ปณิธานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปณิธานโครงการ
วัตถุประสงค์
1 สร้างนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษและโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจและความถนัด จนมีศักยภาพที่สามารถต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ปลูกฝังให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ สำนึกความเป็นไทย มีทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอด จนเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและมนุษยชาติ
 
4. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายและองค์กรอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี