งานแนะแนว

นางสาววิจิตรา ภาอำนวย
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวนฐมน ศังขานนท์
ครู คศ.1

นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียา เพ็งคำภู
ครูอัตราจ้าง