กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ-65
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ-65
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยกลุ่มสาระการรเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC, SCG) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
"กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ" ปีการศึกษา 2565 

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้/เตรียมตัว/เตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC, SCG) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (5/2, 5/3, 6/2, 6/3) ก่อนลงสนามสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (NETSAT, TPAT, A-Level และการสอบอื่นๆ ที่ใช้เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกัน) 

โดยคณะครู/ทีมงานจะดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียน รวมถึงแจ้งขั้นตอน/แนวปฏิบัติให้กับนักเรียนทราบ ในวันประชุมฯ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมรัตนโกเศศ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ตามปฏิทิน/กำหนดการ

รายชื่อนักเรียนในโครงการ/กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
วันที่ กิจกรรม สถานที่     เข้าร่วมประจำวัน
พ. 18 พ.ค. 65 ประชุมชี้แจงนักเรียนม.5-ม.6
(5/2-5/3 + 6/2-6/3)
ห.รัตนโกเศศ     รายชื่อนักเรียน
พฤ. 19 พ.ค. 65 Pretest วิชาคณิตศาสตร์ (online)
(เตรียมกระดาษทดมาด้วย)
ห.รัตนโกเศศ รายชื่อนักเรียน
Pretest วิชาฟิสิกส์ (online)
(เตรียมกระดาษทดมาด้วย)
ศ. 20 พ.ค. 65 Pretest วิชาชีววิทยา
(เตรียมกระดาษทดมาด้วย)
ห.รัตนโกเศศ รายชื่อนักเรียน
Pretest วิชาเคมี
(เตรียมกระดาษทดมาด้วย)
- การประกาศคะแนนในรอบต่อไป .... จะ(พยายาม)ใช้ระบบแจ้งคะแนนรายบุคคล (รอบนี้หาวิธีการไม่ทัน/ต้องขออภัยลูกๆ ทุกคน)
- กรณีเป็นการสอบ online ขอให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์มือถือ (และอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่แล้ว)
(โรงเรียนเตรียมอินเทอร์เน็ต/wifi ไว้รองรับ แต่หากเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้งานพร้อมกันหลายคนขอให้นักเรียนที่พร้อมใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัว)
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ เข้าร่วมประจำวัน
พ. 25 พ.ค. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ - ม.5 ท.1_ครูยุทธนา รายชื่อนักเรียน
พฤ. 26 พ.ค. 65 เตรียมความพร้อม เคมี ห.รัตนโกเศศ - แก๊ส_ครูโช รายชื่อนักเรียน
ศ. 27 พ.ค. 65 เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ห.รัตนโกเศศ -ปริมาตรรูปทรง_ครูวิลาวรรณ รายชื่อนักเรียน

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ทำข้อสอบ เข้าร่วมประจำวัน
พ. 1 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ชีววิทยา ห.รัตนโกเศศ -เซลล์/สารชีวโมเลกุล_ครูนพศร   รายชื่อนักเรียน
พฤ. 2 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ - แรงและการเคลื่อนที่_ครูสุธิดา อรรคสังข์   รายชื่อนักเรียน
ศ. 3 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม เคมี (วันหยุด) - -   -


 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ลิงค์ทำข้อสอบ เข้าร่วมประจำวัน
พ. 8 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ห.100 ปี - เรขาคณิต_ครูชนาทิพย์ รายชื่อนักเรียน
พฤ. 9 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ชีววิทยา ห.รัตนโกเศศ - การแบ่งเซลล์/การหายใจระดับเซลล์/การสังเคราะห์ฯ_ครูปิตุพงษ์ รายชื่อนักเรียน
ศ. 10 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ - ม.6 ท.2_ครูจารุณี รายชื่อนักเรียน

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ เข้าร่วมประจำวัน
พ. 15 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อมด้วยตัวเอง เคมี ห.รัตนโกเศศ - โมล/ปริมาณสารฯ_ครูเกษมศรี (ไหว้ครู) รายชื่อนักเรียน
พฤ. 16 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อมด้วยตัวเอง คณิตศาสตร์ ห.รัตนโกเศศ - ฟังก์ชัน_ครูปราการ (ไหว้ครู) รายชื่อนักเรียน
ศ. 17 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ชีววิทยา ห.รัตนโกเศศ -พันธุกรรม_ครูปิตุพงษ์ รายชื่อนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ เข้าร่วมประจำวัน
พ. 22 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ - ม.4 ท.2_ครูประภัสสรณ์ รายชื่อนักเรียน
พฤ. 23 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม เคมี ห.รัตนโกเศศ - โมล/ปริมาณสาร_ครูเกษมศรี รายชื่อนักเรียน
ศ. 24 มิ.ค. 65 เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ห.รัตนโกเศศ - ตรีโกณฯ_ครูบุญเรือง รายชื่อนักเรียน


วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ เข้าร่วมประจำวัน
พ. 29 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ชีววิทยา ห.รัตนโกเศศ - การลำเลียงสาร ฯ_ครูรามินทร์ รายชื่อนักเรียน
พฤ. 30 มิ.ย. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ - ม.5 ท.2_ครูยุทธนา รายชื่อนักเรียน
ศ. 1 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม เคมี ห.รัตนโกเศศ - กรด/เบส_ครูโช รายชื่อนักเรียน

* สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** อาจมีการประเมินกิจกรรมด้วยการสอบแบบจับเวลา เมื่อดำเนินกิจกรรมไประยะหนึ่ง (ขอให้นักเรียนเตรียมพร้อม)
ปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมประจำเดือนกรกฏาคม
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ตรวจสอบ
พ. 6 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม คณิต ห.รัตนโกเศศ - สมการ ฯลฯ_ครูรสุวิน รายชื่อนักเรียน
พฤ. 7 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ชีววิทยา ห.รัตนโกเศศ - การรักษาดุลยภาพ_ครูรุจิรา รายชื่อนักเรียน
ศ.  8 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ - ม.6 ท.1_ครูภาวิณี รายชื่อนักเรียน

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ตรวจสอบ
พ. 13 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ด้วยตัวเอง (วันหยุด) - -
พฤ. 14 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อมด้วยตัวเอง (วันหยุด) - -
ศ. 15 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ด้วยตัวเอง (วันหยุด) - - -

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ตรวจสอบ
พ. 20 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ห.รัตนโกเศศ -ม.4 เทอม 2_ครูประภัสสรณ์ รายชื่อนักเรียน
พฤ. 21 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม เคมี ห.รัตนโกเศศ - Rate_ครูรัศมี รายชื่อนักเรียน
ศ. 22 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม คณิต ห.รัตนโกเศศ - สถิติ ครูพรทิพย์ รายชื่อนักเรียน

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ตรวจสอบ
พ. 27 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ด้วยตัวเอง ห.รัตนโกเศศ - รายชื่อนักเรียน
พฤ. 28 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ด้วยตัวเอง (วันหยุด) ห.รัตนโกเศศ - -
ศ. 29 ก.ค. 65 เตรียมความพร้อม ด้วยตัวเอง (วันหยุด) ห.รัตนโกเศศ - -
 
* สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ตรวจสอบ
พ. 3 ส.ค. 65 เตรียมความพร้อม คณิต ห.รัตนโกเศศ - ภาคตัดกรวย ครูชนาทิพย์ รายชื่อนักเรียน
พฤ. 4ส.ค. 65 เตรียมความพร้อม ชีววิทยา ห.รัตนโกเศศ - นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ_ครูปิยวรรณ รายชื่อนักเรียน
ศ.  5 ส.ค. 65 เตรียมความพร้อม เคมี ห.รัตนโกเศศ - สมดุลเคมี_ครูรัศมี รายชื่อนักเรียน


วันที่
 
กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ฝึกทำข้อสอบ
พ. 10 ส.ค. 65 ทดสอบเสมือนจริง ฟิสิกส์ ห.100 ปี
ทดสอบเสมือนจริง เคมี ห.100 ปี
พฤ. 11 ส.ค. 65 ทดสอบเสมือนจริง  ชีววิทยา ห.100 ปี
ทดสอบเสมือนจริง คณิตศาสตร์ ห.100 ปี
ศ.  12 ส.ค. 65 เตรียมความพร้อมด้วยตนเอง
(วันหยุด)
- คะแนนรวมทุกวิชา
-

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ตรวจสอบ
พ. 17 ส.ค. 65 คลินิก NETSAT รัตนโกเศศ ปิดจุดบอด/เสริมจุดเด่น
ของนักเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล

(พบครูตามสาขาที่ต้องการ)
รายชื่อนักเรียน
พฤ.18 ส.ค. 65 คลินิก NETSAT รัตนโกเศศ รายชื่อนักเรียน
ศ.  19 ส.ค. 65 คลินิก NETSAT รัตนโกเศศ รายชื่อนักเรียน
* คลินิก NETSAT = ปิดจุดอ่อนแยกสาขาในแต่ละวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คำแนะนำในการทำข้อสอบ
คำแนะนำในการทำข้อสอบ/ส่งข้อสอบ

- ข้อสอบประจำสัปดาห์ หมายถึง ข้อสอบที่นักเรียนรับข้อสอบวันศุกร์ เพื่อนำไปทำในวันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุด แล้วนำมาส่งในวันจันทร์ (หรือส่งในระบบ/ปุ่มส่งข้อสอบเมื่อทำเสร็จในวันหยุดนั้นๆ)

การทำข้อสอบให้ปฏิบัติดังนี้
- กรณีข้อสอบเป็นกระดาษ ให้รับข้อสอบและกระดาษคำตอบในวันศุกร์ไปทำข้อสอบในวันหยุด (ให้ทด ขีดเขียน แสดงร่องรอยการหาคำตอบลงในข้อสอบ) แล้วส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบคืนในวันจันทร์
- กรณีที่ข้อสอบเป็นการสอบ Online (google form) ให้คลิกทำข้อสอบปกติ
- กรณีข้อสอบเป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดข้อสอบมาทำโดยใช้ไฟล์กระดาษคำตอบ Zipgrade
(ดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้)
- กรณีนักเรียนใช้ IPAD หรือ Smart Device ที่มีดินสอ (pen) ให้นักเรียนทำการทด/ขีดเขียน/แสดงร่องรอยของการหาคำตอบ ลงบนไฟล์ข้อสอบ และระบายคำตอบลงในไฟล์กระดาษคำตอบ  เพื่อส่ง(ทั้งข้อสอบที่มีรอยทดและกระดาษคำตอบ) ในปุ่ม "ส่งข้อสอบ/กระดาษคำตอบ"
- กรณีนักเรียนไม่ใช้ IPAD ให้ทดลงในกระดาษ (กระดาษเปล่าใดๆ) แล้วถ่ายภาพการทดนั้น ทำเป็นไฟล์ PDF ส่งในระบบ ส่วนกระดาษคำตอบให้รับกระดาษคำตอบจากกลุ่มสาระฯ แล้วระบายด้วยดินสอ แล้วถ่ายภาพ (ให้ชัดๆ) ส่งในระบบ (ส่งเป็นภาพ) 
(ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องที่มีอยู่แล้วก็เพียงพอ ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ IPAD ใหม่มาเพื่อใช้งานในกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ)
(เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง ให้ทำข้อสอบ/หาคำตอบด้วยตนเอง)

 

คำถามและคำตอบ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คำถาม : การจัดกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
คำตอบ : 


คำถาม : ลักษณะของกิจกรรมเป็นอย่างไร
คำตอบ : 


คำถาม : การดำเนินกิจกรรมจะสิ้นสุดตอนไหน
คำตอบ : 


คำถาม : อยากให้เพื่อนห้องปกติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยได้หรือไม่
คำตอบ : 


คำถาม : หากสอบ(สอบประจำสัปดาห์/สอบประเมินผล) ได้คะแนนน้อย/ไม่ได้ตามเป้า จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : 


คำถาม : ในการสอบประจำสัปดาห์ ขอสืบค้นคำตอบในอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
คำตอบ : 


คำถาม : คำถามอื่นๆ
คำตอบ : 

คณะครู/คณะทำงาน ได้พยายามออกแบบและดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
หากมีข้อผิดพลาด/ไม่สมบูรณ์ใดๆ ขอให้นักเรียนเข้าใจว่าอาจอยู่ระหว่างดำเนินการ และขอให้ดูแลช่วยเหลือกันและกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย