รายชื่อ ม.2
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ม.2/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

ด.ช.แทนคุณ วงค์แก้ว

ด.ช.ชยางกูร กองสอน

ด.ช.ธนพงษ์ กุลยะ

ด.ช.ธนาทิศ นวลทิม

ด.ช.นิติพล บุรีขันธ์

ด.ช.ปราณชล เรืองวรบูรณ์

ด.ช.ปัณณทัต คำปัน

ด.ช.พชรพล คำแสงดี

ด.ช.พาทิศ สิงห์พรหมสาร

ด.ช.ภูรินทร์ ฝ่ายเพีย

ด.ช.ยอดยุทธการ หมอจีต

ด.ช.รัชพล พรมคง

ด.ช.วงศ์วริศ มณีพงศกร

ด.ช.วรชิต คำชมภู

ด.ช.ศุภณัฐ วงศ์ธรรม

ด.ช.ศุภากร แก้วดวงตา

ด.ช.สุภวุฒิ ไตรยเทน

ด.ช.อชิรวิชญ์ นิลประเสริฐศักดิ์

ด.ช.อธิปพัฒน์ เศรษฐภัทร์ชัย

ด.ช.เอื้ออังกูร ศรีทอง

ด.ญ.กชกร เรดิเกอร์

ด.ญ.กนกนภัส กุลยะ

ด.ญ.จันทรัสม์ มาตรา

ด.ญ.ชญานี ศิริสาคร

ด.ญ.นันธ์นภัส พฤษภาพรหม

ด.ญ.บุญยาพร มะอินทร์

ด.ญ.บุลจิรา ภูชุม

ด.ญ.ปรียาภัทร สีแสนซุย

ด.ญ.ปัทมาภรณ์ ศรีสุวรรณ

ด.ญ.พิชชาภา หาญเชิงชัย

ด.ญ.รัตนาภรณ์ ปานโพจารย์

ด.ญ.วรรณวิษา ยงทอง

ด.ญ.วิชญาดา สุวรรณราช

ด.ญ.ศศิลดา ชิณช่าง เขตอนันต์
   นางภัทรินทร์พร เมกมโนรัชต์
ครูที่ปรึกษา

นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
ครูที่ปรึกษา

 

ม.2/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

ด.ช.เกื้อคุณ สุนิกร

ด.ช.คุณัชญ์ บุญนิธิภัทร

ด.ช.จักรภัทร นิวงษา

ด.ช.จักรินทร์ คำกุ้่ง

ด.ช.จิรัฎฐ์ โพธิ์ศรี

ด.ช.ธณวรรธจ์ ปานวรัตน์มนตรี

ด.ช.ธาดาพงศ์ มะยัง

ด.ช.ธีเดช คำเห็น

ด.ช.ปพนรัตน์ พานทอง

ด.ช.พศวัต สัมพันธ์

ด.ช.ภาคภูมิ แสนทวีสุข

ด.ช.ภูดิศ น้อยทรง

ด.ช.วชิรวิทย์ จันทรเดช

ด.ช.วรรณชิต สีหาบุตร

ด.ช.ศรัณย์ภัทร ศรีสุข

ด.ช.ศิวัช กันยาตี

ด.ช.สราวุฒิ ตาวะสุข

ด.ญ.เกศกนก คัดทะจันทร์

ด.ญ.เขมิกา ยศธิสิทธิ์

ด.ญ.ขวัญปพัชญ์ กุลยะ

ด.ญ.จุฑาภรณ์ ไชยรบ

ด.ญ.ณภัค โชคสกุลพร

ด.ญ.ณภัทร โรจนะรัชต์

ด.ญ.ธันย์ชนก อภิสกุลชาติ

ด.ญ.ธิดารัตน์ อุปทุม

ด.ญ.ปภาวรินทร์ อินเขียว

ด.ญ.ปรัชญานันท์ ปลายเนตร

ด.ญ.พัชราภา ส่อนราช

ด.ญ.พิชญธิดา ใจดี

ด.ญ.พิชญา ตะนะคี

ด.ญ.พิชญา ธนบูรณ์วาณิช

ด.ญ.พิมพ์รัตน์ ปณีปกรณ์

ด.ญ.ภัทรดา ไพรีรณ

ด.ญ.ภิญญามาศ สำราญ

ด.ญ.สุกัญญา วงศ์วันศรี

ด.ญ.สุปวีณ์ แซงบุญเรืองนางจันทร์นภา เจริญรัตน์

นางสาวดรุณี วีระพรรณ

Mrs.Genevieve Atilano
 
 
ม.2/5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SC-ICT)

ด.ช.ก้องภพ แอบไธสง

ด.ช.ชยากร ชัยมงคล

ด.ช.ชยุต ไมยะปัน

ด.ช.ชิติพัฒน์ ฤทธิโชติ

ด.ช.ณฐภัคพล กุลยะ

ด.ช.ธนบูลย์ รัตนรามา

ด.ช.ธนากร เสนาคำ

ด.ช.ธีธัช แย้มจันทึก

ด.ช.นภัสรพี บุญมาวงษา

ด.ช.ศุภกฤต บุรีขันธ์

ด.ช.ศุภสิน ต้นสวรรค์

ด.ช.สิรวิชญ์ ตันทวีทรัพย์สิน

ด.ช.สุรพัฒน์ โกพล

ด.ช.อภิชาติ นาวงหา

ด.ช.อำพน ศรีครชุม

ด.ช.อินทฤทธิ์ มหาสมเหลา

ด.ช.ภูวนัยต์ ไชยสุระ

ด.ญ.จิตธิดา ประวิทย์สิทธิกุล

ด.ญ.ชิตตาวรรณ มณีพรรณ

ด.ญ.ฐิติกาญจน์ มนัสพรหม

ด.ญ.ธันยลักษณ์ แซ่อึ้ง

ด.ญ.ธิดาทิพย์ หงษามนุษย์

ด.ญ.นฤภร ชิตพิทักษ์

ด.ญ.นลพรรณ ทีคำ

ด.ญ.นันทวรรณ สายตา

ด.ญ.เบญญาภา สำรองพันธุ์

ด.ญ.ปุณยวีร์ ก้องเกียรตินคร

ด.ญ.ปุณยาพร ศุภนาม

ด.ญ.พชรมล สิทธิ

ด.ญ.พิไลรัตน์ พนมธีระเกียรติ

ด.ญ.ภัทรวดี สีหาบุตร

ด.ญ.เยาวมาลย์ ฮิงซวง

ด.ญ.ลักษณาวดี ปุนจันตัง

ด.ญ.วิภาวี สุริยา

ด.ญ.อรปรียา ข้ามมา

ด.ญ.อริสา พิมพ์ภูราชนายศิลปกรณ์ จันทไชย
ครูที่ปรึกษา

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครูที่ปรึกษา