กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมัฆวาน ประทังคติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ครู คศ.3
อีเมล์ : tichachalarak@gmail.com

นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
เบอร์โทร : 0627672121
อีเมล์ : kroo_torpat@hotmail.com

นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ครู คศ.1

นายฤทธิชัย แสนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาภรณ์ หาญพรหม
ครูผู้ช่วย

นางพิมพ์สุชา ดิลกสิริภัทร์
พนักงานราชการ