กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล วรรณศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตรา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นางสุพร สิงห์ศรี
ครู คศ.3

นางนิภา มั่นสุรรณ
ครู คศ.3

นางสุวรรณา ธานี
ครู คศ.3

นายกฤษฎา ไชยสี
ครู คศ.2

นางสาวถิรดา โสดา
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้ว
ครู คศ.1

นายสัณฐิติ ทองน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวลี ชาวดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพักตร์สุดา พรหมดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา ศรีโสภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวดุริยา รัศมี

นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตย์

นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม

นายณัฐธวัฒน์ สานุศิษย์

นางสาวอาทิตยา เถาหมอ

นางสาวนาตยา แก้วกัณหา

Mr.Keisuke Kimura

Ms.Marcia Branford

Ms.Li Ge
อื่นๆ

Ms.Yan Yujuan
อื่นๆ

Ms.Guo Shan
อื่นๆ

Mr. Mark Timothy Sanchez

Ms. Nelfa Violon Sarueda

Mr. Mat Joseph R. Baldago

Mr. Lee Tristan bajo

Mr.Jurey Ortega Creo

Ms.Janen Regencia Baldago