วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    สถานศึกษาแห่งปัญญา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี สร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา

สุ ตั้งฟังอ่านพร้อม     พากเพียร

จิ นตนาคิดเร่งเรียน   รอบรู้

ปุ จฉาถามเรื่องเวียน  วนจิต ตนนา

ลิ ขิตบันทึกผู้    ปราชญ์แท้ทุกนาม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
     หมั่นเพียร  เรียนดี  มีวินัย  ใจกตัญญู
         หมั่นเพียร    มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
         เรียนดี       ทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียน
         มีวินัย        ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เป็นพลเมืองดีของสังคม
         ใจกตัญญู    เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูและมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
     พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ค่านิยมของโรงเรียน
          P: Proud                ความภาคภูมิใจ
          Y: Yield                  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ
          S: Smart and Standard      ฉลาดปราดเปรื่อง สง่างาม และมีมาตรฐาน
          T: Team and Technology    ทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยี
          A: Accountability                 ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
          R: Relationship                   มีความสัมพันธ์ที่ดี