กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพร สวนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง

นางวราภรณ์ ชำนิยันต์

นางพิมพ์ใจ ริมสกุล

นายศิริชัย เชื้อพล

นายอนิรุธ แก่นจันทร์

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์

นางพินิจ เชื้อพล
ครู คศ.3

นางนาไล สาโสภา

นางเกษมศรี อินทนนท์

นายชัยณรงค์ กุลบุตร

นายศิลปกรณ์ จันทไชย

นางรัศมี เจริญรัตน์

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์

นางสาวดรุณี วีระพรรณ

นางสาวจารุณี หล้าบา

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข

นางสาววิภาวี บุตรธรรม

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ

นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์

นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา