รายชื่อ ม.5
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ม.5/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

นายพศุตม์ สัมพันธ์

นายธชพงศ์ ถนอมธรรม

นายธีระดนย์ ดุงศรีแก้ว

นายจักรภัทร วงศ์ธรรม

นายณัฐพงศ์ กรธนกิจ

นายนรพิชญ์ รอดทะพร

นายสกลธร คงอ่อน

นายไกรวิชญ์ จันทรสว่าง

นางสาวณัฐธยาน์ หลาซุน

นางสาวณิชนันทน์ ไชยรบ

นางสาวพลอยชมพู แก้วบุดตา

นางสาวณัชชา อินทรักษา

นางสาวธันยพร ก้อนสิน

นางสาวนันทิภา ธีระกำจาย

นางสาวนิธินันท์ ดาราสว่าง

นางสาวศุภดา แสนสุริวงศ์

นางสาวศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์

นางสาวสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล

นางสาวกัญญาภัค บัวเคน

นางสาวปภาวสุ มูลทองสุข

นางสาวพรปวีรณ์ ทัศนไพร

นางสาววิรดา ศาลางาม

นางสาวสุรัชนา อินทร์คูณ

นางสาวกนกนารถ เครือเย็น

นางสาวนันท์นภัส มองเคน

นางสาวคีตภัทร เหลากุล

นางสาวกานต์รวี ตรงดี

นางสาวกนกวรรณ หงส์วรางกูร

นางสาวพิชญาภัทร ไชยสุระ

นางสาวพสชนัน คำมุงคุณ
   นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
ครูที่ปรึกษา

นางสาวสุธิดา อรรคสังข์
ครูที่ปรึกษา

Mr.Alvin Datugan
ครูที่ปรึกษา
 

ม.5/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SCG)

นายกฤตณกร โลกเลื่อง

นายณภัทร บุพศิริ

นายภัทรพล นพเคราะห์

นายสิรภพ ใจศิริ

นายเจษฎาภรณ์ จาบบุญมา

นายปฐวีย์ สิรภัทรธนาลัภย์

นายสรอัฑฒ์ กออิสรานุภาพ

นายหนึ่งตะวัน สำเภา

นายก้องเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ

นายปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล

นางสาวชนัดดา ศิริสวัสดิ์

นางสาววณัชพร กุลยะ

นางสาวธีร์จุฑา บุญเชิญ

นางสาวยามีรา ดวงดีแก้ว

นางสาวธันยพร ธงศรี

นางสาวพิชชาอร ณ นครพนม

นางสาวกฤตยา ศุขวัฒน์

นางสาวขจิตกาญจน์ โพธิ์ปัดชา

นางสาวชญาดา คิดตะเสน

นางสาวภรณ์วิภา ธีระวงค์

นางสาวสุชารัตน์ นิวงษา

นางสาวพัชรวลัย ละมุลมอญ

นางสาวฉัตรสนีย์ ศรีสุราช

นางสาวพรกนก พูลสมบัติ

นางสาวพรพิมพา วณิชศิโรรัตน์

นางสาววรารัตน์ อุ่นอาจ

นางสาวอมันดา นิรัมย์

นางสาวนันทิภา ตุ้ยไชย

นางสาวพุทธชาติ วงศ์ศรีชา

นางสาววรกมล คำถา

นางสาวกชกานต์ สุดสงวน

นางสาวพัชรพร โอ้น

นางสาวมิรันตี บุญมาวงษา

นางสาวธัญสินี สิงพรม

นางสาวดาวอัปสร มุดผา
 นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
ครูที่ปรึกษา

นางสาวประภัสสรณ์ นครเขต
ครูที่ปรึกษา