รายชื่อ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ม.4/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

นายชยพล ฟองแก้ว
 

นายวุฒิภัทร ประเสริฐศรี

นายณัฐภาส ศรีอารักษ์

นายภูรินท์ กันยาตี

นายจิณณธรรม รักษาชาติ
 

นายชยากร โพธิ์ขำ

นายอดิลักษณ์ หอมอ่อน

นายกณวรรธน์ ภูมิชัย

นายชิตพล ศรีวร
 

นายประกาศิต พุ่มพวย

นายอภิรัตน์ จันทร์ศิริรัตน์

นายณัฐพงษ์ ศรีระพล

นายสาธิน นาราช
 

นางสาวพอเพียงพันธ์ ผลวิเชียร

นางสาวณัฐมล มายเจริญชัยกุล

นางสาวนิรชร มนต์เหลา

นางสาวเบญญาภา ธงวิชัย
 

นางสาวพฤกษาธาร สุริยนต์

นางสาวพิริษา โพธิ์เสนา

นางสาวขวัญจิรา สูตรสุวรรณ์

นางสาวชนากานต์ แสงนา
 

นางสาวอภิสรา อุประ

นางสาวศิรตา เวียงอุโฆษณ์

นางสาวอภิญญาลักษณ์ วรรณะปะกะ

นางสาวสุภัฏราทร หอมอ่อน
 

นางสาวกมลชนก แสงสว่าง

นางสาวกรรณิกา น้อยพัด

นางสาวกอบัว ศุภรัชชานนท์

นางสาวนันท์นภัส มณีรัตน์
 

นางสาวปุณิกา ภิรมย์
   

นางภาวิณี เจริญยุทธ
ครูที่ปรึกษา

นางสาวกนกวรรณ แก้วพุด
ครูที่ปรึกษา
   

ม.4/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SCG)

นายคชาชีวะ แก้วพระทอน
 

นายกฤตยชญ์ แสนแก้ว

นายกาญจน์ภัท หงษามนุษย์

นายชัยวัฒน์ ฝ่ายเพีย

นายธนกฤต สุขอิน
 

นายธัญพิสิษฐ์ แก้วก่า

นายวรโชติ คำจันทร์ศรี

นายธนโชติ จิราพัชรชัยศิริ

นายปิติกร สวัสกุล
 

นายภัทรชนน หัดประกอบ

นายภาสกร พุทธา

นายจตุรวิตต์ โคตร์ภู

นายหัสดินทร์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์
 

นางสาวพัทธนันท์ รุ่งเรืองวุฒิกุล

นางสาวนรินลักษณ์ ข้ามประเทศ

นางสาวพัทธ์ธีรา ราชชูแสน

นางสาวสุภนิดา สมเทพ
 


นางสาวฉัตรลดา สายอุราช

นางสาวญาณันธร เลิศสงคราม

นางสาววรกาญจน์ มะอินทร์

นางสาวชาลิสา พานอนันต์
 

นางสาวนิชาภัทร สนิทรักษ์

นางสาวสุชาดา นาพรม

นางสาวสาวิตรี วันวิเศษ

นางสาวญาณิศา ผิวพรรณ์
 

นางสาวทัดษพร พิพิธพงศ์สันต์

นางสาวกนกพร ตระแก้วจิตร

นางสาวชนม์ณกานต์ โกแมน

นางสาวชัญญาลักษณ์ ศรีสุวะ
 

นางสาวญานิศา วงค์แสงคำ

นางสาวปภาวี ภูตะเวช

นางสาวปรียาภัทร เมืองแทน

นางสาวพรรษา บุตรดี
 

นางสาวพิชชาภา ตรีนิคม

นางสาวสุทธินันต์ สุทธิแสน

นางสาวหนึ่งฤทัย ไกลถิ่น

นายปราการ สีชมภู
ครูที่ปรึกษา

นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ
ครูที่ปรึกษา