โครงสร้างการบริหารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการบริหารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ประเภทห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้แบ่งประเภทของห้องเรียนในโครงการออกเป็นดังนี้
ระดับ โครงการ จำนวนที่รับ ค่าบำรุงการศึกษา
(บาท/เทอม)
 ม.ต้น - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพฐ./สสวท)
ระดับชั้นละ 60 คน 8000
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SC-ICT)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพฐ./สสวท)
ระดับชั้นละ 30 คน 8000
ม.ปลาย - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพฐ./สสวท)
ระดับชั้นละ 30 คน 6000
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SCG)
(ส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ ตามแนวทาง สพม./สสวท)
ระดับชั้นละ 35 คน 6000

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
แผนผังแนวทางการจัดการเรียนรู้และการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (ม.ปลาย)
องค์ประกอบการสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เอกสารโครงสร้างการบริหารงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ