ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2565
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 3 2 5
2 ข้าราชการครู 33 64 97
3 ข้าราชการครูผู้ช่วย 3 9 12
4 พนักงานราชการ - 1 1
5 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างไทย) 2 5 7
7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างต่างชาติ) 4 9 13
8 ลูกจ้างสำนักงาน 4 8 12
9 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 10 12 22
  รวมบุคลากรทั้งหมด 60 111 171
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2564
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 3 2 5
2 ข้าราชการครู 33 69 102
3 พนักงานราชการ 1 1 2
4 ลูกจ้างประจำ 1 - 1
5 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างไทย) 1 7 8
7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างต่างชาติ) 4 8 12
8 ลูกจ้างสำนักงาน 1 6 7
9 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 9 12 21
  รวมบุคลากรทั้งหมด 54 106 160
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
 
 


ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2563
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 1 1 2
2 ข้าราชการครู 33 75 108
3 พนักงานราชการ 1 1 2
4 ลูกจ้างประจำ 1 1 2
5 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูไทย) 10 19 29
7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 9 10 19
8 ลูกจ้างสำนักงาน 3 6 9
9 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) 8 11 19
รวมบุคลากรทั้งหมด 74 113 187
ข้อมูล ณ วันที 17 มิถุนายน 2563

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2562
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 2 1 3
2 ข้าราชการครู 37 76 113
3 พนักงานราชการ 1 1 2
4 ลูกจ้างประจำ 2 1 3
5 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูไทย) 6 5 11
7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 9 10 19
8 ลูกจ้างสำนักงาน 3 6 9
9 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) 13 12 25
รวมบุคลากรทั้งหมด 74 113 187
ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2561
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 4 1 5
2 ข้าราชการครู 38 77 115
3 พนักงานราชการ 1 1 2
4 ลูกจ้างประจำ 2 1 3
5 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูไทย) 5 5 10
7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 8 7 15
8 ลูกจ้างสำนักงาน 3 8 11
9 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) 14 11 25
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด
76 112 188

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
(งบ สพฐ.)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูไทย)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูต่างชาติ)
รวม
1 บริหาร 5           5
2 ภาษาไทย 11           11
3 สังคมศึกษาฯ 15 1     1   17
4 ภาษาต่างประเทศ 15       5 15 35
5 คณิตศาสตร์ 20           20
6 วิทยาศาสตร์ 26           26
7 สุขศึกษา พลศึกษา 8           8
8 ศิลปะ 6       2   8
9 การงานอาชีพฯ 11 1     1   13
10 แนะแนว 2       1   3
11 บรรณารักษ์ 1           1
12 บุคลากรประจำสำนักงาน       2 11   13
13 นักการ     3   25   28
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 120 2 3 2 46 15 188
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2560
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 3 1 4
2 ข้าราชการครู 34 78 112
3 ลูกจ้างประจำ 2 1 3
4 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
5 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูไทย) 5 5 10
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 8 8 16
7 ลูกจ้างสำนักงาน 2 8 10
8 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) 14 13 27
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด
71 116 186

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลำดับ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
(งบ สพฐ.)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูไทย)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูต่างชาติ)
รวม
1 บริหาร 4           4
2 ภาษาไทย 11           11
3 สังคมศึกษาฯ 14 1     1   16
4 ภาษาต่างประเทศ 15       5 16 36
5 คณิตศาสตร์ 19           19
6 วิทยาศาสตร์ 24           24
7 สุขศึกษา พลศึกษา 7           7
8 ศิลปะ 6       2   8
9 การงานอาชีพฯ 13 1     1   15
10 แนะแนว 2       1   3
11 บรรณารักษ์ 1           1
12 บุคลากรประจำสำนักงาน       2 10   12
13 นักการ     3   27   30
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 116 2 3 2 47 16 186
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561