กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปราการ สีชมภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญเรือง บุญสว่าง
ครู คศ.3

นางจันทร์นภา เจริญรัตน์
ครู คศ.3

นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์
ครู คศ.3

นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์
ครู คศ.3

นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
ครู คศ.3

นางกรรณิกา วังทะพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร
ครู คศ.3

นายปัณวัชญ์ เฟื้อยฟุ้งกิจการ
ครู คศ.2

นายรสุวิน แก้วดวงดี
ครู คศ.2

นางปาจรียา ศรีโฮง
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวปรียานุช มานุจำ
ครู คศ.2

นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ
ครู คศ.1

นายธีรวิทย์ พิมราช
ครู คศ.2

นางสาววิลาวรรณ จันโทวาท
ครู คศ.1

นางสาวกรกฎ ไชยเพชร
ครู คศ.1

นายจิรเมธ มังคละคีรี
ครูอัตราจ้าง