เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายณัฐวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
ธุรการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวจุฑารัตน์ คัฒมาตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกฤษดา เรืองกิจ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวอัจฉรา ชาแสน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวศศิกานต์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ฯSC

นายณฐปกร วรรณพ่อ
เจ้าหน้าห้องพิเศษMEP

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ Labboy

นางสาวสายใจ ทองพั้ว
เจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวดรุณี เอมสมบุญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายสกุลพร ภูล้อมทาง
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวนุชนารถ แสกพุก
เจ้าหน้าที่ฯSC

นางสาวศุภนิมิตรา นามเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่ฯSC/กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฯSC

นายวรรธนัย แก่นท้าว
เจ้าหน้าที่