วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566


ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด) หมายเหตุ
84/66 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาคเย็น
83/66 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาคเช้า
82/66 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG
81/66 2 มิ.ย. 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
80/66 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรมส่งมอบงานสภา
79/66 1 มิ.ย. 2566 พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
78/66 31 พ.ค. 2566 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP
77/66 30 พ.ค. 2566 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
76/66 28 พ.ค. 2566 นักเรียนชั้น ม.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อสมัคร นศท. ปีการศึกษา 2566
75/66 25 พ.ค. 2566 ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่
74/66 22 พ.ค. 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
71/66 18 พ.ค. 2566 แนะแนวการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566
70/66 18 พ.ค. 2566 รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
69/66 15 พ.ค. 2566 โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑
68/66 15 พ.ค. 2566 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาประจำหน่วยเลือกตั้ง
67/66 15 พ.ค. 2566 การรับเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการศึกษารับเกียรติบัตรO-NET 100 คะแนน
66/66 13 พ.ค. 2566 อบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย
สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ
65/66 13 พ.ค. 2566 กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน SC
64/66 12 พ.ค. 2566 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
63/66 12 พ.ค. 2566 กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ Education hub
62/66 12 พ.ค. 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
61/66 11 พ.ค. 2566 ร่วมกิจกรรมแข่งขันนำเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 20th International Conference on Electrical Engineering, Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2023)”
60/66 11 พ.ค. 2566 ผลการประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2566
59/66 11 พ.ค. 2566 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
58/66 11 พ.ค. 2566 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.4 (LG)