ปฏิทินการสอบในรอบปีของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินการสอบในรอบปีของนักเรียน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนวางแผนในการเตรียมตัวสู่เป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จึงจัดทำปฏิทินการสอบในรอบปีของนักเรียน (เป็นปฏิทินแนะนำการสอบ/พิจารณาสมัครสอบตามความเหมาะสม/ความสนใจ) ดังนี้
เดือน การสอบ สถาบัน ระดับชั้น ลิงค์ หมายเหตุ
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฏาคม ความรู้เคมีนานาชาติ (ICQ) สอวน. ม.1-ม.6   สมัครในโรงเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน ม.1-ม.6    
สิงหาคม NETSAT ครั้งที่ 1 ม.ขอนแก่น ม.5-6 netsat.kku.ac.th สมัคร 1-15 มิ.ย. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม.1-ม.6    
สอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน. สอวน. (ม.อุบลฯ) ม.1-ม.5    
กันยายน สอบ TEDET โครงการ TEDET ม.1-ม.3 www.tedet.or.th/  
ตุลาคม BMAT Cambridge As. ม.4-ม.6 www.admissionstesting.org * มหาวิทยาลัยที่รับคะแนน BMAT
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน ม.1-ม.6    
พฤศจิกายน          
ธันวาคม TGAT, PAT ทปอ. ม.6    
วิชาเฉพาะ กสพท. (TPAT1) กสพท. ม.6 www9.si.mahidol.ac.th  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน ม.1-ม.6    
มกราคม สอบ IJSO สพม. ม.1-ม.3* (อายุไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์) สมัคร พ.ย.-ธ.ค.
NETSAT ครั้งที่ 2 ม.ขอนแก่น ม.5-ม.6    
กุมภาพันธ์ สอบโครงการ พสวท. ศูนย์ รร./ ศูนย์ ม. ม.3 และ ม.6 http://dpst.ipst.ac.th/  
ศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ ม.1+ม.4 โรงเรียน ป.6 และ ม.3    
O-NET สทศ. ม.3 และ ม.6    
มีนาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน ม.1-ม.6    
A-Level ทปอ. ม.6    
ศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โรงเรียน ป.6 และ ม.3    
การสอบวิชาเฉพาะบางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ม.6    
เมษายน          
           

หมายเหตุ : (อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)
- หลายรายการสอบเป็นการประเมินช่วงเวลาสอบจากปลายปีที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง/คลาดเคลื่อน
- ลิงค์เว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง/ไม่เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบระยะเวลารับสมัคร ก่อนประกาศผล

เดือน การสอบ สถาบัน ระดับชั้น ลิงค์ หมายเหตุ
การสอบที่จัดตลอดทั้งปี TOEFL, TOIC, IELTS, CEFR   ม.1-ม.6    
CU-TEP, SAT   ม.1-ม.6    
         
           
           
           
  (อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)        
รายการสอบรอยืนยันช่วงเวลาสอบ
- โอลิมปิกวิชาการ ค่าย1
- NETSAT ครั้งที่ 2
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- การสอบวิชาการนานาชาติ (คณิตศาสตร์ ม.1 -ม.3) สมัครเดือน มีนาคม
คลิกที่ปุ่ม เพื่อดาวน์โหลด/ฝึกทำข้อสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมที่แนะนำตามความสนใจ
เดือน กิจกรรม สถาบัน ระดับชั้น ลิงค์ หมายเหตุ
พฤษภาคม          
มิถุนายน สมัครสอบค่ายโอลิมปิกวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.ขอนแก่น ม.3-ม.5 https://www.facebook.com/ศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภาคตะวันออกเฉียงหนือ  
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
ตุลาคม          
พฤศจิกายน          
ธันวาคม          
มกราคม          
กุมภาพันธ์ ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน หอดูดาวนครราชสีมา ม.3-ม.6 https://www.facebook.com/ropnma/ ประกาศผล มี.ค.-เม.ย.
การประกวดภูมิสารสนเทศ GISTDA   https://www.facebook.com/GMC.GISTDA/ เริ่มสมัคร
มีนาคม          
เมษายน ค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล   https://en.mahidol.ac.th/mu.encamp/ สมัคร เม.ย.
           

- คัดเลือกตัวแทน CERN
- Thai Science Camp
- นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS)
- Sakura Science Program Japan
- ฟิสิกส์สับประยุทธ์
- ค่ายกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4
- ค่ายกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.5
- ค่ายนำเสนอโครงงานกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.6
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ฯ ม.1-6
- กิจกรรมบูรณาการวิชาการ ม.1-6
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบฯ ม.1-6

/อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล/