เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายณัฐวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
ธุรการโรงเรียน

นางสาวอัจฉรา ชาแสน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายณฐปกร วรรณพ่อ
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ MEP

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ Labboy

นางสาวดรุณี เอมสมบุญ
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวรชณีภร ตันนาดี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปริชญา ถาวรพจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กิจการนักเรียน

นางสาวจุฑารัตน์ คัฒมาตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ ปักสังคเณย์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายอภิสิทธิ์ หัดสา
เจ้าหน้าที่โสตฯ

นางสาวนภาพร ศรีภัทรนำวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ