คลิปการสอน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

คลิปแนวทางการทำข้อสอบ NETSAT 1/65 ภาษาอังกฤษ Part : Error Detection
คลิกดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู  ด้านบน

โดย
นางสาวศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
คะแนน NETSAT 2/65 = 82.5%
นางสาวศุภดา แสนสุริวงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
คะแนน NETSAT 2/65 = 92.5%