คณะผู้บริหาร

นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
อีเมล์ : banchong@piya.ac.th

นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : chanchipiya@hotmail.com

นายณัฐพล วรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : nutthapol@piya.ac.th

นางสาวสุรีย์ ฉายวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : suree_chaiwong@hotmail.com

นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : phulangkatik@hotmail.co.th

นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : surasak@piya.ac.th

นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : natthapong@piya.ac.th

นายปราการ สีชมภู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมล์ : prakarn@piya.ac.th