ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒ ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๑๑-๑๘๘  โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๖๔๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ที่วัดศรีคูณเมือง (วัดศรีเทพประดิษฐารามในปัจจุบัน)  มีนายทอง อนงค์ไชย  เป็นครูใหญ่คนแรก หลังจากนั้นโรงเรียน ได้ย้ายไปหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้
 
 
 
พ.ศ. ๒๔๕๒        ตั้งโรงเรียนที่วัดศรีคูณเมือง นายทอง อนงค์ไชย เป็นครูใหญ่คนแรก 

พ.ศ. ๒๔๕๕        ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างโรงเรียนถาวรที่ข้างวัดโอกาสศรีบัวบาน (ตลาดสดในอดีต)  พระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภักดี เทศาภิบาลมณฑลอุดร   เป็นผู้มอบให้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด  พร้อมกับได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ  โรงเรียนว่า “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาพระยาตรังภูษาภิบาล สมุหเทศาภิบาล  มณฑลอุดร ให้ความเห็นชอบย้ายโรงเรียนจากข้างวัดโอกาสศรีบัวบาน ไปใช้ศาลากลาง หลังเก่า (โรงเรียนสุนทรวิจิตรในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ตั้ง ของโรงเรียนใหม่ และยังใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย”  ดังที่เคยใช้มา 

พ.ศ. ๒๔๗๓        ได้ย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน (ด้านสนามฟุตบอล) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” มีนายเชวง ศิริรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

พ.ศ. ๒๔๘๕        ได้เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน อาคารเรียนถูกระเบิดชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ทางราชการจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นทางทิศใต้ 


พ.ศ. ๒๕๑๑        ได้มีการรวมโรงเรียนสตรีนครพนม  และโรงเรียนการช่างสตรีนครพนม เข้ากับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และใช้ชื่อว่าm“โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย” เปิดสอนแบบสหศึกษา มีนายไพโรจน์ ไชยแสง เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๒        เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม  ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมแบบประสม  พุทธศักราช ๒๕๑๐

พ.ศ. ๒๕๑๘        นายแสงทอง  กมลรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก  


พ.ศ. ๒๕๓๒        ได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนที่ก่อตั้งครบ ๘๐ ปี มีนายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๓๗        ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖ โดยมีนายสมปรารถน์ มณีพรรณ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๗        เข้าร่วมโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ (Healthy Systems, Healthy School) ของสถาบันการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้

พ.ศ. ๒๕๕๑        ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ ๑ โรงเรียนพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑  

พ.ศ. ๒๕๕๒        ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard School)

พ.ศ. ๒๕๕๒        ได้รับเลือกการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน Sister School ตามโครงการ Spirit of ASEAN  

พ.ศ. ๒๕๕๓        ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น  รางวัลพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔        ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ ๓

พ.ศ. ๒๕๕๘        ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๙        ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย