กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3

นายราเชน ศรีสรรค์
ครู คศ.3

นายวิโรจน์ ธรรมคำ
ครู คศ.3

นางสาวสุธานิจ แสงหมื่น
ครู คศ.1

นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์
ครู คศ.1

นางสาวศุจินทรา ริศด้วง
อื่นๆ

นายณัฐดนัย ศรีโท