ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
ผังการบริหารงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 793.22 KB
อัตราเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program


ระดับ โครงการ จำนวนที่รับ ค่าบำรุงการศึกษา (บาท/ภาคเรียน)
ม.ต้น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ : Mini English Program  30 คน   17,500.-
ม.ปลาย โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ : Mini English Program 30 คน    20,000 .-


โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.81 KB
ข้อมูลและสารสนเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.89 MB