กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสหัส ยอดมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรชัย พรมปากดี
ครู คศ.1

นางกิ่งกาญจน์ ถิ่นแสนดี
ครู คศ.1

นายขจรศักดิ์ เดชขันธ์
ครู

นางสาวกัลยา ศรีวิเศษ
ครู คศ.2