กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิลปกรณ์ จันทไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
ครู

นายอนิรุธ แก่นจันทร์
ครู

นางเกษมศรี อินทนนท์
ครู

นางนาไล สาโสภา
ครู

นายชัยณรงค์ กุลบุตร
ครู

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ครู
เบอร์โทร : 0933856254
อีเมล์ : ratsamee566@gmail.com

นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวจารุณี หล้าบา
ครู

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
ครู
เบอร์โทร : 0979987993
อีเมล์ : Numwanh.arr@gmail.com

นางสาวดรุณี วีระพรรณ
ครู

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
ครู

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครู

นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครู

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู

นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครู

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู

นายรามินทร์ ราชิวงค์
ครู

นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
ครู

นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
ครู

นายกิตติภพ คัทธมารศรี
ครู

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครู

นางสาวประภัสสรณ์ นครเขต
ครู

นางภาวิณี เจริญยุทธ
ครู

นางสาวอนุธิดา สารทอง
ครู

นายวิชญะ ทีระฆัง
ครู คศ.1

นางสาวสุธิดา พันที
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา อรรคสังข์
ครูผู้ช่วย

นายชัชชล แก่นบุบผา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Mr.Alvin Datugan

นายวัชรพงษ์ นาดีศรีสุข
ครูอัตราจ้าง