คลังตัวอย่าง Port Folio
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คลัง Port Folio Template

 
เพื่อเป็นการแนะนำและเป็นตัวอย่างแนวคิดการจัดทำ Port Folio กับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวม Port Folio ของนักเรียนรุ่นพี่ และ Port Folio ของนักเรียนที่น่าสนใจ มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปรับประยุกต์ในการจัดทำ Port Folio ของตนเอง
ตัวอย่าง Port Folio นักเรียนปิยะมหาราชาลัย
นางสาวจิรสุตา นาโสก
ม.6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รอบ Port Folio)
นายนภสินธุ์ อาษาวัง
ม.6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ) 
 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบ Port Folio)
นางสาววรดาพัฒน์ คงอยู่
ม.6/9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบ Port Folio)
     
นางสาวภัณฑิรา สารรัตน์
ม.6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รอบ portfolio)
นางสาวธัญวรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ม.6/5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาสารสนเทศศาสตร์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบ portfolio)
นายจุลจักร พุทธวงศ์
ม.6/5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โครงการ
ผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รอบ portfolio)
     
นางสาวกวินธิดา เบ้าคันธี
ม.6/7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่อน (รอบ portfolio)
นางสาวปันณพร ณ ตาก
ม.6/7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รอบ portfolio)
นางสาวพิมพ์ปฎิภาน ตั้งอุปละ
ม.6/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบ portfolio)


ตัวอย่าง Port Folio (แนวทางการทำ Port Folio)