กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอาภัสรา บัวชุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ พ.ต.มาโนชย์ พลราชม
ครู คศ.3

นางสาวสุวพรรณ โพชะโน
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ โกษาแสง
ครู คศ.3

นายสุนทร จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางศรสิน จอมพรรษา
ครู คศ.3

นุชรี คำประสังค์
ครู คศ.3

นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
ครู คศ.1

นายสุรชัย ตั้งศิริ
ครู คศ.1

นางสาวจารุกัญญา โกพล
ครู คศ.1

นายบุญเลี้ยง บุดดาสิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา พิมพ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายอิสระพงษ์ จวงแดง
ครูผู้ช่วย

ชุติมา วงษาปัดนา
ครูผู้ช่วย

ทรงเกียรติ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นายวรพจน์ ศรีนา
ครูอัตราจ้าง

นายนิลกร สุมาตรา
ครูผู้ช่วย