ลูกจ้างชั่วคราว

นางอมลวรรณ มีทัน

นางจิรนันท์ กุลยะ

นางผลิตา ผูกดวง

นางวันเพ็ญ หลาบเงิน

นางสาวพา สาระเพชร

นางเหลียน บุญภักดี

นางอุมารินทร์ พระไชย

นางพนม วงนางาม

นายฉลอง โสพระ

นายธีรพงษ์ รักษ์ใหญ่

นายศรศักดิ์ สุริรมย์

นายชัยพงษ์ คูรูปี

นางชุติกาญจน์ บุทา

นายประชัน วงศ์อินพ่อ

นายศิลป์ ศรีหาโคตร

นายธวัชชัย เพชรอุเทน

นายรถิก มีนาคะ

นายสมชาย ไพรสุวรรณ์

นางสาวมณีรัตน์ อาษาดี
นักการภารโรง

นางสาววาสนา ลุคชีพ
นักการภารโรง

นายพนมไพ เอกสะพัง
นักการภารโรง

นายอาทิตย์ ปะวัง