เรียนเสริมเติมความรู้สู่ NETSAT
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

เรียนเสริมเติมความรู้สู่ NETSAT-2/66
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วิทยากร หมายเหตุ หมายเหตุ
week-1 31 พ.ค.66 วิทยากรภายใน (ภาษาอังกฤษ) ศุภาพิชญ์ แสนสุริวงศ์   ห.รัตนโกเศศ
week-2 7 มิ.ย. 66 วิทยากรภายใน (คณิตศาสตร์) น.ส.ธันยพร ก้อนสิน   ห.ราชพฤกษ์
week-3 14-15 มิ.ย. 66 วิทยากรภายใน (เคมี) นายนรพิชญ์ รอดทะพร   ห.รัตนโกเศศ
week-4 19-23 มิ.ย. 66 วิทยากรภายนอก
(คณิต/อังกฤษ/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา)
ภารโรงสเตชัน   ห.ราชพฤกษ์
week-5 28-29 มิ.ย. 66 วิทยากรภายใน (ฟิสิกส์) น.ส.สุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล   ห.รัตนโกเศศ
week-6 5 ก.ค. 66 วิทยากรภายใน (ชีววิทยา) น.ส.ศุภดา แสนสุริวงศ์   ห.ราชพฤกษ์
week-7 12-13 ก.ค.66 วิทยากรภาย (............) *   ห.รัตนโกเศศ
week-8 19 ก.ค.66 วิทยากรภาย (............) *   ห.ราชพฤกษ์
week-9 26-27 ก.ค. 66 วิทยากรภาย (............) *   ห.รัตนโกเศศ
week-10 2 ส.ค. 66 วิทยากรภาย (............) *   ห.ราชพฤกษ์
week-11 9-10 ส.ค. 66 สอบ MED War Test      
week-12 16-18 ส.ค. 66 สัปดาห์วิทยาศาสตร์      
week-13 23 ส.ค. 66 เตรียมความพร้อมกลุ่มย่อย      
week-14 26-27 ส.ค. 66 สอบ NETSAT 2/66      
week-15 2-3 ก.ย. 66 ผู้ผ่าน MED War Test ศึกษาดูงานคณะแพทย์ มข. คณะแพทย์ มข.    
หมายเหต :
1. กำหนดการ/วัน/เวลา/สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม จะมีการปรับเปลี่ยน/เปลียนแปลงอีกครั้ง (และสามารถเปลี่ยนแปลงได้)
2. อยู่ระหว่างติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากร
3. อยู่ระหว่างเตรียมการ/ดำเนินการ
เอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม
ก่อนดำเนินการ
- โครงการ
- บันทึกข้อความขอดำเนินกิจกรรม
- บันทึกขอยืมเงิน
- สัญญายืมเงิน
- กำหนดการ

การล้างหนี้
- ใบสำคัญรับเงิน