ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัว

สพท.22
18 เม.ย. 61 วัยใสใส่บาตรทุกเช้าวันอังคาร

ตลอดภาคเรียน
18 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ทุกวันจันทร์คาบที่ 9

ตลอดภาคเรียน
14 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 2

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
09 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนยื่นความจำนง ที่ สพท.

สพท.22
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4 โควตาและห้องเรียนปกติ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม. 4/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 1

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
05 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 /2559

04 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
30 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม. 1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
27 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
26 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4 ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
25 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
20 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 MEP/SC/SC-ICT/LG/SC-G สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

MEP Teacher
19 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Ed-Hub,MEP,SC,SC-ICT, SC-G,LG

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ

แนะแนว
16 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 4 รายงานตัวนักเรียนโควตา ม. 3 เดิม

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
11 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
10 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561) )

งานแนะแนว
03 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561)

งานแนะแนว
01 มี.ค. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
28 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
27 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
26 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ประเมินผลฯทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางม.1-ม.2

ครูที่ปรึกษา –วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบ GAT- PAT

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
21 ก.พ. 61 ประเมินครูต่างชาติ/Co-Teacher/อัตราจ้าง MEP

MEP Teacher
19 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ครูมาโนชย์และคณะ
15 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
13 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
07 ก.พ. 61 สำรวจวิชา-ครูผู้สอนเพื่อจัดทำตารางเรียน-ตารางสอน1/2561

ครูรัศมีเจริญรัตน์พร้อมคณะ
04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
02 ก.พ. 61 Pran Night

MEP Teacher
31 ม.ค. 61 เตือนนักเรียนเตรียมความพร้อม สอบ O-NET ม.3

แนะแนว วิชาการ
22 ม.ค. 61 แนะแนว MEP + Hub

MEP Teacher+ คณะ Hub
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคและหลังกลางภาค ในระบบ SGS ของครูผู้สอน เพื่อรายงานความก้าวหน้า

กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ม.ค. 61 One-Class-one – Act / ประเมินโรงเรียนพระราชทาน MEP PY Open House

ครูทิชากร สำราญชลารักษ์ ครูพรทิพย์ วงค์ภูธร/ วิชาการ MEP Teacher/ครูผู้บริหารทุกคน
16 ม.ค. 61 หยุดวันครู

13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ

ครูมาโนชย์ / ครูที่ปรึกษา
09 ม.ค. 61 ประกาศผล GAT/ PAT ครั้งที่ 1

งานแนะแนว
30 ธ.ค. 60 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 2

29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
26 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
25 ธ.ค. 60 Christmas Day : Cultural Fair

MEP
22 ธ.ค. 60 ประกาศผลม. 3 เดิม (โควตา)/ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานแนะแนว
22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 -นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 -ตรวจการกรอกคะแนนก่อนสอบกลางภาคเพื่อรายงาน

นักเรียน/งานแนะแนว ครูศรสินพร้อมคณะ
17 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 ธ.ค. 60 สิ้นสุดกิจกรรม Small Talk

MEP teacher
14 ธ.ค. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบ

วิชาการ
13 ธ.ค. 60 ตรวจเครื่องแต่งกายก่อนสอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ธ.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560

ครูประจำวิชา วิชาการ
11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ

06 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน (Sport day)

ครูพวงทองและคณะ
03 ธ.ค. 60 สอบ Pre M. 1 PY.

คณะกรรมการตามคำสั่ง........
02 ธ.ค. 60 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
28 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
27 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
22 พ.ย. 60 คัดเลือกนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
15 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาเริ่มสอดแทรกข้อสอบ O-NET ม.3 , ม.6

ครูประจำวิชา
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
09 พ.ย. 60 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา

ครูศรสินและตามคำสั่งที่......
08 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและฯ

ผู้สอน – ครูรัศมี
07 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
06 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
05 พ.ย. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
04 พ.ย. 60 เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ MEP

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
03 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-และวิทยาศาสตร์

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าปกใบประกาศนียบัตร (ม.3,ม.6)

กลุ่มบริหารงบประมาณ,
02 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดชั้นเรียน/ลงทะเบียนในระบบ SGS

ครูศรสินและคณะ
02 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษาและสุขศึกษา

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 แบ่งคณะสี เลือกประธาน เลขา

คณะครูประจำคณะสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ
01 พ.ย. 60 เริ่ม Small Talk (อังคาร,พุธ , พฤหัส)

ผู้ปฏิบัติ
29 ต.ค. 60 ออกทุกข์ , เชิญพระอัฐ

26 ต.ค. 60 ออกพระเมรุ, ถวายพระเพลิง, เก็บอัฐิ,

ครูผู้สอน - ครูรัศมี-กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ต.ค. 60 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

คณะครูนักเรียน
19 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เตรียมงานถวายบังคม

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนรับตารางเรียน-รับปพ6

ครูที่ปรึกษา ,ครูรัศมี
18 ต.ค. 60 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เริ่มแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
16 ต.ค. 60 เริ่มลงบันทึกเวลาเรียน/คะแนน ในระบบ SGS ม.1-5

ครูประจำวิชา งานทะเบียน
16 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับ ปพ.6 เพื่อนำไปแจกนักเรียนที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผู้ปกครองรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูทุกท่าน ครูมาโนชย์ และคณะกรรมการ
11 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 Print Out ปพ.6 (ผลการเรียน 1/2560 )

ครูศรสินและคณะ
06 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ครูทศพร สวนแก้วและคณะ
06 ต.ค. 60 - ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/ 2560 ในระบบ SGS- Online (Print Out ผลการเรียน1/2559 ) -ตรวจสอบคะแนนปลายภาค ใน SGS -จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา

ครูประจำวิชา/วิชาการ/ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูปีรานี , ครูนิตยา
02 ต.ค. 60 ถึง 15 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงที่ 1

01 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

นักเรียน/งานแนะแนว
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา

ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
15 ก.ย. 60 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม

งานทะเบียนวัดผล
11 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2560 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร

เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่ม
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ -สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/ทะเบียนวัดผล
01 ก.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ส.ค. 60 สำรวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 60 ตรวจสอบกรอกข้อมูล SGS ที่สมบูรณ์ก่อนสอบปลายภาค

ครูพรทิพย์-ครูจีรณินท์-ครูศรสิน
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์

14 ส.ค. 60 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

12 ส.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา

07 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
03 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
01 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
31 ก.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 จัดให้นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา

กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
01 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

27 มิ.ย. 60 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
26 มิ.ย. 60 งานวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 มิ.ย. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP /MEP Open House

ครูจิตราและคณะครู MEP
22 มิ.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
19 มิ.ย. 60 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาม.1 ,กลุ่มสาระสังคมฯ
13 มิ.ย. 60 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน

12 มิ.ย. 60 ส่งรายงานพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1

ครูผู้สอน
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา

ครูประจำวิชา/วิชาการ
10 มิ.ย. 60 สอนเสริมห้อง MEP , SC ม.ต้น

คณะครู MEP, กลุ่มสาระคณิตฯ
10 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 ชดเชยวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ไปร่วมทำบุญที่วัดต่างๆตามกำหนด

ครูมาโนชย์-ครูที่ปรึกษา
09 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ การลงเวลาเรียนกิจกรรมทุกประเภท

ครูศรสิน ครูพรทิพย์ ครูมาโนชย์
08 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
07 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์ (คณิต
06 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
05 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
03 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม MEP

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
02 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษา

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
02 มิ.ย. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 MEP , Ed-Hub

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2-3 , ม. 5-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
30 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
29 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
26 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
24 พ.ค. 60 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ครูผู้รับผิดชอบ
23 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small Talk ทุกวัน

23 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP
22 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small talk

20 พ.ค. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
17 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนรับ ตารางเรียน -เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 -ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2560 -ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา 1/2560 -ส่งผังการออก

ครูทุกท่าน ครูผู้สอน-ครูรัศมี กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
11 พ.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
11 พ.ค. 60 ประชุมวางแผนงานวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
01 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 ลงทะเบียนรายวิชาใน SGS

ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
27 เม.ย. 60 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างตามมาตรฐานที่ 7

ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
19 เม.ย. 60 ถึง 20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คณะกรรมการตามคำสั่ง
16 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 -จัดห้องเรียน -กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนม.1 , ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน) -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1 , ม.4 ในระบบ DMC

กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง นางสาวรัศมี เจริญรัตน์พร้อมคณะ
10 เม.ย. 60 งานน้อง-พี่สะออน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตามคำสั่ง
08 เม.ย. 60 ถึง 09 เม.ย. 60 เตรียมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 094 /2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2560
04 เม.ย. 60 ส่ง GPA ม. 6

ครูศรสิน-ครูจีรณินท์
31 มี.ค. 60 -ประชุมวิภาคและนำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน -จัดทำแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 054/2560 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC , SC-ICT , SC-G

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 60 ถึง 05 เม.ย. 60 สอนเสริมปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)

ครูผู้รับผิดชอบ
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ประชุมรองผู้อำนวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ

งานธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

งานธุรการ
ติวเข้มโดยวิทยากรภานอกห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ