องค์ประกอบพื้นฐานเว็บไซต์
องค์ประกอบพื้นฐานเว็บไซต์

โลโก้โรงเรียน   ตัวอย่างภาพต้นฉบับ
ขนาดภาพ header 960x300 ตัวอย่างภาพต้นฉบับ
ขนาดภาพ banner หน้าแรก กว้าง 540 pixel (ความสูงตามความเหมาะสม เช่น 540x270 pixel) ตัวอย่างภาพต้นฉบับ
ขนาดภาพ content กว้างไม่เกิน 700 pixel ตัวอย่างภาพต้นฉบับ
ขนาดภาพเมนูซ้าย-ขวา กว้าง 190 pixel ตัวอย่างภาพต้นฉบับ
ภาพหัว google form   ตัวอย่างการแสดงผล
google image URL
ตัวอย่างการใช้ image URL จากไฟล์ใน google drive
ตัดตัวหนังสือสีแดงจาก shared link
https://drive.google.com/file/d/1-e6iw4cODzzwOjwP70TqDxxsxrh9Pzh8/view?usp=sharing
ตัดส่วนท้ายมาใส่ image URL
https://docs.google.com/uc?id=1-e6iw4cODzzwOjwP70TqDxxsxrh9Pzh8

(หรือจะใช้ image URL จากเว็บฝากรูปอื่นก็ได้)
ตัวอย่างการแสดงผล
google doc I-frame ก๊อบโค้ด I-frame แล้วเปลี่ยน ค่า (ตัวอย่าง I-frame)
ตัวอย่างการแสดงผล
PDF embed ก๊อบลิง I-frame จากเอกสาร PDF บน google drive
 
การแทรกวิดีโอบนหน้าแรก แทรก block แล้วฝังโค้ด  
แทรกวิดีโอหน้าย่อย ฝังโค้ด  

โลโก้โรงเรียนภาพ header (กว้าง 960 px)ภาพเมนูซ้ายและขวา (กว้าง 190 px)


ภาพ banner/block (หน้าแรก)ภาพ content (ใหญ่สุดไม่เกิน 720 pixel)ภาระงานที่ต้องจัดการ
แนวทางการจัดการองค์ประกอบเว็บไซต์ จาก ผอ.บรรจงและคณะผู้บริหาร/ปีการศึกษา 2564

ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ
- หน้าเว็บรองรับการประกาศตารางเรียน/การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 (วิชาการ) - ครูรัดดาวัลย์/ครูชยานันต์
- หน้าเว็บชื่นชม(จัดอันดับ) นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียน - ครูชนาทิพย์พร้อมคณะ
- หน้าเว็บรองรับการประกาศ/รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ ม.1, ม.4-วิชาการ) - ครูชุติยรัชย์/ครูชยานันต์
- ข้อมูลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ครูณัฐณิชา/ครูชิติพัทธ์
- ข้อมูลห้องเรียนพิเศษ MEP - ครูณฐปกรณ์/ครูศุภกร
- ข้อมูลห้องเรียนพิเศษ LG - ครูศศิวิมล
- ข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา - ครูอารียาพร้อมคณะ
- หน้าคลิปการสอน/การจัดการเรียนรู้ (และเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวข้อง) - ครูกนกวรรณและคณะ
- การประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน/โรงเรียน ในทุกๆเมนูที่เหมาะสม - ทุกกลุ่มสาระฯ
- การเพิ่มเติมข้อมูล/ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน - ทุกกลุ่มงานฯ
- การเพิ่มเติมรูปภาพองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับอำนวยความสะดวกในการทำงาน - ครูรสุวิน/ครูศุภกร
 
- เว็บไซต์หน้าแรก 
- คณะผู้บริหาร
- เพิ่มภาษา (ภาษาอังกฤษ)
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน
- ข้อมูลเมนู กยศ.
- เมนูการสอน/คลิปการสอน/การเรียนออนไลน์
- เพิ่มการ Log in เฉพาะบุคคลากร ให้เข้าใช้งานแบบฟอร์มเอกสาร เช่น การลา/การใช้รถ/การขออนุญาตใช้แผนการสอน(ให้มีไฟล์เวิร์ดคู่กับ PDF เสมอ) 
- ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 (online hybrid วันที่ 1 พฤศจิกายน 64/ onsite hybrid 8 พ.ย. 64)
- การประสานข้อมูล/การทำงานระหว่างทีม ICT/กลุ่มบริหารทั่วไป และทีมงาน ICT งานสารสนเทศและแผน/กลุ่มนโยบายและแผน (ทำวารสารกิจกรรม/รูปเล่ม/คลิปวิดีโอการสรุปการดำเนินงาน) 
- การตรวจสอบและเผยแพร่วารสารจากทีมผู้บริหาร ให้ประสานครูศิลปกรณ์และทีม
ภาพองค์ประกอบพื้นฐานเว็บไซต์
 
       
       

Set banner ขนาดความกว้าง 540 px