รายชื่อ ม.3
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ม.3/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

ด.ช.กริชพนม สามพ่วงบุญ

ด.ช.ก้องภพ ทิพอุต

ด.ช.ไตรสรณ์ ไขประกาย

ด.ช.ธนกร จิราพัชรชัยศิริ

ด.ช.ธนกฤต ไมยะบัน

ด.ช.นณปวิช พันโน

ด.ช.เนติภัทร อุทากิจ

ด.ช.ปภังกร เดชะบุญ

ด.ช.ปริภัทร ชนะทอง

ด.ช.ปองภพ พานเทียนทอง

ด.ช.พงศ์รพี ไพราชสูง

ด.ช.ภัทรดนัย เอ๊ฟวา

ด.ช.ฤทธิชัย แพทย์ชัยวงศ์

ด.ช.วสุพล ศรีกำพล

ด.ช.ศรวัณ ส่งคุณธรรม

ด.ช.สพลดนัย นิลพันธุ์

ด.ช.สิรวิชญ์ เที่ยงอยู่

ด.ช.สุพศิน พิรุฬห์ธรรม

ด.ช.อธิคุณ สุทธิจักร์

ด.ช.อภิวุฒิ ชาภูวงค์

ด.ญ.กัญญาณัฐ มิ่งสินธ์

ด.ญ.จิรัสยา นิลพงษ์

ด.ญ.ชนัญญา ยอแสง

ด.ญ.ณัฐกานต์ สมร่าง

ด.ญ.ณัฐนิช ติธรรม

ด.ญ.ปราณปรียา เรืองวรบูรณ์

ด.ญ.ปาณิศา ตั้งธำรงธนวัฒน์

ด.ญ.พัชรพร พรมรัตน์

ด.ญ.มัญชุพร นักบุญ

ด.ญ.เมธาวี พลหาญ

ด.ญ.วิศัลยา นนทะสี

ด.ญ.ศตพร รามศิริ

ด.ญ.สิริกร จงธนโชติ

ด.ญ.สุทธิตา ประชากุล

ด.ญ.อติกานต์ ฤทธิ์มหา

ด.ญ.อัฐกร แก้วบุตรานางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์
ครูที่ปรึกษา

นางปาจารียา ศรีโฮง
ครูที่ปรึกษา

 

 

ม.3/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

ด.ช.เตชินท์ ด่างเกษี

ด.ช.เตวิช พรหมจรรย์

ด.ช.ณัฐพัชร์ เหมะธุลิน

ด.ช.ธนบูรณ์ พัฒนประสิทธิชัย

ด.ช.ธนัยนันท์ หยกกชพันธ์งาม

ด.ช.ภาคภูมิ ภิญโญดุลยเจต

ด.ช.ภูวนาถ วรกิจจานุวัฒน์

ด.ช.รติวรรธน์ ใครอุบล

ด.ช.อัสสชิ มณีพรรณ

ด.ช.ธาดาพงศ์ วรรณพืช

ด.ญ.กรกรณ์ รัตนโยธิน

นางสาวกาลัญญุตา มั่นธรณ์

ด.ญ.กุลรสา อินธิโส

ด.ญ.ชาลิสา ทองแก้ว

ด.ญ.ญาธิป ประเสริฐ

ด.ญ.ณฐิกา คำพระรัตนตรัย

ด.ญ.ณภัทร นาคสวาสดิ์

ด.ญ.ณัฐชยา ไชยสิทธิ์

ด.ญ.ธรรมภรณ์ ธนาเจริญชัย

ด.ญ.ธิติกาญจน์ ทิพย์โฆษิตคุณ

ด.ญ.ธีรญา ไชยศล

ด.ญ.นิชนันท์ โสระเวช

ด.ญ.ปภาดา ม่วงคำหมื่น

ด.ญ.ปริชญาดา คณาญาติ

ด.ญ.ปุณยนุช รุจีธีรกุล

ด.ญ.พิมพ์มาดา ศรีวรสาร

ด.ญ.เพ็ญชีพ กะสังข์

ด.ญ.ภทรชนกณ์ วาปี

ด.ญ.วรวลัญช์ สิทธิธรรม

ด.ญ.วรัญญา พังดวงแสง

ด.ญ.วันวิชา บุญทวี

ด.ญ.สวิตตา ต้นศรี

ด.ญ.สิริอัปสร ตั้งศิริ

ด.ญ.อนุธิดา จาบบุญมา

ด.ญ.อภิชญา พายินดี

ด.ญ.อินทิรา มีชัยนางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
ครูที่ปรึกษา

นายพิสิษฐ์ ไชยสีย์
ครูที่ปรึกษา
   

ม.3/5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SC-ICT)

ด.ช.ไกรวิชญ์ อินธิโคตร

ด.ช.ก่อเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ

ด.ช.ชินวุฒิ เหล่าเกียรติ

ด.ช.ณัฐวัฒน์ บวรวิชญ์ธนโชติ

ด.ช.ธันยพงศ์ ศรีสมพงษ์

ด.ช.นที ทาระพันธุ์

ด.ช.ปัญจพล ธนะกิจพิพัฒน์

ด.ช.ปุณยธร ตั๋นสกุล

ด.ช.พศิน เอ้งฉ้วน

ด.ช.ภูริภัทร นิลภา

ด.ช.รุ่งรวิน เหม็นชา

ด.ช.วชิรวิทย์ ใสส่อง

ด.ช.วชิรวิทย์ มีระหงษ์

ด.ช.วรัญชิต เหล่าสงคราม

ด.ช.ศิริวัฒน์ ใจช่วง

ด.ช.สรยุทธ ดวงดีแก้ว

ด.ช.สิรวิชญ์ มหาพันธุ์

ด.ช.สุรเชษฐ์ นามอำนาจ

ด.ช.เสฏฐวุฒิ อุทโย

ด.ช.เอื้อมอัฑฒ์ เวียรชัย

ด.ญ.กษิรา ไฝเครือ

ด.ญ.กัญติชา ปู่ห้วยพระ

ด.ญ.ชนิตา คะลีล้วน

ด.ญ.ณัฏฐธิดา ธนาเสน

ด.ญ.นิตา จันทร์พวง

ด.ญ.บัวบูชา เวียรชัย

ด.ญ.เปมิกา เจริญสมพร

ด.ญ.เปรมมิกา โยลัย

ด.ญ.ภัทรวรรณ ลามุงคุณ

ด.ญ.วิลัยวรรณ นันทะรักษา

ด.ญ.สุทธิดา อุมะวรรณ

ด.ญ.อนันตญา ศรกายสิทธิ์

ด.ญ.อัญมณี ลมบัวรอด
     นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์
ครูที่ปรึกษา

นางสาวอนุธิดา สารทอง
ครูที่ปรึกษา

นายปริญญา หงสามนุษย์
ครูที่ปรึกษา