โครงสร้างการบริหารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

โครงสร้างการบริหารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ประเภทห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้แบ่งประเภทของห้องเรียนในโครงการออกเป็นดังนี้
ระดับ โครงการ จำนวนที่รับ
 ม.ต้น - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพฐ./สสวท)
ระดับชั้นละ 30 คน
(1 ห้อง)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SC ปีการศึกษา 2567)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพฐ./สสวท)
ระดับชั้นละ 72 คน
(2 ห้อง)
ม.ปลาย - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE ปีการศึกษา 2567เป็นต้นไป)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพฐ./สสวท)
ระดับชั้นละ 30 คน
(1 ห้อง)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SC เป็นต้นไป)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพม./สสวท)
ระดับชั้นละ 36 คน
(1 ห้อง)

ข้อสรุปค่าบำรุงการศึกษาปีการศึกษา 2567 (เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง/ชัดเจน)
ชั้น ห้อง ค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (บาท/เทอม) หมายเหตุ
ม.1 SMTE (ม.1/3) 6,000  
  SC (ม.1/4 - ม.1/5) 6,000  
ม.2 SC (ม.2/3 - ม.2/4) 6,000  
  SC-ICT (ม.2/5) 6,000  
ม.3 SC (ม.3/3 - ม.3/4) 8,000  
  SC-ICT (ม.3/5) 8,000  
ม.4 SMTE (ม.4/2) 8,000  
  SC (ม.4/3) 8,000  
ม.5 SMTE (ม.5/2) 6,000  
  SC (ม.5/3) 6,000  
ม.6 SMTE (ม.6/2) 6,000  
  SC (ม.6/3) 6,000  


แผนผังแนวทางการจัดการเรียนรู้และการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (ม.ปลาย)
องค์ประกอบการสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เอกสารโครงสร้างการบริหารงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
คำถามยอดฮิต SMTE และ SC ต่างกันอย่างไร