กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมัฆวาน ประทังคติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัฒนา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ครู คศ.2

นางจีรณิน ไชยคำ
ครู คศ.3

นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ครู คศ.2

นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ครูผู้ช่วย

นางมลิวรรณ ภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นายฤทธิชัย แสนกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางปิยะรัตน์ แก้วก่า
พนักงานราชการ

นายนัฐกร ศรีวังไสย์
อื่นๆ

นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
ครู คศ.2