สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  เครื่องหมายโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

                                           ลักษณะ

                       เป็นรูปมหามงกุฎครอบหมายเลข   และตัวอักษร  ป.ย.

                                        ความหมาย
           มงกุฎ เครื่องสวมพระเศียรองค์กษัตริย์       ประจงจัดไว้แทนองค์พระทรงศรี
          อยู่สูงสุดเพื่อเทิดทูนบุญบารมี                ชุบชีวีเด็กไทยได้พากเพียร
          เลขห้า แทนจักรีวงศ์องค์ที่ห้า                พระปิยมหาราชาองค์เหนือเศียร
          พระราชทานนามไว้ให้โรงเรียน               เจิดนำเนียรเนาว์นานทุกกาลเอย

                                

                                   อักษรย่อของโรงเรียน

                                      ป.ย.

                            สีประจำโรงเรียน

สีชมพู  แทนองค์พระปิยะ                              พระราชทานนามล้นเกล้าสมศักดิ์ศรี

  เปรียบดวงใจให้ความรักความภักดี                          สามัคคีดวงจิตน้อมพร้อมรวมใจ

         สีฟ้า  เปรียบความกว้างใหญ่สุดไพศาล            แห่งท้องฟ้าเหลือประมาณกำหนดได้

เหมือนความรู้ที่แสนกว้างทางก้าวไกล                       นำชาติไทยรุ่งเรืองมั่นนิรันดร์เอย