ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 66 วันปิยะมหาราช
กลุ่มบริหารทั่วไป
19 ต.ค. 66 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน(หน้าเสาธง)
กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ต.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่2/66,ส่งใบปพ.5ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม นักเรียนรับตารางเรียน,ปพ.6,ใบลงทะเบียนเรียน2/66เริ่มแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/66 ครั้งที่ 1
16 ต.ค. 66 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
ครูทุกคน
13 ต.ค. 66 หยุดวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9
11 ต.ค. 66 ปิดระบบ SGS
06 ต.ค. 66 ส่งผลการเรียนมม.1-6 ภาคเรียนที่1/66 ในระบบ SGS ปิดภาคเรียน 1/66 สำหรับครูผู้สอน
ครูผู้สอน/งานทะเบียน
29 ก.ย. 66 ปิดภาคเรียนที่ 1/66 (สำหรับนักเรียน)
ครูผู้สอน/วิชาการ
27 ก.ย. 66 วัดผล/ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/66
ครูผู้สอน/วิชาการ
20 ก.ย. 66 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา
งานวิชาการ
19 ก.ย. 66 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1/66
ครูประจำวิชา/วิชาการ
18 ก.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวิชาการ
13 ก.ย. 66 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่แก้ไขผลการเรียน
งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
12 ก.ย. 66 สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อนทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/66
งานการเรียนการสอน
11 ก.ย. 66 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 1/66
ครูผู้สอน/งานวัดผล
08 ก.ย. 66 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค 1/66
ผู้สอน-กลุ่มบริหารงานวิชาการ
04 ก.ย. 66 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2/66
นักเรียน/ครูผู้สอน/งานวัดผล
01 ก.ย. 66 สำรวจเวลาที่ใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/66
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
30 ส.ค. 66 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่ 3 กสร.ภาษาต่างประเทศ-กก.พัฒนาผู้เรียน

งานการเรียนการสอน
29 ส.ค. 66 นิเทส ปพ.5 ครั้งที่ 3 กสร.สังคมศึกษา-กสร.สุขฯ-กสร.ศิลปะกสร.การงานฯ
งานการเรียนการสอน
28 ส.ค. 66 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่ 3 กสร.ภาษาไทย-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
งานการเรียนการสอน
14 ส.ค. 66 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 66 วันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 66 ส่งรายงานพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1
วิชาการ-ครูผู้สอน
02 ส.ค. 66 เริ่มแก้ไขผลการเรียน ม.2,3,5,6 ครั้งที่2/66 (2 ส.ค.-4 ก.ย. 66)
01 ส.ค. 66 หยุดวันอาสาฬบูชา
31 ก.ค. 66 ตรวจสอบการกรอกคะแนนในSGSครั้งที่ 1 (คะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนสอบก่อนกลางภาค) ทุกกลุ่มสาระ (31 ก.ค.-4ส.ค. 66)
ครูประจำวิชา/งานทะเบียนวัดผล
28 ก.ค. 66 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ 10
26 ก.ค. 66 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่ 2 ภาษาต่างประเทศ-กก.พัฒนาผู้เรียน
งานการเรียนการสอนและงานวัดผล
25 ก.ค. 66 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่ 2 กสร.สังคมศึกษา-กสร.สุขฯ-กสร.ศิลปะ-กสร.การงานฯ
งานการเรียนการสอนและงานวัดผล
24 ก.ค. 66 สอบแก้เพื่อนปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(25-27ก.ค.66) นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่2 กสร.ภาาาไทย-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
งานการเรียนการสอนและงานวัดผล
19 ก.ค. 66 ถึง 21 ก.ค. 66 วัดผล/ประเมินผล กลางภาคเรียน 1/66
ครูผู้สอน/วิชาการ
11 ก.ค. 66 จัดเรียน/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา/วิชาการ
10 ก.ค. 66 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน 1/66
ครูประจำวิชา/วิชาการ
27 มิ.ย. 66 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่แก้ไขผลการเรียน
งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
26 มิ.ย. 66 สำรวจเวลาที่ใช้สอบกลางภาคเรียนที่1/66
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
23 มิ.ย. 66 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่1 กสร.ภาษาต่างประเทศ-กก.พัฒนาผู้เรียน
งานการเรียนการสอน
22 มิ.ย. 66 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่1 กสร.สังคมศึกษา-กสร.สุขฯ-กสร.ศิลปะ-กสร.การงานฯ
งานการเรียนการสอน
21 มิ.ย. 66 นิเทศปพ.5 ครั้งที่1 กสร.ภาษาไทย-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
งานการเรียนการสอน
15 มิ.ย. 66 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1/66 (15พ.ค.-15 มิ.ย. 66)
นักเรียน/ครูผู้สอน/งานวัดผล
10 มิ.ย. 66 ยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ DMC รอบที่ 1/66
งานทะเบียน
06 มิ.ย. 66 ถึง 09 มิ.ย. 66 ครูผู้สอนนำส่งเอกสารดังนี้ โครสร้างการจัดการเรียนรู้,แผนการจัดการเรียนรู้,เอกสารประกอบการเรียนรู้(สื่อ/ใบความรู้/ใบกิจกรรม/แหล่งสืบค้นเพิ่มเติม/แบบวัดและประเมินผล),บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้,วิจัย
งานการเรียนการสอน
05 มิ.ย. 66 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมฯพระราชินี
03 มิ.ย. 66 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมฯพระราชินี
01 มิ.ย. 66 เริ่มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/66
งานกิจการนักเรียน/ระบบผู้ดูแลฯ
22 พ.ค. 66 ประฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
21 พ.ค. 66 ประฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
19 พ.ค. 66 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 1/66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 พ.ค. 66 ลงทะเบียนเรียนในระบบ SGS
งานทะเบียน/งานวัดผล
17 พ.ค. 66 หยุดวันพืชมงคล
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่1 /2566
- นักเรียนรับตารางเรียน,ปพ.6
- เริ่มแก้ไขผลการเรียน ม. 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/66 (15พ.ค.-15 มิ.ย.66)
ครูที่ปรึกษา/งานการเรียนการสอน
12 พ.ค. 66 ประฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 /66
กิจการนร.
11 พ.ค. 66 ประฐมนิเทศ นักเรยน ม.1 /66
กิจการ นร.
10 พ.ค. 66 ประกาศการจัดชั้นเรียนและรายชื่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566
งานรับนักเรียน,งานทะเบียนนักเรียน
08 พ.ค. 66 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารและครูทุกคน
05 ธ.ค. 64 รับสมัคร Pre M.1 PY
04 ธ.ค. 64 รับสมัคร Pre M.1 PY
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2564 (อยู่ระหว่างพิจารณา)
ครูทุกคน
09 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.4 ทุกกลุ่มการเรียน
คำสั่งที่......
08 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน
คำสั่งที่......
07 พ.ค. 64 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 2
ครูศรสินและคณะ
06 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบคัดเลือก / รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แข่งขันสูง)
คำสั่งที่......
05 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบคัดเลือก / รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แข่งขันสูง)
คำสั่งที่......
02 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน (แข่งขันสูง) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คำสั่งที่......
01 พ.ค. 64 ประกาศผล - รายงานตัว ความสามารถพิเศษ
คำสั่งที่......
01 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน (แข่งขันสูง) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำสั่งที่......
30 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 (แข่งขันสูง) และ ม.4
คำสั่งที่......
30 เม.ย. 64 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1
ครูศรสินและคณะ
29 เม.ย. 64 สอบความสามรถพิเศษ
คำสั่งที่......
27 เม.ย. 64 ความสามารถพิเศษสมัครถึง 27 เมษายน เท่านั้น
คำสั่งที่......
24 เม.ย. 64 ถึง 27 เม.ย. 64 รับสมัครอัตราการแข่งขันสูง - คะแนน O-NET ม.1 และ ม.4 / เงื่อนไขพิเศษ
คำสั่งที่......
23 เม.ย. 64 ส่งผลการเรียนที่ 1 / 2563
ครูผู้สอน , งานทะเบียนและวัดผล
18 เม.ย. 64 ชำระค่าลงทะเบียน
คำสั่งที่......
18 เม.ย. 64 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
คำสั่งที่......
17 เม.ย. 64 ชำระค่าลงทะเบียน
คำสั่งที่......
17 เม.ย. 64 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
คำสั่งที่......
16 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 Ed-b , MEP , SC , SC-ICT , SC-G , LG สอนปรับพื้นฐาน
คำสั่งที่......
16 เม.ย. 64 แทรกข้อสอบสมาตรฐานกลาง ม.1-2
คำสั่งที่......./........ลงวันที่..........
16 เม.ย. 64 สอบปลายภาคที่ 2 / 2563
คำสั่งที่......./........ลงวันที่..........
15 เม.ย. 64 รายงานตัว ม.3 เดิม โควตา
คำสั่งที่......
15 เม.ย. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
คำสั่งที่......./........ลงวันที่..........
15 เม.ย. 64 รายงานตัวนัดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
คำสั่งที่......
14 เม.ย. 64 แทรกข้อสอบสมาตรฐานกลาง ม.1-2
คำสั่งที่......./........ลงวันที่..........
14 เม.ย. 64 รายงานตัวนัดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
คำสั่งที่......
14 เม.ย. 64 สอบปลายภาคที่ 2 / 2563
คำสั่งที่......./........ลงวันที่..........
13 เม.ย. 64 ถวายผ้าป่า/รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ใจดี
คำสั่งที่.........
13 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
คำสั่งที่......
12 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นมัธํยมศึกษาปีที่1
คำสั่งที่.........
04 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
คำสั่งที่.........
03 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
คำสั่งที่.........
02 เม.ย. 64 เค้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู็เรียน
29 มี.ค. 64 นิเทศปพ.5 ครั้งที่3 โดยงานวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
26 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
24 มี.ค. 64 เริ่มโรเนียวข้อสอบปลายภาคเรียนทีี่ 2/2563
งานวัดผล
23 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4
กรรมตามคำสั่งที่.......
23 มี.ค. 64 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
22 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4
กรรมการตามคำสั่ง
22 มี.ค. 64 สำรวจวิชา-ครูผู้สอนเพื่อจัดทำตารางเรียน 1/2564
ครูรัศมีพร้อมคณะ
19 มี.ค. 64 ถึง 21 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4
กรรมการตามคำสั่ง
14 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.3 (ประกาศผล 22 เมษายน 64)
งานแนะแนว
13 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.3 (ประกาศผล 22 เมษายน 64)
งานแนะแนว
27 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 สอบ O-NET ม.6 (ประกาศผล 27 เมษายน 64)
งานแนะแนว
26 ก.พ. 64 จดหมายเรียนเชิญผู้ปกครองที่ นร.ยังมีผลการเรียนบกพร่อง
งานทะเบียนวัดผล/ครูที่ปรึกษา
17 ก.พ. 64 คัดเลือกโควต้า ม.3 เดิม
คำสั่งที่.........
16 ก.พ. 64 เริ่มตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคในระบบ SGS
ครูศรสินและคณะ
15 ก.พ. 64 นิเทศปพ.5ครั้งที่2โดยการสลับกลุมสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
13 ก.พ. 64 ถึง 14 ก.พ. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูที่ปรึกษา
11 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูที่ปรึกษา
08 ก.พ. 64 ถึง 10 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ - ครูที่ปรึกษา
01 ก.พ. 64 ถึง 04 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
คำสั่งที่......./........ลงวันที่..........
29 ม.ค. 64 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
25 ม.ค. 64 เริ่มโรเนียวข้อสอบกลางภาค 2/2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ม.ค. 64 สอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์
คณะกรรมการตามคำสั่งที่......
19 ม.ค. 64 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
ครูศิริพร
15 ม.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ม.ค. 64 กิจกรรม 1 Class 1 Act
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ม.ค. 64 วันเด็กแห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
08 ม.ค. 64 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ม.ค. 64 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ม.ค. 64 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ม.ค. 64 ครูเริ่มบันทึกเวลาเรียน - คะแนน ในระบบ SGS
ครูประจำวิชา - งานทะเบียนวัดผล
04 ม.ค. 64 นิเทศ ปพ.5 ครั้งที่ 1 โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
04 ม.ค. 64 เริ่มการแก้ไขผลการเรียน 1/2563 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
04 ม.ค. 64 รับผลการเรียนเพื่อเก็บใน ปพ. 6 แจ้งผู้ปกครองทราบ
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
31 ธ.ค. 63 วันหยุดสิ้นปี
30 ธ.ค. 63 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1/2563
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
28 ธ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 กีฬาสีภายใน (sport day)
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ
25 ธ.ค. 63 ถึง 27 ธ.ค. 63 ม.2/3 - 2/5 เข้าค่ายที่จังหวัดอุบลรนาชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 ธ.ค. 63 ประกาศรับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาฯ
22 ธ.ค. 63 ครูประจำวิชาเริ่มแทรกข้อสอบ O-NET ม.3 , ม.6
ครูประจำวิชา
18 ธ.ค. 63 รับผลการเรียนเพื่อเก็บใน ปพ. 6 แจ้งผู้ปกครองทราบ
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
17 ธ.ค. 63 ส่งแผนการจัดการฯพร้อมแนวการสอนกลุ่มสาระ ภาษาไทย - พละ
ผู้สอน - ครูรัศมี
16 ธ.ค. 63 ส่งแผนการจัดการฯพร้อมแนวการสอนกลุ่มสาระ คณิตฯ - การงาน
ผู้สอน - ครูรัศมี
15 ธ.ค. 63 ส่งแผนการจัดการฯพร้อมแนวการสอนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ศิลปะ
ผู้สอน - ครูรัศมี
14 ธ.ค. 63 เริ่มโครงการทัศนศึกษา ม.1-6
ครูนุชรี ครูปิราณีและคณะ , กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
14 ธ.ค. 63 ส่งแผนการจัดการฯพร้อมแนวการสอนกลุ่มสาระ ต่างประเทศ - วิทย์
ผู้สอน - ครูรัศมี
10 ธ.ค. 63 ถึง 11 ธ.ค. 63 - หยุดวันรัฐธรรมนูญ - วันหยุดชดเชยของรัฐบาล
08 ธ.ค. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 รับผลการเรียนเพื่อเก็บใน ปพ. 6 แจ้งผู้ปกครองทราบ
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
08 ธ.ค. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 -ส่ง ID PLAN -ส่งวิจัยในชั้นเรียน(บันทึกหลังแผนฯภาคเรียนที่ 1/2563)
ครูผู้สอน , ครูรัศมี , กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ธ.ค. 63 เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระบบที่ 1 (จ่ายกับที่ปรึกษา)
กลุ่มบริหารงบประมาณ - ครูที่ปรึกษา
08 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 ลงทะเบียนค่าบำรุงการศึกษาระบบที่ 2 (จ่ายผ่านธนาคาร)
กลุ่มบริหารงบประมาณ
07 ธ.ค. 63 วันหยุดชดเฉย วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
07 ธ.ค. 63 วันหยุดชดเชย วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 63 ถึง 21 ธ.ค. 63 โครงการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.6/2-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
02 ธ.ค. 63 ถึง 21 ธ.ค. 63 โครงการสอนเสริมนักเรียนห้องพิเศษ ม.6/2-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
01 ธ.ค. 63 ส่งเล่ม ปพ.5 ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2563
คณะครูทุกคน
01 ธ.ค. 63 -เริ่มการเรียนการสอน
คณะครูทุกท่าน
01 ธ.ค. 63 รับผลการเรียนเพื่อเก็บใน ปพ.6 แจ้งผู้ปกครองทราบ
ครูประจำวิชา/ครูที่ปึกษา/งาน
01 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 สอนซ่อมเสริมและการแก้ตัวครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1/2563 และส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียนวัดผล
01 ธ.ค. 63 รับผลการเรียนเพื่อเก็บใน ปพ. 6 แจ้งผู้ปกครองทราบ
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
01 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 เจ้าหน้าที่จัดทะเบียนชั้นเรียน / ลงทะเบียนในระบบ SGS
ครูศรสินและคณะ
01 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 /2563 และส่งผลการสอนแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียนและวัดผล
01 ธ.ค. 63 ครูที่ปรึกษารับตารางเรียนเพื่อแจ้งนักเรียนทางไลน์ห้อง
ครูรัศมีและคณะ , ครุที่ปรึกษา
01 ธ.ค. 63 ส่งเล่ม ปพ.5 ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2563

ครูผู้สอน , งานทะเบียนและวัดผล
01 ธ.ค. 63 เริ่มการเรียนการสอน
คณะครูทุกท่าน , ครูรัศมี , ครูที่ปรึกษา
30 พ.ย. 63 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะครูทุกคน
30 พ.ย. 63 ครูลงเวลาปฎิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร
คณะครูทุกท่าน
03 ก.ย. 63 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
02 ก.ย. 63 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
01 ก.ย. 63 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
31 ส.ค. 63 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ, ผู้สอน
27 ส.ค. 63 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา
26 ส.ค. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1/2562
ครูประจำวิชา/วิชาการ
25 ส.ค. 63 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
24 ส.ค. 63 จัดให้นักเรียนเรียนซ่ำรายวิชา/ส่งข้อมูลนักเรียนม.3และม.6 สอบ O-NET
กลุ่มบริหารวิชาการ, ผู้สอน
24 ส.ค. 63 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
23 ส.ค. 63 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
22 ส.ค. 63 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
21 ส.ค. 63 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน
ครูศิริพร ,ครูอัจฉรา ,ครูดารุณี
21 ส.ค. 63 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP/MEP Open House
ครูจิตราและคณะครู MEP
19 ส.ค. 63 สำรวจเวลาที่ใช้สอบกลางภาคเรียนที่ครั้งที่ 1 สำหหรับวิชาเพิ่มเติม
งานวัดผล-ครูประจำวิชา
19 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ม.ปลาย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
19 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 ส.ค. 63 วันวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 63 ส่งรายงานพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ - ผู้สอน
17 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขฯ-การทำงานอาชีพฯ/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
16 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศิลปะ/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
15 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
14 ส.ค. 63 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ, ผู้สอน
14 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
13 ส.ค. 63 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 63 ยืนยันข้อมูลนักเรียนให้กับ สพฐ.ในระบบ DMC และข้อมูลนักเรียนยากจน
ครูรัศมีละครูอรุษยาและคณะครูที่ปปรึกษา
10 ส.ค. 63 เริ่มโครงการ English daily life (อังคาร,หฤหัสบดี)
ครูจิตราและคณะครู MEP ครูปิตุพงต์และคณะ Ed-Hob
08 ส.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียน ตารางเรียน -เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเลขที่คู่
ครูทุกท่าน ครูผู้สอน-ครูรัศมี
07 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขฯการงานอาชีพฯ/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
06 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศิลปะ/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
05 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
04 ส.ค. 63 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
04 ส.ค. 63 นิเทศปพ.5 ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ส่งแผนการสอนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ครูผูู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
04 ส.ค. 63 ถึง 13 ส.ค. 63 ปิดเรียนกรณีพิเศษ (นักศึกษาวิชาทหารฝึกต่อเนื่อง)
03 ส.ค. 63 จ่ายค่าครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณืการเรียน ม.1-6
ครูที่ปริกษา, กลุ่มบริบริหารงบประมาณ
31 ก.ค. 63 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
30 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู
คณะกรรมการตามคำสั่ง
29 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมภาษาไทยและวันสุนทรภู่/ซ้อมพิธีไหว้ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -คณะกรรมการตามค่ำสั่ง
28 ก.ค. 63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 63 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ครูมาโนชย์และคณะ
25 ก.ค. 63 ค่าธรรมเนียม MEP
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 63 Welcome Junoir Ed-hob Class
ครูปิตุพงษ์และคณะครู MEP
21 ก.ค. 63 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานระบบดูแลและที่ปรึกษาฯ
20 ก.ค. 63 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน
ครูจิตราและคณะครู MEP ครูปิตุพงต์และคณะ Ed-Hob
17 ก.ค. 63 ส่งแผลครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์/นิเทศปพ.5 ครั้งที่1
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินฯ
16 ก.ค. 63 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างฯ
15 ก.ค. 63 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระพละศึกษาและสุขฯ-การงานอาชีพฯ/นิเทศปพ.5ครั้งที่1
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินและคณะ
14 ก.ค. 63 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู่สังคมศึกษา-ศิลปะ/นิเทศปพ.5ครั้งที่1
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินฯ
13 ก.ค. 63 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์/นิเทศปพ.5ครั้งที่1
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-ครูศรสินฯ
10 ก.ค. 63 รับเงินบำรุงการศึกษา เลขที่คู่
ครูที่ปรึกษา
07 ก.ค. 63 หยุดชดเชย
06 ก.ค. 63 หยุดวันเข้าพรรษา
03 ก.ค. 63 -รับเงินบำรุงการศึกษา เลขที่คี่
ครูทีปรึกษา
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1-2563 นักเรียน ตารางเรียน -เริ่มเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเลขที่คี่
ครูทุกท่าน ครูผู้สอน-ครูรัศมี
01 ก.ค. 63 -แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ครูทีปรึกษา ครูประจำวิชา
30 มิ.ย. 63 -ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตาราง (ภาคเช้า ม.4/1-6 , ภาคบ่าย ม.4/7-4/10)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ค่ำสั่ง
29 มิ.ย. 63 -ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตาราง (ภาคเช้า ม.1/1-1/6 , ภาคบ่าย ม.1/7-1/11)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ค่ำสั่ง
12 มิ.ย. 63 ถึง 13 ส.ค. 63 รายงานตัวม.1,เงื่อนไขพิเศษ + มอบตัวม.1 + ห้องพิเศษส่งเอกสาร
คณะกรรมการตามคำสั่ง
11 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบ ม.4
คณะกรรมการตามคำสั่ง
10 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบ ม.1
คณะกรรมการตามคำสั่ง
10 มิ.ย. 63 รายงานตัวม.4,เงื่อนไขพิเศษ + มอบตัวม.4 + ห้องพิเศษส่งเอกสารฯ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
07 มิ.ย. 63 กำกับห้องสอบ ม.4
คณะกรรมการตามคำสั่ง
06 มิ.ย. 63 กำกับห้องสอบ ม.1
คณะกรรมการตามคำสั่ง
06 มิ.ย. 63 เข้าค่ายออกข้อสอบ ม.4
คณะกรรมการตามคำสั่ง
06 มิ.ย. 63 ถึง 09 มิ.ย. 63 ตรวจสอบข้อสอบ ม.1,ม.4
คณะกรรมการตามคำสั่ง
05 มิ.ย. 63 เข้าค่ายออกข้อสอบ ม.1
คณะกรรมการตามคำสั่ง
04 มิ.ย. 63 ประกาศผลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
02 มิ.ย. 63 สอบภาคปฏิบัตินักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
01 มิ.ย. 63 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร
คณะครูทุกท่าน
29 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
29 พ.ค. 63 ประชุมพัฒนาระบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารรร.
18 พ.ค. 63 ถึง 30 พ.ค. 63 ครูประจำวิชาเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียนตามตาราง DLTV ของ สพฐ. ผ่านกลุ่มไลน์หรือโทรศัพท์ พบนักเรียน ผู้ปกครองสอบถามข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะตามความเมาะสม เข้าตอบแบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผอ.
ครูผู้สอนม.ต้น และ ม.ปลาย คณะกรรมการตามคำสั่ง 140/2563
15 พ.ค. 63 ตั้งกลุ่มไลน์ DLTV ม.ปลาย ปรึกษา เสนอแนะ สำรวจ-รวบรวม G.mail นักเรียนในแต่ละระดับ รายงานปัญหาผู็บังคับบัญชา
ครูสอนม.ปลายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
13 พ.ค. 63 ถึง 15 พ.ค. 63 ครูศึกษาแนวทงการเรียนการสอนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ dltv.ac.th จัดทำใบงาน แบบฝึกหัด ตามจุดเน้นในสาระการเรียนรู้
ครูสอนม.ต้น ,ม.ปลาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
12 พ.ค. 63 ตั้งกลุ่มไลน์ DLTV ม.ต้น ปรึกษา เสนอแนะ สำรวจ-รวบรวม G.mail นักเรียนในแต่ละระดับ รายงานปัญหาผู็บังคับบัญชา
ครูสอนม.ต้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11 พ.ค. 63 ประชุมครูผู้สอนระดับม.ต้น ในการจัดเตรียมทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านช่องทางการประชุมทาง V.D.O conference
ครูรัศมี,ครูอรุษยาและทีมงานวิชาการ
07 พ.ค. 63 ครูและบริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านการประชุมระยะไกล (video conference) พร้อมลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับเกียรติบ
ครูศิลปกรณ์พร้อมทีมงานคอมพิวเตอร์ ครูทุกคน
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 ทาง online
คณะกรรมการตามคำสั่ง
27 เม.ย. 63 ถึง 01 พ.ค. 63 อบรมการจัดการเรียนรู้ และการทำงานผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ Google Meet
ครูศิลปกรณ์พร้อมทีมงานคอมพิวเตอร์ ครูทุกคน
15 เม.ย. 63 สอบ 9 วิชาสามัญ
งานแนะแนว
14 เม.ย. 63 สอบ 9 วิชาสามัญ
งานแนะแนว
11 เม.ย. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 ส่ง ป.พ 1 และใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ทางไปรษณีย์
ครูศรสินและคณะ
10 เม.ย. 63 งานรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ใจดี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
07 เม.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน
คำสั่งที่....
06 เม.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน
คำสั่งที่....
04 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือก/รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
คำสั่งที่....
01 เม.ย. 63 ถึง 10 ส.ค. 63 Print out ป.พ 1 และใบประกาศนิยบัตร ม.3 และ ม.6
ครูศรสินและคณะ
01 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือก/รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
คำสั่งที่....
31 มี.ค. 63 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ครั้งที่1
ครูศรสินและคณะ
30 มี.ค. 63 อนุมัติจบหลักสูตร นักเรียนม.3 และ ม.6
ครูศรสิน
29 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
คำสั่งที่....
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
คำสั่งที่....
27 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และม.4
คำสั่งที่....
26 มี.ค. 63 ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน
ครู-ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระ
26 มี.ค. 63 ส่งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ สพม.๒๒
ครู-ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระ
26 มี.ค. 63 นำผลการประเมินไปใช้ประพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครู-ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระ
25 มี.ค. 63 สรุปผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และรายงานผล
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนน O-NET ม.1 และม.4
คำสั่งที่....
24 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนน O-NET ม.1 และม.4
คำสั่งที่....
23 มี.ค. 63 ถึง 24 มี.ค. 63 การนิเทศ และติดตามการปฏิบัติงานของครู/ประเมนผลการปฏิบัติฯ
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
23 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนน O-NET ม.1 และม.4
คำสั่งที่....
22 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนน O-NET ม.1 และม.4
คำสั่งที่....
21 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนน O-NET ม.1 และม.4
คำสั่งที่....
17 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 Ed-b, MEP, SC, SC-ICT, SC-G, LG สอนปรับพื้นฐาน
คำสั่งที่....
16 มี.ค. 63 รายงานตัว ม.3 เดิม โควตา (หลังห้องเรียนพิเศษ)
คำสั่งที่....
14 มี.ค. 63 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Ed-b, MEP, SC, SC-ICT, SC-G, LG
คำสั่งที่....
13 มี.ค. 63 จัดทำคู่มือรายงานผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มี.ค. 63 จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 มี.ค. 63 จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.4
คำสั่งที่....
11 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1
คำสั่งที่....
08 มี.ค. 63 สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4
คำสั่งที่....
07 มี.ค. 63 สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1
คำสั่งที่....
01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6 (31 มี.ค.63 ประกาศผล)
กลุ่มบริหารวิชาการ-งานแนะแนว
29 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.6 (31 มี.ค.63 ประกาศผล)
กลุ่มบริหารวิชาการ-งานแนะแนว
29 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.6 (31 มี.ค.63 ประกาศผล)
กลุ่มบริหารวิชาการ-งานแนะแนว
28 ก.พ. 63 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ครูผู้สอน-งานทะเบียนวัดผล
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สนามสอบ GAT-PAT
งานแนะแนว
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.6
กรรมการตามคำสั่งที่....
20 ก.พ. 63 ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน/จัดทำบันทึกข้อตกลง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
14 ก.พ. 63 ประเมินผลฯทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1-2
ครูที่ปรึกษา-วิชาการ
10 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
07 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
06 ก.พ. 63 เริ่มโรเนียวข้อสอบกลางภาค 2/2561
งานวัดผล
05 ก.พ. 63 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
04 ก.พ. 63 สำรวจวิชา-ครูผู้สอนเพื่จัดทำตารางเรียน 1/2562
ครูรัศมีพร้อมคณะ
03 ก.พ. 63 เริ่มสมัคร TCAS รอบที่2 โควตา ม.6
งานแนะแนว
02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3 (27 กุมภาพันธ์ 62 ประกาศผล)
กลุ่มบริหารวิชาการ-งานแนะแนว
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3 (26 กุมภาพันธ์ 62 ประกาศผล)
กลุ่มบริหารวิชาการ-งานแนะแนว
30 ม.ค. 63 ส่งร่างข้อสอบสอบปลายภาค 2/2562
ครูประจําวิชา
27 ม.ค. 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือก โควตา ม.3 เดิม
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
23 ม.ค. 63 สำรวจเวลาที่ใช้สอบปลายภาค 2/2562
ครูศิริพร
20 ม.ค. 63 เตือนนักเรียนเตรียมความพร้อมสอบ O-NET
แนะแนว-วิชาการ
16 ม.ค. 63 หยุดวันครู
11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
ครูนุชรีและครูที่ปรึกษา
08 ม.ค. 63 คัดเลือกนักเรียน โควตา ม.3 เดิม
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
06 ม.ค. 63 เริ่มตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคและหลังภาคในระบบ SGS
ครูศรสินและคณะ
31 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 หยุดวันสิ้นปี-หยุดวันปีใหม่
28 ธ.ค. 62 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 62 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค. 62 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค. 62 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค. 62 รับสมัครนักเรียนโควตา ม.3 เดิม
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ธ.ค. 62 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน 1/2562 ครั้งที่2
20 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
19 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
18 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
17 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
15 ธ.ค. 62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ธ.ค. 62 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
13 ธ.ค. 62 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
12 ธ.ค. 62 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69
คำสั่งที่..../.......ลงวันที่..........
11 ธ.ค. 62 เริ่มโรเนียวข้อสอบกลางภาค 2/2562
ครูประจำวิชา-งานวัดผล
10 ธ.ค. 62 หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
08 ธ.ค. 62 สอบ Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ธ.ค. 62 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
03 ธ.ค. 62 ถึง 15 ธ.ค. 62 นักเรียน ม.6 สมัคร TCAS รอบที่1 ด้วย Portfolio
งานแนะแนว
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศานาฯ
29 พ.ย. 62 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ย. 62 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย. 62 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย. 62 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ย. 62 รับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 62 จดหมายเชิญผู้ปกครองที่นร.ยังมีผลการเรียนบกพร่อง
งานทะเบียนวัดผล/ครูที่ปรึกษา
20 พ.ย. 62 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ครูศิริพร
19 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 กีฬาเยาวชน
กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา
18 พ.ย. 62 ถึง 19 พ.ย. 62 ประเมินภายนอก รอบ4
ครูทุกท่าน คำสั่งที่...
15 พ.ย. 62 กีฬาสีภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ
14 พ.ย. 62 กีฬาสีภายใน ส่งผลการเรียนGPA สพม.22
กลุ่มสาระพละฯ, ครูศรสินพร้อมคณะ
13 พ.ย. 62 กีฬาสีภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ
12 พ.ย. 62 คำสั่งครู-ตัวแทนนักเรียนเตรียมตัวแข่งทักษะวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ, งบประมาณ
11 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 ประกาศรับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 พ.ย. 62 ครูประจำวิชาเริ่มแทรกข้อสอบ O-NET ม.3,ม.6
ครูประจำวิชา
07 พ.ย. 62 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่1กลุ่มสาระ ภาษาไทย-พละ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
06 พ.ย. 62 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่1กลุ่มสาระ คณิต-การงาน
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
06 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 ทัศนศึกษาตามโครงการ ม.1/6
ครูนุชรีและครูที่ปรึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 พ.ย. 62 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่1กลุ่มสาระ สังคมศึกษา-ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
05 พ.ย. 62 -เริ่ม Small Talk (อังคาร, พฤหัสบดี)
MEPTeacher/Ed-Hub Teacher
04 พ.ย. 62 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่1กลุ่มสาระ ต่างประเทศ-วิทย์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
01 พ.ย. 62 เก็บเงินบำรุงการศึกษา
ครูประจําวิชา/งบประมาณ
30 ต.ค. 62 ครูเริ่มบันทึกเวลาเรียน-คะแนน ในระบบSGS
ครูประจำวิชา/งานทะเบียนวัดผล
28 ต.ค. 62 รับผลการเรียน เพื่อเก็บใน ปพ.6 แจ้งผู้ปกครองทราบ
ครูประจําวิชา/ครูที่ปรึกษา
25 ต.ค. 62 ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 2/2562
-ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงส้รางรายวิชา 2/2562
-ส่งผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) พิมพ์เขียว 2/2562
-ส่ง ID PLAN
-ส่งวิจัยในชั้นเรียน(บันทึกหลังแผนฯภาคเรียนที่ 1/2562
ครูผู้สอน-ครูรัศมี-กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ต.ค. 62 เริ่มประชุมคณะสี แบ่งคณะสี เลือกประธาน เลขา
คณะครูประจำคณะสี
23 ต.ค. 62 งานวันปิยะมหาราชาลัย-ราตรีชมพู-ฟ้า
คณะครูทุกท่าน
21 ต.ค. 62 ถึง 22 ต.ค. 62 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)
ครูมาโนชย์ และคณะกรรมการ
16 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ครูทุกท่าน
16 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
16 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 ประชุมรองผู้อํานวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
งานธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค. 62 ถึง 29 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- ติวเข้มโดยวิทยากรภายนอกห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
16 ต.ค. 62 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร
-นักเรียนนรับตารางเรียน
-ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน
-เริ่มการเรียนการสอน
คณะครูทุกท่าน ครูรัศมีม ครูที่ปรึกษา ครูมาโนชย์และคณะกรรมการครูผู้สอน
16 ต.ค. 62 ถึง 16 พ.ย. 62 สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่1 ของภาคเรียนที่1/2562 และส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่1
-เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดชั้นเรียน/ลงทะเบียนในระบบ SGS
ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียนวัดผล
11 ต.ค. 62 ประกาศรับสมัคร Pre M.1 PY
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ต.ค. 62 - ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2562 ในระบบ SGS ครูประจําวิชา/วิชาการ/ Online (Print Out ผลการเรียน1/2562)

-ตรวจสอบคะแนนปลายภาค ใน SGS  

-จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ /ผู้ประสานงานกลุ่มฯ/ครูปรานี , ครูนิตยา
06 ต.ค. 62 ถึง 20 ต.ค. 62 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ครูทศพร สวนแก้ว และคณะ
01 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
01 ต.ค. 62 ถึง 07 ต.ค. 62 ส่ง-รับผลการเรียน ม.6 4ภาคเรียนที่ 1/2562
ครูผู้สอน, งานทะเบียนและวัดผล
25 ก.ย. 62 ถึง 28 ก.ย. 62 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ย. 62 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคําตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา
ครูประจําวิชา
18 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1/2560
ครูประจําวิชา/วิชาการ
15 ก.ย. 62 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม

งานทะเบียนวัดผล
15 ก.ย. 62 ส่งแบบประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ครูมาโนชย์
11 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจําวิชา/กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ย. 62 ถึง 08 ก.ย. 62 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2562 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร

-สํารวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 

-สํารวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทําตาราง


เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่มฯ | ครูประจําวิชา/ทะเบียนวัดผล | ครูรัศมี
01 ก.ย. 62 ส่งแบบสํารวจเวลาใช้สอบปลายภาค
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ส.ค. 62 สํารวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ส.ค. 62 ตรวจสอบกรอกข้อมูล SGS ที่สมบูรณ์ก่อนสอบปลายภาค
ครูพรทิพย์-ครูศรสิน-ปราณี-อัจฉรา
16 ส.ค. 62 วันวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค.2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
07 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสําหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจําวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
06 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/KP/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอัจฉรา
05 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทสิทธิ์ (คณิต)
03 ส.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/XP/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
01 ส.ค. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศิลปะ กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/KP/ตัวชี้วัด/คะแนน) 
นางศรสิน จอมพรรษา
29 ก.ค. 62 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทรเทพ วรางกูร
24 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP/MEP Open House
ครูจิตราและคณะครู MEP
22 ก.ค. 62 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
19 ก.ค. 62 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
18 ก.ค. 62 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
17 ก.ค. 62 หยุดวันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 หยุดวันอาสาฬบูชา ทําบุญตามวัดที่กําหนด
04 ก.ค. 62 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคําตอบ/เอกสารประกอบทุก รายวิชา
ครูประจําวิชา
03 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1/ 2562
ครูประจําวิชา/วิชาการ
02 ก.ค. 62 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
01 ก.ค. 62 จัดให้นักเรียนเรียนรายวิชา/ส่งข้อมูลนักเรียนม.3และม.6สอบ O-NET
กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
27 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 62 -สํารวจเวลาที่ใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 สําหรับวิชาเพิ่มเติม
-วันสุนทรภู่
งานวัดผล-ครูประจําวิชาภาษาไทย
25 มิ.ย. 62 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน
ครูปิรานี , ครูนิตยา
24 มิ.ย. 62 ส่งรายงานพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ-ครูผู้สอน
20 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/KPWตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอัจฉรา ชาแสน
19 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/KPNตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทสิทธิ์ (คณิต)
18 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชKP/ตัวชี้วัด/คะแนน) 
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
17 มิ.ย. 62 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศิลปะ
-กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/KPNตัวชี้วัด/คะแนน)
นางศรสิน จอมพรรษา
14 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขฯ-การงานอาชีพฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
13 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
คณะกรรมการตามคําสั่ง........
12 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
12 มิ.ย. 62 ซ้อมพิธีไหว้ครู
คณะกรรมการตามคําสั่ง........
11 มิ.ย. 62 ส่งแผนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
10 มิ.ย. 62 เริ่มโครงการ English daily life (อังคาร,พฤหัสบดี)
ครูจิตราและคณะครู MEP ครูปิตุพงษ์และคณะ Ed-Hub
10 มิ.ย. 62 ยืนยันข้อมูลนักเรียนให้กับ สพฐ.ในระบบ DMC และข้อมูลนักเรียนยากจน
ครูรัศมีและครูอรุษยาและคณะครูที่ปรึกษา
07 มิ.ย. 62 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานระบบดูแลและที่ปรึกษาฯ
05 มิ.ย. 62 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6
ครูที่ปรึกษา, กลุ่มบริหารงบประมาณ
04 มิ.ย. 62 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ครูมาโนชย์และคณะ
03 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน
ครูจิตราและคณะครู MEP ครูปิตุพงษ์และคณะ Ed-Hub
01 มิ.ย. 62 ถึง 02 มิ.ย. 62 ค่ายคุณธรรม MEP
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
31 พ.ค. 62 welcome Junior Ed-Hub Class
ครูปิตุพงษ์และคณะครู MEP
24 พ.ค. 62 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขฯ-การงานอาชีพฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
23 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
22 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
21 พ.ค. 62 ส่งแผนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยชดเชยวันวิสาขบูชา เวียนเทียน ทําบุญตามวัด
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนรับ ตารางเรียน

-เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

-ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2562 

-ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา /2562 

-ส่งผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) 1/2562

ครูทุกท่าน/ครูผู้สอน-ครูรัศมี/กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 และรับตารางเรียน (ภาคเช้า ม.1 , ภาคบ่าย ม.4)
กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
13 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 -แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชา
13 พ.ค. 62 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร
 -ประชุมวางแผนงานวิชาการ
คณะครูทุกท่าน/กลุ่มบริหารวิชาการ
04 พ.ค. 62 ถึง 06 พ.ค. 62 ร่วมงานการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะครูทุกท่าน
01 พ.ค. 62 ถึง 30 พ.ค. 62 -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1,ม.4 ในระบบ DMC ข้อมูลนักเรียนยากจน
นางสาวรัศมี เจริญรัตน์พร้อมคณะครูที่ปรึกษา
01 พ.ค. 62 ถึง 30 พ.ค. 62 -กําหนดเลขประจําตัวนักเรียนม.1,ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน)
นางศรสิน จอมพรรษา นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะ
22 เม.ย. 62 ถึง 26 เม.ย. 62 -จัดห้องเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 เม.ย. 62 สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสัมพันธ์ รดน้ําขอพร ประจําปี 2562
คําสั่ง 80/2562 วันที่ 1 เม.ย.62
11 เม.ย. 62 -เตรียมงานรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่
คณะกรรมการตาม คําสั่งที่080/2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2562
08 เม.ย. 62 ถึง 09 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
คําสั่ง48/2562 วันที่ 18 ก.พ. 62
01 เม.ย. 62 ถึง 12 เม.ย. 62 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SC , SC-ICT
ครูผู้รับผิดชอบ
01 เม.ย. 62 ถึง 20 เม.ย. 62 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)
ครูผู้รับผิดชอบ
01 เม.ย. 62 ถึง 20 เม.ย. 62 สอนเสริมปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูผู้รับผิดชอบ
01 เม.ย. 62 ส่ง GPA ม.6
ครูศรสินและคณะ
01 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานที่ 7
ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
01 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 -ประชุมวิภาคและนําเสนอการประเมินคุณภาพภายใน -จัดทําแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 - จัดทําแผนกลยุทธ์ปี 2562-2564คณะกรรมการตาม/คําสั่งที่63/2552 ลงวันที่ 11 มี.ค.62/คําสั่งที่71/2552 ลงวันที่ 18มี.ค.62
19 ต.ค. 61 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)
ครูทศพรละคณะกรรมการ
16 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ครูทุกท่าน
05 ต.ค. 61 ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบ SGS Online (Print Out ผลการเรียน 1/2561)
ครูประจำวิชา/วิชาการ/ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูศรีสุดาและคณะ
05 ต.ค. 61 ปิดระบบ ตรวจสอบคะแนนปลายภาคเรียนใน SGS
ครูประจำวิชา/วิชาการ/ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูศรีสุดาและคณะ
05 ต.ค. 61 จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา
ครูประจำวิชา/วิชาการ/ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูศรีสุดาและคณะ
01 ต.ค. 61 ถึง 15 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
24 ก.ย. 61 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
18 ก.ย. 61 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา
17 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/วิชาการ
14 ก.ย. 61 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม
งานทะเบียนวัดผล
14 ก.ย. 61 ส่งแบบประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ครูมาโนชย์
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2561 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร
เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่มฯ
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา/ทะเบียนวัดผล
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ครูรัศมี
10 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา/กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 61 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.ย. 61 สำรวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ส.ค. 61 ตรวจสอบกรอกขช้อมูล SGS ที่สมบรูณ์ก่อนสอบปลายภาค
ครูศรสินและคณะ
17 ส.ค. 61 งานวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชย
10 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
09 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
08 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
07 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
06 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ
06 ส.ค. 61 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ Sc , Sc-G
ครูทศพรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
03 ส.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่, นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
02 ส.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ(ภาษาไทย), นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์(คณิต-วิทย์)
01 ส.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
31 ก.ค. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางศรสิน จอมพรรษา
30 ก.ค. 61 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษาและวันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันอาฬหบูชา ร่วมทำบุญที่วัดต่างๆตามกำหนด
ครูมาโนชย์-ครูที่ปรึกษา
23 ก.ค. 61 ซ้อมเตรียมพร้อมแข่งขัน EP / MEP Open House
ครูจิตราและคณะครู MEP
20 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
18 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
17 ก.ค. 61 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
05 ก.ค. 61 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา
ครูประจำวิชา
04 ก.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา,วิชาการ
03 ก.ค. 61 แก้ผลการเรียนครั้งที่ 2
02 ก.ค. 61 จัดให้นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา
กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
29 มิ.ย. 61 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน
ครูศรีสุดาและคณะ
28 มิ.ย. 61 ส่งรายงานพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1
ครูผู้สอน
27 มิ.ย. 61 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 61 งานวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 มิ.ย. 61 สอนเสริมห้อง MEP ม.ต้น
คณะครู MEP
19 มิ.ย. 61 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผล-ครูประจำวิชา
16 มิ.ย. 61 ถึง 17 มิ.ย. 61 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูที่ปรึกษาม.1, กลุ่มสาระสังคมฯ
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 มิ.ย. 61 ร่วมกิจกรรมทำพาน - ซ้อมพิธีไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 มิ.ย. 61 ตรวจสอบการลงเวลาเรียนกิจกรรมทุกประเภท
ครูศรสิน,ครูพรทิพย์,ครูมาโนชย์
11 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่, นางสาวรุจิรา ทองศรี(คณิต-วิทย์)
10 มิ.ย. 61 ยืนยันข้อมูลนักเรียนให้กับสพฐ.ในระบบ DMC
นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
08 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวปราณี นิตยะ(ภาษาไทย), นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์(คณิต-วิทย์)
07 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
06 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)
นางศรสิน จอมพรรษา
05 มิ.ย. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
04 มิ.ย. 61 เริ่มโครงการ Small Talk (อังคาร, พฤหัสบดี)
ครูจิตราและคณะครู MEP
04 มิ.ย. 61 เริ่มโครงการ English daily life
ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
04 มิ.ย. 61 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 / ค่ายคุณธรรม
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
04 มิ.ย. 61 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน
คณะครู MEP, Ed-Hub
04 มิ.ย. 61 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้รับผิดชอบ
04 มิ.ย. 61 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6
ครูที่ปรึกษา, กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 มิ.ย. 61 Wellcome Junoors Ed-hub Class
ดร.อัจฉราและคณะ Ed-Hub, นักเรียน 1/!, 1/2
31 พ.ค. 61 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 MEP, Ed-Hub
ครูจิตราและคณะครู MEP
29 พ.ค. 61 หยุดวันวิสาขบูชา เวียนเทียน ทำบุญตามวัด
25 พ.ค. 61 ถึง 05 มิ.ย. 61 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป-ครูที่ปรึกษา
25 พ.ค. 61 ถึง 05 มิ.ย. 61 สำรวจและลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC
ครูอรุษยา ปราบใหญ่
24 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
23 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
22 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
21 พ.ค. 61 ส่งแผนฯครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน-ครูรัศมี
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นักเรียนรับตารางเรียน - เริ่มการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 - ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2561 - ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา 1/2561 - ส่งผังการออ
ครูทุกท่าน, ครูผู้สอน-ครูรัศมี, กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตารางเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/คำสั่ง
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตารางเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/คำสั่ง
11 พ.ค. 61 ประชุมแผนปฏิบัติการ Thailand 4.0
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ
10 พ.ค. 61 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อม/วางแผนงานวิชาการ เวลา 09.00น.
งานธุรการ
09 พ.ค. 61 คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
ครูทุกท่าน
01 พ.ค. 61 ถึง 30 พ.ค. 61 กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน)
นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง
01 พ.ค. 61 ถึง 30 พ.ค. 61 ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1, ม.4 ในระบบ DMC
นางสาวรัศมี เจริรัตน์, นางสาวอรุษญา ปราบใหญ่ และคณะ
01 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ลงทะเบียนรายวิชาใน SGS
ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
18 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัว

สพท.22
18 เม.ย. 61 วัยใสใส่บาตรทุกเช้าวันอังคาร

ตลอดภาคเรียน
18 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ทุกวันจันทร์คาบที่ 9

ตลอดภาคเรียน
14 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 2

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
10 เม.ย. 61 งานพี่-น้องสะออน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
09 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนยื่นความจำนง ที่ สพท.

สพท.22
09 เม.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 จัดห้องเ
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4 โควตาและห้องเรียนปกติ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
08 เม.ย. 61 ถึง 09 เม.ย. 61 เตรียมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
07 เม.ย. 61 ถึง 08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนม.1 และ ม.4
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม. 4/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 1

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
05 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 /2559

04 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
01 เม.ย. 61 ถึง 10 เม.ย. 61 ส่ง GPA ม.6
ครูศรสินและคณะ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
31 มี.ค. 61 - ประชุมวิภาคและนำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน - จัดทำแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการตามคำสั่งที่..../.......
31 มี.ค. 61 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา, ครูประจำวิชา
30 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม. 1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
27 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
26 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4 ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
26 มี.ค. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)
ครูผู้รับผิดชอบ
26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูผู้รับผิดชอบ
25 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
21 มี.ค. 61 ถึง 03 เม.ย. 61 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ sc, sc-ict, sc-g
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
20 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 MEP/SC/SC-ICT/LG/SC-G สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

MEP Teacher
19 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Ed-Hub,MEP,SC,SC-ICT, SC-G,LG

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
19 มี.ค. 61 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างตามมาตรฐานที่ 7
ูผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ

แนะแนว
16 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 4 รายงานตัวนักเรียนโควตา ม. 3 เดิม

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
11 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
10 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561) )

งานแนะแนว
03 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561)

งานแนะแนว
01 มี.ค. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
28 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
27 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
26 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ประเมินผลฯทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางม.1-ม.2

ครูที่ปรึกษา –วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบ GAT- PAT

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
21 ก.พ. 61 ประเมินครูต่างชาติ/Co-Teacher/อัตราจ้าง MEP

MEP Teacher
19 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ครูมาโนชย์และคณะ
15 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
13 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
07 ก.พ. 61 สำรวจวิชา-ครูผู้สอนเพื่อจัดทำตารางเรียน-ตารางสอน1/2561

ครูรัศมีเจริญรัตน์พร้อมคณะ
04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
02 ก.พ. 61 Pran Night

MEP Teacher
31 ม.ค. 61 เตือนนักเรียนเตรียมความพร้อม สอบ O-NET ม.3

แนะแนว วิชาการ
22 ม.ค. 61 แนะแนว MEP + Hub

MEP Teacher+ คณะ Hub
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคและหลังกลางภาค ในระบบ SGS ของครูผู้สอน เพื่อรายงานความก้าวหน้า

กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ม.ค. 61 One-Class-one – Act / ประเมินโรงเรียนพระราชทาน MEP PY Open House

ครูทิชากร สำราญชลารักษ์ ครูพรทิพย์ วงค์ภูธร/ วิชาการ MEP Teacher/ครูผู้บริหารทุกคน
16 ม.ค. 61 หยุดวันครู

13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ

ครูมาโนชย์ / ครูที่ปรึกษา
09 ม.ค. 61 ประกาศผล GAT/ PAT ครั้งที่ 1

งานแนะแนว
30 ธ.ค. 60 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 2

29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
26 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
25 ธ.ค. 60 Christmas Day : Cultural Fair

MEP
22 ธ.ค. 60 ประกาศผลม. 3 เดิม (โควตา)/ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานแนะแนว
22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 -นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 -ตรวจการกรอกคะแนนก่อนสอบกลางภาคเพื่อรายงาน

นักเรียน/งานแนะแนว ครูศรสินพร้อมคณะ
17 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 ธ.ค. 60 สิ้นสุดกิจกรรม Small Talk

MEP teacher
14 ธ.ค. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบ

วิชาการ
13 ธ.ค. 60 ตรวจเครื่องแต่งกายก่อนสอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ธ.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560

ครูประจำวิชา วิชาการ
11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ

06 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน (Sport day)

ครูพวงทองและคณะ
03 ธ.ค. 60 สอบ Pre M. 1 PY.

คณะกรรมการตามคำสั่ง........
02 ธ.ค. 60 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
28 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
27 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
22 พ.ย. 60 คัดเลือกนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
15 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาเริ่มสอดแทรกข้อสอบ O-NET ม.3 , ม.6

ครูประจำวิชา
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
09 พ.ย. 60 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา

ครูศรสินและตามคำสั่งที่......
08 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและฯ

ผู้สอน – ครูรัศมี
07 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
06 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
05 พ.ย. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
04 พ.ย. 60 เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ MEP

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
03 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-และวิทยาศาสตร์

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าปกใบประกาศนียบัตร (ม.3,ม.6)

กลุ่มบริหารงบประมาณ,
02 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดชั้นเรียน/ลงทะเบียนในระบบ SGS

ครูศรสินและคณะ
02 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษาและสุขศึกษา

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 แบ่งคณะสี เลือกประธาน เลขา

คณะครูประจำคณะสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ
01 พ.ย. 60 เริ่ม Small Talk (อังคาร,พุธ , พฤหัส)

ผู้ปฏิบัติ
29 ต.ค. 60 ออกทุกข์ , เชิญพระอัฐ

26 ต.ค. 60 ออกพระเมรุ, ถวายพระเพลิง, เก็บอัฐิ,

ครูผู้สอน - ครูรัศมี-กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ต.ค. 60 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

คณะครูนักเรียน
19 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เตรียมงานถวายบังคม

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนรับตารางเรียน-รับปพ6

ครูที่ปรึกษา ,ครูรัศมี
18 ต.ค. 60 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เริ่มแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
16 ต.ค. 60 เริ่มลงบันทึกเวลาเรียน/คะแนน ในระบบ SGS ม.1-5

ครูประจำวิชา งานทะเบียน
16 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับ ปพ.6 เพื่อนำไปแจกนักเรียนที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผู้ปกครองรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูทุกท่าน ครูมาโนชย์ และคณะกรรมการ
11 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 Print Out ปพ.6 (ผลการเรียน 1/2560 )

ครูศรสินและคณะ
06 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ครูทศพร สวนแก้วและคณะ
06 ต.ค. 60 - ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/ 2560 ในระบบ SGS- Online (Print Out ผลการเรียน1/2559 ) -ตรวจสอบคะแนนปลายภาค ใน SGS -จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา

ครูประจำวิชา/วิชาการ/ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูปีรานี , ครูนิตยา
02 ต.ค. 60 ถึง 15 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงที่ 1

01 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

นักเรียน/งานแนะแนว
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
19 ก.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา

ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
15 ก.ย. 60 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม

งานทะเบียนวัดผล
11 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2560 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร

เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่ม
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ -สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/ทะเบียนวัดผล
01 ก.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ส.ค. 60 สำรวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 60 ตรวจสอบกรอกข้อมูล SGS ที่สมบูรณ์ก่อนสอบปลายภาค

ครูพรทิพย์-ครูจีรณินท์-ครูศรสิน
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์

14 ส.ค. 60 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

12 ส.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา

07 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
03 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
01 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
31 ก.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 จัดให้นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา

กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
01 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

27 มิ.ย. 60 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
26 มิ.ย. 60 งานวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 มิ.ย. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP /MEP Open House

ครูจิตราและคณะครู MEP
22 มิ.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
19 มิ.ย. 60 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาม.1 ,กลุ่มสาระสังคมฯ
13 มิ.ย. 60 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน

12 มิ.ย. 60 ส่งรายงานพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1

ครูผู้สอน
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา

ครูประจำวิชา/วิชาการ
10 มิ.ย. 60 สอนเสริมห้อง MEP , SC ม.ต้น

คณะครู MEP, กลุ่มสาระคณิตฯ
10 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 ชดเชยวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ไปร่วมทำบุญที่วัดต่างๆตามกำหนด

ครูมาโนชย์-ครูที่ปรึกษา
09 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ การลงเวลาเรียนกิจกรรมทุกประเภท

ครูศรสิน ครูพรทิพย์ ครูมาโนชย์
08 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
07 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์ (คณิต
06 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
05 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
03 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม MEP

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
02 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษา

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
02 มิ.ย. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 MEP , Ed-Hub

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2-3 , ม. 5-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
30 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
29 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
26 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
24 พ.ค. 60 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ครูผู้รับผิดชอบ
23 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small Talk ทุกวัน

23 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP
22 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small talk

20 พ.ค. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
17 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนรับ ตารางเรียน -เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 -ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2560 -ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา 1/2560 -ส่งผังการออก

ครูทุกท่าน ครูผู้สอน-ครูรัศมี กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
11 พ.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
11 พ.ค. 60 ประชุมวางแผนงานวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
01 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 ลงทะเบียนรายวิชาใน SGS

ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
27 เม.ย. 60 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างตามมาตรฐานที่ 7

ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
19 เม.ย. 60 ถึง 20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คณะกรรมการตามคำสั่ง
16 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 -จัดห้องเรียน -กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนม.1 , ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน) -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1 , ม.4 ในระบบ DMC

กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง นางสาวรัศมี เจริญรัตน์พร้อมคณะ
10 เม.ย. 60 งานน้อง-พี่สะออน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตามคำสั่ง
08 เม.ย. 60 ถึง 09 เม.ย. 60 เตรียมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 094 /2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2560
04 เม.ย. 60 ส่ง GPA ม. 6

ครูศรสิน-ครูจีรณินท์
31 มี.ค. 60 -ประชุมวิภาคและนำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน -จัดทำแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 054/2560 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC , SC-ICT , SC-G

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 60 ถึง 05 เม.ย. 60 สอนเสริมปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)

ครูผู้รับผิดชอบ
ประชุมกลุ่มสาระตามตารางสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
งานธุรการ
ประชุมรองผู้อำนวยการ,หัวหน้ากลุ่มฯ,หัวหน้างานตามตาราง
งานธุรการ
สอนเสริมธรรมศึกษา ตรี โท เอก ทุกวันพุธ
พระวิทยากร,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานที่ 7
ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ประชุมรองผู้อำนวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้างานตามตาราง

งานธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

งานธุรการ
ติวเข้มโดยวิทยากรภานอกห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
ประกาศการจัดชั้นเรียนและรายชื่อม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
งานรับนักเรียน,งานทะเบียนนักเรียน
ประกาศการจัดชั้นเรียนและรายชื่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566
งานรับนักเรียน,งานทะเบียนนักเรียน
ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศานาฯ
สอนเสริมธรรมศึกษา ตรี โท เอก ทุกวันพุธ
พระวิทยากร, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
งานธุรการ
ประชุมกลุ่มสาระฯตามตารางสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมวางแผนงานวิชาการ
กลุ่มหริหารวิชาการ
-จัดห้องเรียน ,กำหนดตัวเลขประจำตัวนักเรียนม.1,ม.4และนักเรียนใหม่ -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1 , ม.4 ในระบบ DMC ข้อมูลนักเรียนยากจน
นางศรสิน ,นางสาวอัจฉรา ,นางสาวรัศมี ,นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่ ,คระครูที่ปรึกษา
ลงทะเบียนประวัตินักเรียนในสมุดนักเรียน
นางสาวปราณี พลราชม นางสาวกรองแก้ว วรรณกฤกษ์