หน้าแรกกลุ่มบริหารงบประมาณ
เมนูกลุ่มบริหารงบประมาณ
       


การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การชำระเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2566
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
 
        กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 ,6  โดยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดการแล้วสามารถนำเงินสดมาชำระได้ที่ห้องงบประมาณ อาคารกันเกรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  เวลาไม่เกิน 14:30 น.  ในวันราชการ

การจ่ายค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การจ่ายค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2566
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม

                  กำหนดจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโฮมรูม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


ให้นักเรียนลงชื่อรับ พร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน

ระดับชั้น ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รายปี/บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(ภาคเรียน/บาท)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
มัธยมศึกษาตอนต้น ต่อคน 500 260 760
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อคน 550 260 810