คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริประภา จันทปัน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา มหาลาภไพศาล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน และหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชาภัทร สนิทรักษ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุริมปรัชญ์ ชนะประสพ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัชญา มอญปาก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนเเละหัวหน้างานฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตยชญ์ แสนแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติยากร ภูมิรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการ งานสำนักงานและธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายธนโชติ จิราพัชรชัยศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไปงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิวัฒก์ อินทร์ไชยา
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัทชนัน มันทะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดินทร์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายอาคารเเละสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรรงค์ ศรีใส
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายภาสกร พุทธา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุณฑริกา กาญจนสถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพรรณ์ จิตบุญเรืองโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิภา สุสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ งานบูรณาการประชาธิปไตย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัณณิตา ชามาตร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ งานบูรณาการประชาธิปไตย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรประภา บัวลาวัณย์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรชนน หัดประกอบ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งานเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายแทนคุณ บัวสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการ งานสำนักงานเเละธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายคชาชีวะ แก้วพระทอน
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ และฝ่ายงานเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ แก้วชาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา นาพรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกาญจน์ภัค หงษามนุษย์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการงานนโยบายและประเมินผล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณากร ปทุมไกยะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชล นนตะแสน
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ฝ่ายเพีย
ตำแหน่ง : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และฝ่ายงานเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายพลพล ศรีนวล
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธพงศ์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกาญจน์ เสวียววงษ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณษา โจ่ซิว
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิลาสรัตน์ พนมธีระเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี วันวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพานิตพร ขุนไชย
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภควลัญชน์ เชียงเลี่ยงกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ฝ่ายงานเทคโนโลยี,ฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมภูนุช ศรีวงษา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชารัตน์ นิวงษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายอติวิชญ์ มาตย์แพง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ มองบุญ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกนธี บุรีขันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก พรหมโส
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการนักเรียนและทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรม แสนสวาท
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก พรหมโส
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ อินาลา
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรโยษิตา ไชยโอชะ
ตำแหน่ง : การเงิน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชยา แสงรัตน์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภณัฐ วงค์จวง
ตำแหน่ง : ทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐนิชค์ กัลยาเขียว
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัตร์ จรัสบวรวงษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิลักษณ์ หอมอ่อน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณฐิกา คำพระรัตนตรัย
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ
ตำแหน่ง : ประธานกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันตา ไชยสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐนนท์ สุขบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกนธี บุรีขันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐนนท์ สุขบัติ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชาอร ณ นครพนม
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทักษพร มหาราช
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวรา หงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการและวัดผล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณฐิกา คำพระรัตนตรัย
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศธร รัตนวงษ์
ตำแหน่ง : เลขา ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรัฐติพงษ์ ใกล้ผล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา มหาชานนท์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ ชาติมนตรี
ตำแหน่ง : สมาชิก ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/9
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรม แสนสวาท
ตำแหน่ง : กรรมการ ฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐศาสตร์ ราบเรียบ
ตำแหน่ง : ฝ่ายทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/9
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษิกา วรปัสสุ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาวินี แก้วมะลิ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุกร คำอ้น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชยา แสงรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภูริชญา พันธุ์เวียง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรีภัทร ไวแสน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ มองบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก พรหมโส
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศุภาพิชญ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อมรลดา หาญณรงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว แพรไหม ปักโคทะกัง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภัทรกฤต พลอยวรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธนัชชา มหิกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปณิดา กวานปรัชชา
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐชานันท์ ราวงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายธนทัต ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์ สายวร
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกร บุพศิริ
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร อินพา
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐวรา นรากรเกียรติ
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัณฐิกา หงษามนุษย์
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ขวัญกมล ศรีปากดี
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มณฑิตา กออิสรานุภาพ
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มนสิชา สุขศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดารัตน์ ใจเย็น
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชญาน์นันท์ สุโพเคน
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐพัชร์ มีสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุกงาม ธรรมชัย
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภิสรา สังข์เกิด
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว โบว์ชมพู ออทอลาน
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐนิชค์ กัลยาเขียว
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภัณฑิรา เทพกรรณ์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิการ์ เจริญราษฎร์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปานชีวา แพรญาติ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภัสสร พนมวงศ์ะตะวัน
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรโยษิตา ไชยโอชะ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนจำลอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวินี แก้วมะลิ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนจำลอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ชาติชนะ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนจำลอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภูรีภัทร ไวแสน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนจำลอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ก้องเกียรติ รักษ์พงษ์สิริ
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล
ตำแหน่ง : สมาชิกกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติวิชญ์ ชาดีกรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภัคนันท์ ทองอุทัยศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภัคพล ทองอุทัยศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศิริ กลีบบัวแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธมน ครุฑใจกล้า
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิตาพร ธะนะเหลา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุธิตา ขันสำรอง
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการและวัดผล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรธรณ์ สุนีกร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิตา ศรีทองทา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญามน แสงสีดา
ตำแหน่ง : ระเบียบวินัยและเรื่องร้องทุกข์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลอาภา ไวธัญญะกรรม
ตำแหน่ง : ระเบียบวินัยและเรื่องร้องทุกข์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชื่อ-นามสกุล : นายพลาธิป เหมะธุลินทร์
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร พ่อยันต์
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพิชัย โจ่ซิว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสรี​ยา​ โชติ​วุฒิ​มนตรี​
ตำแหน่ง : พัสดุและครุภัณฑ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัชชนี วงจวง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญนาฎ เวียนประพันธ์
ตำแหน่ง : โสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินธร แดนนารัตน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายชินดนัย สุขสอาด
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร พวงมะลัย
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรภพ รัตนจินดาวาล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพนธ์ แสนศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วงศรีลา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ สังข์วันดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา บุญก้อน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล ประสานศักดิ์
ตำแหน่ง : โสตและดิจิทัลมีเดีย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐิญาภรณ์ ดีมี
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร์ ศรีสุราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนากานต์ มุณีรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิพงษ์ มณีพงศกร
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตมัลติมีเดีย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรธีรา พ่ออามาตย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายตฤณภัท ราชิวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ,แอดมินเพจสัปปา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรมล เกวิรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสวรรยา โคตรเคน
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายกีรติ โคทังคะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาดาวี ไชยศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยภัคดิ์ รัตนนิรันดร
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชาธรณ์ วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตมัลติมีเดีย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกา อัมยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนริญญา ชนะทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราวดี ตรีจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฌัชชา ล้านแปง
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกกร คัดทะจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิ บุญโยทยาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณวิชณ์ ลาติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทร์ตรา เจริญพร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพันท์ เพียมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรสุดา ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชญา พรมบุตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ จันทร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิติพร วงค์ขมภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรชญา ชาเรืองเดช
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0923416747
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรินภา สุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0650624353
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมินทร์ นพเคราะห์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0887477581
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัชชญา ธนมงคลภัทร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 094-013-2139
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 093-396-1611
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยดา จันทะขิน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0902929021
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีรภัทรา ไตรรงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0621740381
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์ สามพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 093-301-3775
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัคจิรา กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 063-914-1712
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายชลธร ปุนากรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 093-074-2705
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช นิตชิน
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 097-141-5645
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชญา ทวีพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 093-107-7663
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤติภูมิ ผลาจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 098-613-8416
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภพ คำปัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 062-197-0645
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิโชติ ทิพยารมณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 061-654-9349
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษวรรธน์ พรหมจารีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 081-804-2544
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรากาญจน์ บริบูรณ์ธัญสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 090-592-6914
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล นาปัดสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 080-199-6078
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร นอริสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 090-849-6775
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชนนท์ สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 098-127-7990
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรลดา กออิสรานุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 092-765-3777
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายวชรวิชญ์ บุรชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 063-023-1454
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนากานต์ หัตถะแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 084-342-9649
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตริน ศรีผุย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 089-207-2035
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวรกันต์ กระบวนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 093-258-7793
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูภณ พลหนองหลวง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 091-0615539
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล พิมพ์พงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0847942184
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนัสนันท์ วงษ์วาสน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน / ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0994411220
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภา ชาลี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0910644298
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัช เผิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0926636205
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพล มีสิมมา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0880514551
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายธนบูรณ์ จักรวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0885715419
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ อาคะนิช
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0985633956
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารารัตน์ แก้วนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0990405774
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภานัน ไม่แพง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0642813015
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา รักอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0981316186
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรามาวดี พุ่มโยนก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0938177186
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิดาภา ไชยผาบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0852797996
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชยา ถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0951692390
อีเมล์ : [email protected]