ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ม.1-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
ใส่บาตรทุกวันอังคารหน้าโรงเรียน

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ประชุมรองผู้อำนวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ

งานธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

งานธุรการ
ติวเข้มโดยวิทยากรภานอกห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
20 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ LG (ภาษาญี่ปุ่น)

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC , SC-ICT , SC-G

ครูผู้รับผิดชอบ
20 มี.ค. 60 ถึง 05 เม.ย. 60 สอนเสริมปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ครูผู้รับผิดชอบ
31 มี.ค. 60 -ประชุมวิภาคและนำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน -จัดทำแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 054/2560 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560
04 เม.ย. 60 ส่ง GPA ม. 6

ครูศรสิน-ครูจีรณินท์
08 เม.ย. 60 ถึง 09 เม.ย. 60 เตรียมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

คณะกรรมการตาม คำสั่งที่ 094 /2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2560
10 เม.ย. 60 งานน้อง-พี่สะออน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตามคำสั่ง
16 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 -จัดห้องเรียน -กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนม.1 , ม.4 และนักเรียนใหม่ (เข้าระหว่างเรียน) -ลงทะเบียนประวัตินักเรียน ม.1 , ม.4 ในระบบ DMC

กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวอัจฉรา ชาแสน พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง นางสาวรัศมี เจริญรัตน์พร้อมคณะ
19 เม.ย. 60 ถึง 20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คณะกรรมการตามคำสั่ง
27 เม.ย. 60 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างตามมาตรฐานที่ 7

ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
01 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 ลงทะเบียนรายวิชาใน SGS

ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง
11 พ.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
11 พ.ค. 60 ประชุมวางแผนงานวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
16 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับตารางเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป/คำสั่ง
17 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนรับ ตารางเรียน -เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 -ส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 1/2560 -ส่งการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา 1/2560 -ส่งผังการออก

ครูทุกท่าน ครูผู้สอน-ครูรัศมี กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ค. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
22 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small talk

23 พ.ค. 60 เริ่มโครงการ Small Talk ทุกวัน

23 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP
24 พ.ค. 60 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ครูผู้รับผิดชอบ
26 พ.ค. 60 รวบรวมข้อมูลนักเรียน MEP ม.1-6 ออกเยี่ยมบ้าน

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
29 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
30 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
31 พ.ค. 60 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2-3 , ม. 5-6

ครูที่ปรึกษา,กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-วิทย์ฯ

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
02 มิ.ย. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษา

ครูผู้สอน-ครูรัศมี
02 มิ.ย. 60 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1 MEP , Ed-Hub

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
03 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม MEP

ครูจิตราและคณะครู MEP ครูอัจฉราและคณะ Ed-Hub
05 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
06 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
07 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวปราณี นิตยะ (ไทย) นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์ (คณิต
08 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
09 มิ.ย. 60 ตรวจสอบ การลงเวลาเรียนกิจกรรมทุกประเภท

ครูศรสิน ครูพรทิพย์ ครูมาโนชย์
10 มิ.ย. 60 สอนเสริมห้อง MEP , SC ม.ต้น

คณะครู MEP, กลุ่มสาระคณิตฯ
10 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 ชดเชยวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ไปร่วมทำบุญที่วัดต่างๆตามกำหนด

ครูมาโนชย์-ครูที่ปรึกษา
12 มิ.ย. 60 ส่งรายงานพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนครั้งที่ 1

ครูผู้สอน
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
12 มิ.ย. 60 ถึง 14 มิ.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบทุกรายวิชา

ครูประจำวิชา/วิชาการ
13 มิ.ย. 60 ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีปัญหาผลการเรียน

15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาม.1 ,กลุ่มสาระสังคมฯ
19 มิ.ย. 60 สำรวจเวลาใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
22 มิ.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล-ครูประจำวิชา
24 มิ.ย. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ซ้อมเตรียมพร้อม แข่งขัน EP /MEP Open House

ครูจิตราและคณะครู MEP
26 มิ.ย. 60 งานวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 มิ.ย. 60 สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
01 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 จัดให้นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา

กลุ่มบริหารวิชาการ,ผู้สอน
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
31 ก.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ -กิจกรรม (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางศรสิน จอมพรรษา
01 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภูธร
03 ส.ค. 60 ตรวจสอบ ปพ.5 SGS ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา-การงานฯ (ลงทะเบียนรายวิชา/K,P,A/ตัวชี้วัด/คะแนน)

นางจีรณินท์ ไชยคำ
07 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

สอบแก้เพื่อปรับคะแนนกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
12 ส.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา

14 ส.ค. 60 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์

21 ส.ค. 60 ตรวจสอบกรอกข้อมูล SGS ที่สมบูรณ์ก่อนสอบปลายภาค

ครูพรทิพย์-ครูจีรณินท์-ครูศรสิน
28 ส.ค. 60 สำรวจเวลาใช้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลาใช้สอบปลายภาค

ผู้สอน-กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ 1/2560 (ตามแบบฟอร์มเดิม) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มบริหาร

เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่ม
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 สำรวจรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ/ส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ -สำรวจวิชาที่สอน-ครูผู้สอน เพื่อทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560

ครูประจำวิชา/ทะเบียนวัดผล
11 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

15 ก.ย. 60 ส่งผลกิจกรรมทุกกิจกรรม

งานทะเบียนวัดผล
18 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนปลายภาคที่ 1 / 2560

ครูประจำวิชา/วิชาการ
19 ก.ย. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบรายวิชา

ครูประจำวิชา
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ม.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครูทุกท่าน/วิชาการ
01 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

นักเรียน/งานแนะแนว
02 ต.ค. 60 ถึง 15 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงที่ 1

06 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ครูทศพร สวนแก้วและคณะ
06 ต.ค. 60 - ส่งผลการเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/ 2560 ในระบบ SGS- Online (Print Out ผลการเรียน1/2559 ) -ตรวจสอบคะแนนปลายภาค ใน SGS -จดหมายแจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา

ครูประจำวิชา/วิชาการ/ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ครูปีรานี , ครูนิตยา
11 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 Print Out ปพ.6 (ผลการเรียน 1/2560 )

ครูศรสินและคณะ
16 ต.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการและประชุมเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มบริหาร

คณะครูทุกท่าน
16 ต.ค. 60 เริ่มลงบันทึกเวลาเรียน/คะแนน ในระบบ SGS ม.1-5

ครูประจำวิชา งานทะเบียน
16 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับ ปพ.6 เพื่อนำไปแจกนักเรียนที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผู้ปกครองรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูที่ปรึกษา
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูทุกท่าน ครูมาโนชย์ และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนรับตารางเรียน-รับปพ6

ครูที่ปรึกษา ,ครูรัศมี
18 ต.ค. 60 ซักซ้อมถวายพวงมาลาและถวายบังคมของนักเรียน (หน้าเสาธง)

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
18 ต.ค. 60 เริ่มแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา
19 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เตรียมงานถวายบังคม

ครูมาโนชย์และคณะกรรมการ
23 ต.ค. 60 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

คณะครูนักเรียน
26 ต.ค. 60 ออกพระเมรุ, ถวายพระเพลิง, เก็บอัฐิ,

ครูผู้สอน - ครูรัศมี-กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค. 60 ออกทุกข์ , เชิญพระอัฐ

01 พ.ย. 60 เริ่ม Small Talk (อังคาร,พุธ , พฤหัส)

ผู้ปฏิบัติ
02 พ.ย. 60 เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าปกใบประกาศนียบัตร (ม.3,ม.6)

กลุ่มบริหารงบประมาณ,
02 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจัดชั้นเรียน/ลงทะเบียนในระบบ SGS

ครูศรสินและคณะ
02 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-พลศึกษาและสุขศึกษา

ผู้สอน – ครูรัศมี
02 พ.ย. 60 แบ่งคณะสี เลือกประธาน เลขา

คณะครูประจำคณะสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ
03 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-และวิทยาศาสตร์

ผู้สอน – ครูรัศมี
04 พ.ย. 60 เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ MEP

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
05 พ.ย. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
06 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
07 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ-ศิลปะ

ผู้สอน – ครูรัศมี
08 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการฯ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและฯ

ผู้สอน – ครูรัศมี
09 พ.ย. 60 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

งานทะเบียนวัดผล / ครูที่ปรึกษา
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา

ครูศรสินและตามคำสั่งที่......
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
15 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาเริ่มสอดแทรกข้อสอบ O-NET ม.3 , ม.6

ครูประจำวิชา
22 พ.ย. 60 คัดเลือกนักเรียน ม. 3 เดิม (โควตา)

ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่..../.....
27 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
28 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
29 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY. Small Talk for youth guide + English Olympic

กลุ่มบริหารวิชาการ MEP teacher
30 พ.ย. 60 รับสมัคร Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนในระบบ SGS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ธ.ค. 60 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ Pre M. 1 PY.

กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ธ.ค. 60 สอบ Pre M. 1 PY.

คณะกรรมการตามคำสั่ง........
06 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน (Sport day)

ครูพวงทองและคณะ
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ

11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

12 ธ.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560

ครูประจำวิชา วิชาการ
13 ธ.ค. 60 ตรวจเครื่องแต่งกายก่อนสอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป
14 ธ.ค. 60 จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/เอกสารประกอบ

วิชาการ
15 ธ.ค. 60 สิ้นสุดกิจกรรม Small Talk

MEP teacher
17 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 งานหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
22 ธ.ค. 60 ประกาศผลม. 3 เดิม (โควตา)/ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานแนะแนว
22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 -นักเรียน ม.6 สมัครเรียนด้วยระบบ TCAS การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 -ตรวจการกรอกคะแนนก่อนสอบกลางภาคเพื่อรายงาน

นักเรียน/งานแนะแนว ครูศรสินพร้อมคณะ
25 ธ.ค. 60 Christmas Day : Cultural Fair

MEP
26 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม. 1-6

ครูประจำวิชา วิชาการ
30 ธ.ค. 60 สิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน 1/2560 ครั้งที่ 2

09 ม.ค. 61 ประกาศผล GAT/ PAT ครั้งที่ 1

งานแนะแนว
13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ

ครูมาโนชย์ / ครูที่ปรึกษา
16 ม.ค. 61 หยุดวันครู

17 ม.ค. 61 One-Class-one – Act / ประเมินโรงเรียนพระราชทาน MEP PY Open House

ครูทิชากร สำราญชลารักษ์ ครูพรทิพย์ วงค์ภูธร/ วิชาการ MEP Teacher/ครูผู้บริหารทุกคน
22 ม.ค. 61 แนะแนว MEP + Hub

MEP Teacher+ คณะ Hub
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคและหลังกลางภาค ในระบบ SGS ของครูผู้สอน เพื่อรายงานความก้าวหน้า

กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ม.ค. 61 เตือนนักเรียนเตรียมความพร้อม สอบ O-NET ม.3

แนะแนว วิชาการ
02 ก.พ. 61 Pran Night

MEP Teacher
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม. 3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2561)

งานแนะแนว
07 ก.พ. 61 สำรวจวิชา-ครูผู้สอนเพื่อจัดทำตารางเรียน-ตารางสอน1/2561

ครูรัศมีเจริญรัตน์พร้อมคณะ
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
13 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
15 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ม.6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
16 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ครูมาโนชย์และคณะ
19 ก.พ. 61 ทำความดี

กลุ่มบริหารทั่วไป
21 ก.พ. 61 ประเมินครูต่างชาติ/Co-Teacher/อัตราจ้าง MEP

MEP Teacher
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ประเมินผลฯทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางม.1-ม.2

ครูที่ปรึกษา –วิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบ GAT- PAT

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
26 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
27 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
28 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
01 มี.ค. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ม. 1-6

ครูประจำวิชา /วิชาการ
03 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561)

งานแนะแนว
04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม. 6 (ประกาศผล 3 เมษายน 2561) )

งานแนะแนว
10 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
11 มี.ค. 61 สอบห้องเรียนพิเศษ ม. 4

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
15 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 1

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
16 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 4 รายงานตัวนักเรียนโควตา ม. 3 เดิม

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ

แนะแนว
19 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Ed-Hub,MEP,SC,SC-ICT, SC-G,LG

กรรมการตามคำสั่ง..../.....
20 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 MEP/SC/SC-ICT/LG/SC-G สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

MEP Teacher
25 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
26 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NET ม. 1 และม. 4 ประกาศผลม.6 TCAS ครั้งที่1

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
27 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../....... งานแนะแนว
28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง-คะแนนO-NETม.1และ ม.4 -สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 (ถ้ามี)

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
30 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม. 1 และ ม.4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
04 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม. 4/เงื่อนไขพิเศษ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
05 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 1

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
05 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 /2559

07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกกลุ่มการเรียน

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4 โควตาและห้องเรียนปกติ

กรรมการตามคำสั่งที่..../.......
09 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนยื่นความจำนง ที่ สพท.

สพท.22
14 เม.ย. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม. 3 และ ม. 6 ครั้งที่ 2

ครูศรสิน,ครูจีรณินท์และคณะ
18 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัว

สพท.22
18 เม.ย. 61 วัยใสใส่บาตรทุกเช้าวันอังคาร

ตลอดภาคเรียน
18 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ทุกวันจันทร์คาบที่ 9

ตลอดภาคเรียน