ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2565
ะดับชั้น จำนวนนักเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 432 155 277 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 447 192 255 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 384 172 212 11
รวม ม.ต้น 1263 519 744 35
มัธยมศึกษาปีที่ 4 368 131 237 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 356 131 225 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 365 132 233 10
รวม ม.ปลาย 1089 394 695 30
รวม 2352 913 1439 65


สถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ปีการศึกษา รวมทั้งหมด มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
  รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
2565 2352 913 1439 1263 519 744 1089 394 695
2564 2263 917 1346 1211 524 687 1052 393 659
2563 2184 889 1295 1155 509 646 1029 380 649
2562 2304 827 1477 1220 486 734 1084 341 743
2561 2225 858 1367 1166 497 669 1059 361 698
2560 2275 857 1418 1205 492 713 1070 365 705
2559 2304 827 1477 1220 486 734 1084 341 743
2558 2452 878 1574 1303 503 800 1149 375 774
2557 2483 928 1555 1317 524 793 1166 404 762
2556 2404 899 1505 1280 500 780 1124 399 725

หมายหมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิถุนายน

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ/จัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
รายละเอียดข้อมูลเชิงลึก (อาทิ จำนวนนักเรียนแยกตามรายการ หรือจำนวนนักเรียนยากจน เป็นต้น)
ติดต่อหัวหน้า/เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)