กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย ตั้งศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นุชรี คำประสังค์
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ โกษาแสง
ครู คศ.3

นางอาภัสรา บัวชุม
ครู คศ.3

นายสุนทร จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางศรสิน จอมพรรษา
ครู คศ.3

นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวจารุกัญญา โกพล
ครู คศ.2

นายบุญเลี้ยง บุดดาสิม
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นายอิสระพงษ์ จวงแดง
ครู คศ.1

ชุติมา วงษาปัดนา
ครู คศ.1

นายปริญญา หงสามนุษย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ
ครู คศ.1