กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพิสิษฐ์ ไชยสีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิตรา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 089-5708223

นางสุพร สิงห์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสุวรรณา ธานี
ครู คศ.3

นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายสัณฐิติ ทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวพักตร์สุดา ธุรานุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์
ครู คศ.1

นางสาวดุริยา รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรุ่งทิวา กันปัญญา
ครู คศ.3

นางนิตยา คำสาว
ครู คศ.2

นายศุภกร ตุ้มเพ็ชร
ครู

นายชยานันต์ กาญจนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลินี รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางสาวศิริลักษณ์ บุญทัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญ์สินี ไชยสันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา แสงชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารุณี เงินงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญ์วรา สิงห์ศรี
ครูอัตราจ้าง

Mr.Keisuke Kimura
ครูอัตราจ้าง

Mr.Victor michael G.Espulong
ครูอัตราจ้าง

Mr.Joy Migue Centino
ครูอัตราจ้าง

Ms.Genevieve Manabat Atilano
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Mary Joy Quinto Calica
ครูอัตราจ้าง

Mr.Teodoro Jr. S. Negapatan
ครูอัตราจ้าง

Miss. Jelina Dawn Logon Age
ครูอัตราจ้าง

Miss Buenaobra, Jelsha Timajo
ครูอัตราจ้าง

Mr. Vernie Zata Villanueva
ครูอัตราจ้าง