ประวัติการก่อตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการก่อตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในขณะนั้น มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนปิยะมหาราชาลัยให้มีศักยภาพด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศได้