พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

    พันธกิจ

     ๑. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

     ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

     ๓.  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีงานทำ
          ๔. ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
          ๕. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
           ๖. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    เป้าหมาย

           ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
           ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
           ๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
           ๔. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง