Item bank
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คลังข้อสอบ digital
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการได้เรียนรู้ ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการเรียนและการสอบ จึงได้รวบรวมข้อสอบที่มีอยู่ทั่วไปจากแหล่งต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต มาจัดหมวดหมู่และให้นักเรียนในโครงการใช้งานเป็นการภายใน
ข้อสอบ NETSAT
ข้อสอบสมรรถนะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ปี ไทย คณิต วิทย์เทคโน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา English พฐ.วิศวะ พฐ.สถาปัตย์ พฐ.ออกแบบ
1/66 โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
     
2/65 โหลด
เฉลย
โหลด
เฉลย
โหลด
เฉลย
โหลด
เฉลย
โหลด
เฉลย
โหลด
เฉลย
Test
key
     
1/65 โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
Test
(key)
     

ข้อสอบ MOCK Exam NETSAT
ปี ไทย คณิต วิทย์-เทคโน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา English หมายเหตุ
1/66 โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(key)
 
                 

ข้อสอบสมรรถนะมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUSAT)
ปี สมรรถนะหลัก สม.คิดวิเคราะห์และดิจิทัล สม.สถาปัตย์ สม. ด้านวิศวะ สม.ภาษาต่างประเทศ
ไทย สังคม English คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดิจิทัล สถาปัตย์ การออกแบบ วิศวะ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น
2564 โหลด
(เฉลย)
  Test
(key)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
    โหลด
(เฉลย)
       
2563 โหลด โหลด Test โหลด โหลด โหลด     โหลด     โหลด โหลด
2562 ใช้ข้อสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ
2561 ใช้ข้อสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ

ข้อสอบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ไทย คณิต คณิต (ศิลป์) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา English พฐ.วิศวะ พฐ.สถาปัตย์ พฐ.ออกแบบ
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด   Test      
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด Test - - -
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด Test โหลด โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด Test - - -
2556   โหลด     โหลด โหลด โหลด   Test - - -
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด Test - - -
2554 ชุด1
ชุด2
โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด ชุด1
ชุด2
Test-1
Test-2
- - -
2553     โหลด       โหลด     - - -
2552 โหลด โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด Test - - -
2551 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด Test - - -
 

ข้อสอบ A-Level/วิชาสามัญ
ข้อสอบ A-Level
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
2566   โหลด
(เฉลย)
  โหลด      

MockTest A-Level
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
2567 โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(เฉลย)
โหลด
(key)


ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
2565     โหลด โหลด โหลด      
2564 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2563 โหลด โหลด1*
โหลด2
โหลด โหลด โหลด*   โหลด โหลด
2562 โหลด* โหลด1*
โหลด2*
โหลด* โหลด* โหลด* โหลด* โหลด* โหลด*
2561 โหลด
(เฉลย)
โหลด1 โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2560 โหลด โหลด1 โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2559 โหลด โหลด1 โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด โหลด
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อสอบ
ข้อสอบ GAT PAT
ข้อสอบ GAT PAT
ปี GAT (Eng) GAT (ชย) PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7.1 PAT7.2 PAT7.3 PAT7.4 PAT7.5 PAT7.6
2565 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2564 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2563 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด*                  
2562 โหลด   โหลด โหลด* โหลด                  
2561 โหลด   โหลด โหลด โหลด   โหลด              
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2559-1 โหลด โหลด* โหลด เคมี-ชีวะ โหลด B-PAT4                
2559-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด                
2558-1 โหลด โหลด โหลด*                      
2558-2 โหลด โหลด โหลด   โหลด                  
2557-1 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2557-2 โหลด   โหลด โหลด                    
2557-3   โหลด โหลด โหลด                    
2556-1 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2556-2     โหลด โหลด โหลด                  
2555-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด                  
2555-2 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2554-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554-2 โหลด     โหลด โหลด โหลด                
2553-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553-3 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552-3 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2551 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด            

ข้อสอบ BMAT
ข้อสอบ BMAT
ปี section1 section2 section3
2021 โหลด โหลด โหลด
2020 โหลด โหลด โหลด
2019 โหลด โหลด โหลด
2018 โหลด โหลด โหลด
2017 โหลด โหลด โหลด
2016 โหลด โหลด โหลด
2015 โหลด โหลด โหลด
2014 โหลด โหลด โหลด
2013 โหลด โหลด โหลด
2012 โหลด โหลด โหลด
2011 โหลด โหลด โหลด
2010 โหลด โหลด โหลด
2009 โหลด โหลด  

* กิจกรรมที่มีผลต่อคะแนน คือ -รางวัลงานวิจัยส่งแข่งขันนานาชาติ, -โครงงานวิทยาศาสตร์แนวดาราศาสตร์ระดับประเทศ, -รางวัลแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประเทศ,- รางวัลการแข่งขัน MEDQuizzKKU, - สอวน.เคมี ค่าย 1, - ฝึกทักษะการวิจัย สวทช., - กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 3 สัปดาห์ขึ้นไป, - ฝึกงาน/อาสาสมัครโรงพยาบาลศิริราช, -อาสาสมัครรับบริจาคเลือด, -ค่ายหมอจุฬาฯ เป็นต้น (โปรด update ข้อมูลรายปี)
ข้อสอบ O-NET
ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
2565 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2564 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2563 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด A โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด B โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
2565 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2564 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2563 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2558         - - -  
2557         - - - โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด C โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด D โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
2565 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2564 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2563 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2558   โหลด* โหลด* โหลด - - -  
2557   โหลด* โหลด   - - -  
2556   โหลด* โหลด   โหลด โหลด โหลด  
2555 โหลด โหลด* โหลด* โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2551 โหลด              
2550 โหลด              
2549 โหลด              
- หมายถึง ไม่มีสอบในปีนั้น
* หมายถึง ต้นฉบับจากที่อื่น
ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1)
ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1)
ปี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ
2565 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  
2564 โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด  
2563              
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด  
2561 โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด  
2560   โหลด โหลด โหลด   โหลด  
2559           โหลด  

ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) (ม.ต้น)
ปี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 1 ค่าย 2 ค่าย 1 ค่าย 2
2563 โหลด   โหลด   โหลด   โหลด  
2562 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด    
2561 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด    
2560 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด    
2559 โหลด   โหลด   โหลด      
2558 โหลด   โหลด   โหลด      
2557 โหลด   โหลด   โหลด      
2556 โหลด   โหลด   โหลด      
2554-2555 โหลด   โหลด   โหลด      
2553 โหลด   โหลด โหลด   โหลด    
2552 โหลด   โหลด   โหลด      
2551 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด    
2550 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด    
2549 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด    

ข้อสอบ Pre Admission
ข้อสอบ Pre Admission
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
2563     Dek-D    
2562     Dek-D Dek-D      
2561     Dek-D
บัณฑิตแนะแนว
Dek-D Dek-D    
2560     Dek-D Dek-D      
2559              
2558              
2557              

ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นายร้อย/นายสิบ)
ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ปี นายร้อยตำรวจ ร้อยตำรวจหญิง นายร้อยทหารบก นายร้อยทหารเรือ นายร้อยทหารอากาศ นายสิบ เก็งข้อสอบ
(ไม่ระบุปี)
2560              
2559   โหลด         โหลด
2558 โหลด โหลด         โหลด
2557 โหลด โหลด         โหลด
2556 โหลด           โหลด
2555     โหลด       โหลด
2554   โหลด         โหลด
2553 โหลด โหลด         โหลด
2552 โหลด โหลด         โหลด
2551 โหลด           โหลด
ปีอื่นๆ   ปี 2544       ปี 44-50 โหลด
 

ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ PISA
ชุด การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1 โหลด โหลด โหลด
2 โหลด โหลด โหลด
3 โหลด โหลด โหลด
4 โหลด โหลด โหลด
5 โหลด โหลด โหลด
 

ข้อสอบ IELTS
ข้อสอบ IELTS
หัวข้อ/รายการ ส่วน 1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน 4
การฟัง
(Listening)
  A B A B  
- ไฟลเสียง
- เอกสาร
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร1
- เอกสาร 2
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร 1
- เอกสาร 2
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร


รายการ        
การอ่าน
(Reading Test)
- เอกสาร 1
- เอกสาร 2
- เอกสาร 3
- เอกสาร 4
- เอกสาร 5
- เอกสาร 6
- เอกสาร 7
- เอกสาร 8


รายการ Part1 Part2 Part3
การพูด
(Speaking Test)
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร 1
- เอกสาร 2
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร 1
- เอกสาร 2
- ไฟล์เสียง
- เอกสาร 1
- เอกสาร 2
 
รายการ 1 2 3 4 5
การเขียน
(Writing Test)
- เอกสาร 1 - เอกสาร 3 - เอกสาร 5 - เอกสาร 4 - เอกสาร 5

รายการ        
การอ่าน
(Reading Test)
- เอกสาร 1
- เอกสาร 2
- เอกสาร 3
- เอกสาร 4
- เอกสาร 5
- เอกสาร 6
- เอกสาร 7
- เอกสาร 8