คณะผู้บริหาร

นายอภิเชษฐ์ สุนทรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
อีเมล์ : @piya.ac.th

นางจันทร์จิรา ไชยบุรมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : [email protected]

ว่าที่ ร.ท.วราวุธ คำพระรัตนตรัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราการ สีชมภู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมล์ : [email protected]

นายบุญเรือง บุญสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมัฆวาน ประทังคติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจารุณี หล้าบา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารนโยบายและแผน