เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงบประมาณ
เมนูกลุ่มบริหารงบประมาณ
       

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงบประมาณ (ครู)

รายการ WORD PDF
ขอยืมเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ส่งใช้ยืมเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บัญชีลงชื่อและเวลาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเบิกค่าอาหารกลางและอาหารว่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอปลดหนี้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงบประมาณ (นักเรียน)

รายการ WORD PDF
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(เทอมปัจจุบัน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สัญญาผ่อนชำระหนี้(กรณีนักเรียนปัจจุบันเทอมเก่า) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สัญญาผ่อนชำระหนี้(กรณีนักเรียนจบ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด