เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายณัฐวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
ธุรการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวจุฑารัตน์ คัฒมาตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิประภา บัวพรหม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวอัจฉรา ชาแสน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวศศิกานต์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ฯSC

นายณฐปกร วรรณพ่อ
เจ้าหน้าห้องพิเศษMEP

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ Labboy

นางสาวสายใจ ทองพั้ว
เจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวดรุณี เอมสมบุญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายสกุลพร ภูล้อมทาง
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน