กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุธานิจ แสงหมื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3

นายราเชน ศรีสรรค์
ครู คศ.3

นายวิโรจน์ ธรรมคำ
ครู คศ.3

นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์
ครู คศ.1

นางนันทวันท์ ไชยรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนรินทร แผงวงค์
ครูอัตราจ้าง