กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ยุวกาชาด

นายอภิเชษฐ์ สุนทรส

นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์

นางอาภรณ์ โกษาแสง

นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล

นางนุชรี คำประสังข์

นางนาไล สาโสภา

นางนิตยา วิเศษแก้ว

นางสาวชนากานต์ อินทจักร์

นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ

นางสาวชุติมา วงษาปัดนา

นางสาวดุริยา รัศมี

นางสาวจารุกัญญา โกพล

นางสาวนริทร แผงวงค์

นางพิมพ์สุชา ดิลกสิริภัทร์

นางปาจรียา ศรีโฮง

นางพักตร์สุดา ธุรานุช

นางรณันช์พร อัครเอกกูลกรษ์

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์

นางสาววนิดา ศรีโสภา

นายอิสระพงษ์ จวงแดง

นายฤทธิชัย แสนกลาง