ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ต.ค. 62 ถึง 22 ต.ค. 62 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)
ครูมาโนชย์ และคณะกรรมการ
16 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ครูทุกท่าน
16 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
16 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 ประชุมรองผู้อํานวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
งานธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- ติวเข้มโดยวิทยากรภายนอกห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
06 ต.ค. 62 - ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2562 ในระบบ SGS ครูประจําวิชา/วิชาการ/ Online (Print Out ผลการเรียน1/2562)

-ตรวจสอบคะแนนปลายภาค ใน SGS  

-จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ /ผู้ประสานงานกลุ่มฯ/ครูปรานี , ครูนิตยา
01 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
25 ก.ย. 62 ถึง 28 ก.ย. 62 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ย. 62 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคําตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา
ครูประจําวิชา
18 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1/2560
ครูประจําวิชา/วิชาการ
15 ก.ย. 62 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม

งานทะเบียนวัดผล
15 ก.ย. 62 ส่งแบบประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ครูมาโนชย์
11 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจําวิชา/กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ย. 62 ถึง 08 ก.ย. 62 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2562 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร

-สํารวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 

-สํารวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทําตาราง


เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่มฯ | ครูประจําวิชา/ทะเบียนวัดผล | ครูรัศมี
01 ก.ย. 62 ส่งแบบสํารวจเวลาใช้สอบปลายภาค
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ส.ค. 62 สํารวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ส.ค. 62 ตรวจสอบกรอกข้อมูล SGS ที่สมบูรณ์ก่อนสอบปลายภาค
ครูพรทิพย์-ครูศรสิน-ปราณี-อัจฉรา
16 ส.ค. 62 วันวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค.2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
07 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสําหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจําวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
06 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/KP/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอัจฉรา
05 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทสิทธิ์ (คณิต)
03 ส.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/XP/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
01 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศิลปะ กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/KP/ตัวชี้วัด/คะแนน) 
นางศรสิน จอมพรรษา
29 ก.ค. 62 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทรเทพ วรางกูร
24 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP/MEP Open House
ครูจิตราและคณะครู MEP
22 ก.ค. 62 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
19 ก.ค. 62 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
18 ก.ค. 62 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
17 ก.ค. 62 หยุดวันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 หยุดวันอาสาฬบูชา ทําบุญตามวัดที่กําหนด
04 ก.ค. 62 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคําตอบ/เอกสารประกอบทุก รายวิชา
ครูประจําวิชา
03 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1/ 2562
ครูประจําวิชา/วิชาการ
02 ก.ค. 62 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
01 ก.ค. 62 จัดให้นักเรียนเรียนรายวิชา/ส่งข้อมูลนักเรียนม.3และม.6สอบ O-NET
กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
27 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 62 -สํารวจเวลาที่ใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 สําหรับวิชาเพิ่มเติม
-วันสุนทรภู่
งานวัดผล-ครูประจําวิชาภาษาไทย
25 มิ.ย. 62 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน
ครูปิรานี , ครูนิตยา
24 มิ.ย. 62 ส่งรายงานพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ-ครูผู้สอน
20 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/KPWตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอัจฉรา ชาแสน
19 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/KPNตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทสิทธิ์ (คณิต)
18 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชKP/ตัวชี้วัด/คะแนน) 
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
17 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศิลปะ
-กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/KPNตัวชี้วัด/คะแนน)
นางศรสิน จอมพรรษา
14 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขฯ-การงานอาชีพฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
13 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
คณะกรรมการตามคําสั่ง........
12 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
12 มิ.ย. 62 ซ้อมพิธีไหว้ครู
คณะกรรมการตามคําสั่ง........
11 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
10 มิ.ย. 62 เริ่มโครงการ English daily life (อังคาร,พฤหัสบดี)
ครูจิตราและคณะครู MEP ครูปิตุพงษ์และคณะ Ed-Hub
10 มิ.ย. 62 ยืนยันข้อมูลนักเรียนให้กับ สพฐ.ในระบบ DMC และข้อมูลนักเรียนยากจน
ครูรัศมีและครูอรุษยาและคณะครูที่ปรึกษา
07 มิ.ย. 62 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานระบบดูแลและที่ปรึกษาฯ
05 มิ.ย. 62 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6
ครูที่ปรึกษา, กลุ่มบริหารงบประมาณ
04 มิ.ย. 62 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ครูมาโนชย์และคณะ
03 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน
ครูจิตราและคณะครู MEP ครูปิตุพงษ์และคณะ Ed-Hub
01 มิ.ย. 62 ถึง 02 มิ.ย. 62 ค่ายคุณธรรม MEP
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
31 พ.ค. 62 welcome Junior Ed-Hub Class
ครูปิตุพงษ์และคณะครู MEP
24 พ.ค. 62 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขฯ-การงานอาชีพฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
23 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
22 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
21 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยชดเชยวันวิสาขบูชา เวียนเทียน ทําบุญตามวัด
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนรับ ตารางเรียน

-เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

-ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2562 

-ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา /2562 

-ส่งผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) 1/2562

ครูทุกท่าน/ครูผู้สอน-ครูรัศมี/กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 และรับตารางเรียน (ภาคเช้า ม.1 , ภาคบ่าย ม.4)
กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
13 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 -แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชา
13 พ.ค. 62 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร
 -ประชุมวางแผนงานวิชาการ
คณะครูทุกท่าน/กลุ่มบริหารวิชาการ
04 พ.ค. 62 ถึง 06 พ.ค. 62 ร่วมงานการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะครูทุกท่าน
01 พ.ค. 62 ถึง 30 พ.ค. 62 -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1,ม.4 ในระบบ DMC ข้อมูลนักเรียนยากจน
นางสาวรัศมี เจริญรัตน์พร้อมคณะครูที่ปรึกษา
01 พ.ค. 62 ถึง 30 พ.ค. 62 -กําหนดเลขประจําตัวนักเรียนม.1,ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน)
นางศรสิน จอมพรรษา นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะ
22 เม.ย. 62 ถึง 26 เม.ย. 62 -จัดห้องเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 เม.ย. 62 สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสัมพันธ์ รดน้ําขอพร ประจําปี 2562
คําสั่ง 80/2562 วันที่ 1 เม.ย.62
11 เม.ย. 62 -เตรียมงานรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่
คณะกรรมการตาม คําสั่งที่080/2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2562
08 เม.ย. 62 ถึง 09 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
คําสั่ง48/2562 วันที่ 18 ก.พ. 62
01 เม.ย. 62 ถึง 12 เม.ย. 62 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SC , SC-ICT
ครูผู้รับผิดชอบ
01 เม.ย. 62 ถึง 20 เม.ย. 62 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)
ครูผู้รับผิดชอบ
01 เม.ย. 62 ถึง 20 เม.ย. 62 สอนเสริมปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูผู้รับผิดชอบ
01 เม.ย. 62 ส่ง GPA ม.6
ครูศรสินและคณะ
01 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานที่ 7
ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
01 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 -ประชุมวิภาคและนําเสนอการประเมินคุณภาพภายใน -จัดทําแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 - จัดทําแผนกลยุทธ์ปี 2562-2564คณะกรรมการตาม/คําสั่งที่63/2552 ลงวันที่ 11 มี.ค.62/คําสั่งที่71/2552 ลงวันที่ 18มี.ค.62
19 ต.ค. 61 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)
ครูทศพรละคณะกรรมการ
16 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ครูทุกท่าน
05 ต.ค. 61 ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ SGS Online (Print Out ผลการเรียน 1/2561)
ครูประจำวิชา/วิชาการ/ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูศรีสุดาและคณะ
05 ต.ค. 61 ปิดระบบ ตรวจสอบคะแนนปลายภาคเรียนใน SGS
ครูประจำวิชา/วิชาการ/ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูศรีสุดาและคณะ
05 ต.ค. 61 จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา
ครูประจำวิชา/วิชาการ/ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูศรีสุดาและคณะ
01 ต.ค. 61 ถึง 15 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
24 ก.ย. 61 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
18 ก.ย. 61 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา
17 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/วิชาการ
14 ก.ย. 61 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม
งานทะเบียนวัดผล
14 ก.ย. 61 ส่งแบบประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ครูมาโนชย์
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2561 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร
เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่มฯ
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา/ทะเบียนวัดผล
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ครูรัศมี
10 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา/กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 61 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.ย. 61 สำรวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ส.ค. 61 ตรวจสอบกรอกขช้อมูล SGS ที่สมบรูณ์ก่อนสอบปลายภาค
ครูศรสินและคณะ
17 ส.ค. 61 งานวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชย
10 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
09 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
08 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
07 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
06 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
06 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
03 ส.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่, นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
02 ส.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ(ภาษาไทย), นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์(คณิต-วิทย์)
01 ส.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
31 ก.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางศรสิน จอมพรรษา
30 ก.ค. 61 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษาและวันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันอาฬหบูชา ร่วมทำบุญที่วัดต่างๆตามกำหนด
ครูมาโนชย์-ครูที่ปรึกษา
23 ก.ค. 61 ซ้อมเตรียมพร้อมแข่งขัน EP / MEP Open House
ครูจิตราและคณะครู MEP
20 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
18 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
17 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
05 ก.ค. 61 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา
04 ก.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา,วิชาการ
03 ก.ค. 61 แก้ผลการเรียนครั้งที่ 2
02 ก.ค. 61 จัดให้นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา
กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
29 มิ.ย. 61 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน
ครูศรีสุดาและคณะ
28 มิ.ย. 61 ส่งรายงานพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1
ครูผู้สอน
27 มิ.ย. 61 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 61 งานวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 มิ.ย. 61 สอนเสริมห้อง MEP ม.ต้น
คณะครู MEP
19 มิ.ย. 61 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผล-ครูประจำวิชา
16 มิ.ย. 61 ถึง 17 มิ.ย. 61 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูที่ปรึกษาม.1, กลุ่มสาระสังคมฯ
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 มิ.ย. 61 ร่วมกิจกรรมทำพาน - ซ้อมพิธีไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 มิ.ย. 61 ตรวจสอบการลงเวลาเรียนกิจกรรมทุกประเภท
ครูศรสิน,ครูพรทิพย์,ครูมาโนชย์
11 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่, นางสาวรุจิรา ทองศรี(คณิต-วิทย์)
10 มิ.ย. 61 ยืนยันข้อมูลนักเรียนให้กับสพฐ.ในระบบ DMC
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
08 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ(ภาษาไทย), นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์(คณิต-วิทย์)
07 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
06 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางศรสิน จอมพรรษา
05 มิ.ย. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
04 มิ.ย. 61 เริ่มโครงการ Small Talk (อังคาร, พฤหัสบดี)
ครูจิตราและคณะครู MEP
04 มิ.ย. 61 เริ่มโครงการ English daily life
ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
04 มิ.ย. 61 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 / ค่ายคุณธรรม
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
04 มิ.ย. 61 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน
คณะครู MEP, Ed-Hub
04 มิ.ย. 61 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้รับผิดชอบ
04 มิ.ย. 61 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6
ครูที่ปรึกษา, กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 มิ.ย. 61 Wellcome Junoors Ed-hub Class
ดร.อัจฉราและคณะ Ed-Hub, นักเรียน 1/!, 1/2
31 พ.ค. 61 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 MEP, Ed-Hub
ครูจิตราและคณะครู MEP
29 พ.ค. 61 หยุดวันวิสาขบูชา เวียนเทียน ทำบุญตามวัด
25 พ.ค. 61 ถึง 05 มิ.ย. 61 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป-ครูที่ปรึกษา
25 พ.ค. 61 ถึง 05 มิ.ย. 61 สำรวจและลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC
ครูอรุษยา ปราบใหญ่
24 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
23 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
22 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
21 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นักเรียนรับตารางเรียน - เริ่มการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 - ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2561 - ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา 1/2561 - ส่งผังการออ
ครูทุกท่าน, ครูผู้สอน-ครูรัศมี, กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตารางเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/คำสั่ง
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตารางเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/คำสั่ง
11 พ.ค. 61 ประชุมแผนปฏิบัติการ Thailand 4.0
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ
10 พ.ค. 61 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อม/วางแผนงานวิชาการ เวลา 09.00น.
งานธุรการ
09 พ.ค. 61 คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
ครูทุกท่าน
01 พ.ค. 61 ถึง 30 พ.ค. 61 กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน)
นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง
01 พ.ค. 61 ถึง 30 พ.ค. 61 ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1, ม.4 ในระบบ DMC
นางสาวรัศมี เจริรัตน์, นางสาวอรุษญา ปราบใหญ่ และคณะ
01 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ลงทะเบียนรายวิชาใน SGS
ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
18 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัว

สพท.22
18 เม.ย. 61 วัยใสใส่บาตรทุกเช้าวันอังคาร

ตลอดภาคเรียน
18 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ทุกวันจันทร์คาบที่ 9

ตลอดภาคเรียน
14 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 2

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
10 เม.ย. 61 งานพี่-น้องสะออน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
09 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนยื่นความจำนง ที่ สพท.

สพท.22
09 เม.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 จัดห้องเ
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4 โควตาและห้องเรียนปกติ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
08 เม.ย. 61 ถึง 09 เม.ย. 61 เตรียมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
07 เม.ย. 61 ถึง 08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนม.1 และ ม.4
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม. 4/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 1

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
05 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 /2559

04 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
01 เม.ย. 61 ถึง 10 เม.ย. 61 ส่ง GPA ม.6
ครูศรสินและคณะ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
31 มี.ค. 61 - ประชุมวิภาคและนำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน - จัดทำแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
31 มี.ค. 61 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา, ครูประจำวิชา
30 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม. 1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
27 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
26 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4 ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
26 มี.ค. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)
ครูผู้รับผิดชอบ
26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูผู้รับผิดชอบ
25 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
21 มี.ค. 61 ถึง 03 เม.ย. 61 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ sc, sc-ict, sc-g
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
20 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 MEP/SC/SC-ICT/LG/SC-G สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

MEP Teacher
19 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Ed-Hub,MEP,SC,SC-ICT, SC-G,LG

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
19 มี.ค. 61 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างตามมาตรฐานที่ 7
ูผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ

แนะแนว
16 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 4 รายงานตัวนักเรียนโควตา ม. 3 เดิม

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
11 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
10 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561) )

งานแนะแนว
03 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561)

งานแนะแนว
01 มี.ค. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
28 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
27 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
26 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ประเมินผลฯทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางม.1-ม.2

ครูที่ปรึกษา –วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบ GAT- PAT

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
21 ก.พ. 61 ประเมินครูต่างชาติ/Co-Teacher/อัตราจ้าง MEP

MEP Teacher
19 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ครูมาโนชย์และคณะ
15 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
13 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
07 ก.พ. 61 สำรวจวิชา-ครูผู้สอนเพื่อจัดทำตารางเรียน-ตารางสอน1/2561

ครูรัศมีเจริญรัตน์พร้อมคณะ
04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
02 ก.พ. 61 Pran Night

MEP Teacher
31 ม.ค. 61 เตือนนักเรียนเตรียมความพร้อม สอบ O-NET ม.3

แนะแนว วิชาการ
22 ม.ค. 61 แนะแนว MEP + Hub

MEP Teacher+ คณะ Hub
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคและหลังกลางภาค ในระบบ SGS ของครูผู้สอน เพื่อรายงานความก้าวหน้า

กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ม.ค. 61 One-Class-one – Act / ประเมินโรงเรียนพระราชทาน MEP PY Open House

ครูทิชากร สำราญชลารักษ์ ครูพรทิพย์ วงค์ภูธร/ วิชาการ MEP Teacher/ครูผู้บริหารทุกคน
16 ม.ค. 61 หยุดวันครู

13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ

ครูมาโนชย์ / ครูที่ปรึกษา
09 ม.ค. 61 ประกาศผล GAT/ PAT ครั้งที่ 1

งานแนะแนว
30 ธ.ค. 60 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 2

29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
26 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
25 ธ.ค. 60 Christmas Day : Cultural Fair

MEP
22 ธ.ค. 60 ประกาศผลม. 3 เดิม (โควตา)/ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานแนะแนว
22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 -นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 -ตรวจการกรอกคะแนนก่อนสอบกลางภาคเพื่อรายงาน

นักเรียน/งานแนะแนว ครูศรสินพร้อมคณะ
17 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 ธ.ค. 60 สิ้นสุดกิจกรรม Small Talk

MEP teacher
14 ธ.ค. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบ

วิชาการ
13 ธ.ค. 60 ตรวจเครื่องแต่งกายก่อนสอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ธ.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560

ครูประจำวิชา วิชาการ
11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ

06 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน (Sport day)

ครูพวงทองและคณะ
03 ธ.ค. 60 สอบ Pre M. 1 PY.

คณะกรรมการตามคำสั่ง........
02 ธ.ค. 60 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
28 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
27 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
22 พ.ย. 60 คัดเลือกนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
15 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาเริ่มสอดแทรกข้อสอบ O-NET ม.3 , ม.6

ครูประจำวิชา
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
09 พ.ย. 60 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา

ครูศรสินและตามคำสั่งที่......
08 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและฯ

ผู้สอน – ครูรัศมี
07 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
06 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
05 พ.ย. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
04 พ.ย. 60 เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ MEP

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
03 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-และวิทยาศาสตร์

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าปกใบประกาศนียบัตร (ม.3,ม.6)

กลุ่มบริหารงบประมาณ,
02 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดชั้นเรียน/ลงทะเบียนในระบบ SGS

ครูศรสินและคณะ
02 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษาและสุขศึกษา

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 แบ่งคณะสี เลือกประธาน เลขา

คณะครูประจำคณะสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ
01 พ.ย. 60 เริ่ม Small Talk (อังคาร,พุธ , พฤหัส)

ผู้ปฏิบัติ
29 ต.ค. 60 ออกทุกข์ , เชิญพระอัฐ

26 ต.ค. 60 ออกพระเมรุ, ถวายพระเพลิง, เก็บอัฐิ,

ครูผู้สอน - ครูรัศมี-กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ต.ค. 60 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

คณะครูนักเรียน
19 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เตรียมงานถวายบังคม

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนรับตารางเรียน-รับปพ6

ครูที่ปรึกษา ,ครูรัศมี
18 ต.ค. 60 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เริ่มแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
16 ต.ค. 60 เริ่มลงบันทึกเวลาเรียน/คะแนน ในระบบ SGS ม.1-5

ครูประจำวิชา งานทะเบียน
16 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับ ปพ.6 เพื่อนำไปแจกนักเรียนที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผู้ปกครองรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูทุกท่าน ครูมาโนชย์ และคณะกรรมการ
11 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 Print Out ปพ.6 (ผลการเรียน 1/2560 )

ครูศรสินและคณะ
06 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ครูทศพร สวนแก้วและคณะ
06 ต.ค. 60 - ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/ 2560 ในระบบ SGS- Online (Print Out ผลการเรียน1/2559 ) -ตรวจสอบคะแนนปลายภาค ใน SGS -จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา

ครูประจำวิชา/วิชาการ/ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูปีรานี , ครูนิตยา
02 ต.ค. 60 ถึง 15 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงที่ 1

01 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

นักเรียน/งานแนะแนว
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา

ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
15 ก.ย. 60 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม

งานทะเบียนวัดผล
11 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2560 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร

เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่ม
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ -สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/ทะเบียนวัดผล
01 ก.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ส.ค. 60 สำรวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 60 ตรวจสอบกรอกข้อมูล SGS ที่สมบูรณ์ก่อนสอบปลายภาค

ครูพรทิพย์-ครูจีรณินท์-ครูศรสิน
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์

14 ส.ค. 60 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

12 ส.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา

07 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
03 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
01 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
31 ก.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 จัดให้นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา

กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
01 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

27 มิ.ย. 60 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
26 มิ.ย. 60 งานวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 มิ.ย. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP /MEP Open House

ครูจิตราและคณะครู MEP
22 มิ.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
19 มิ.ย. 60 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาม.1 ,กลุ่มสาระสังคมฯ
13 มิ.ย. 60 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน

12 มิ.ย. 60 ส่งรายงานพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1

ครูผู้สอน
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา

ครูประจำวิชา/วิชาการ
10 มิ.ย. 60 สอนเสริมห้อง MEP , SC ม.ต้น

คณะครู MEP, กลุ่มสาระคณิตฯ
10 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 ชดเชยวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ไปร่วมทำบุญที่วัดต่างๆตามกำหนด

ครูมาโนชย์-ครูที่ปรึกษา
09 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ การลงเวลาเรียนกิจกรรมทุกประเภท

ครูศรสิน ครูพรทิพย์ ครูมาโนชย์
08 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
07 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์ (คณิต
06 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
05 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
03 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม MEP

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
02 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษา

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
02 มิ.ย. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 MEP , Ed-Hub

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2-3 , ม. 5-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
30 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
29 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
26 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
24 พ.ค. 60 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ครูผู้รับผิดชอบ
23 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small Talk ทุกวัน

23 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP
22 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small talk

20 พ.ค. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
17 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนรับ ตารางเรียน -เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 -ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2560 -ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา 1/2560 -ส่งผังการออก

ครูทุกท่าน ครูผู้สอน-ครูรัศมี กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
11 พ.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
11 พ.ค. 60 ประชุมวางแผนงานวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
01 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 ลงทะเบียนรายวิชาใน SGS

ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
27 เม.ย. 60 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างตามมาตรฐานที่ 7

ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
19 เม.ย. 60 ถึง 20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คณะกรรมการตามคำสั่ง
16 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 -จัดห้องเรียน -กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนม.1 , ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน) -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1 , ม.4 ในระบบ DMC

กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง นางสาวรัศมี เจริญรัตน์พร้อมคณะ
10 เม.ย. 60 งานน้อง-พี่สะออน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตามคำสั่ง
08 เม.ย. 60 ถึง 09 เม.ย. 60 เตรียมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 094 /2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2560
04 เม.ย. 60 ส่ง GPA ม. 6

ครูศรสิน-ครูจีรณินท์
31 มี.ค. 60 -ประชุมวิภาคและนำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน -จัดทำแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 054/2560 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC , SC-ICT , SC-G

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 60 ถึง 05 เม.ย. 60 สอนเสริมปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)

ครูผู้รับผิดชอบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานที่ 7
ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ประชุมรองผู้อำนวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ

งานธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

งานธุรการ
ติวเข้มโดยวิทยากรภานอกห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ