ลูกจ้างชั่วคราว

นางอมลวรรณ มีทัน
อื่นๆ

นางจิรนันท์ กุลยะ

นักการภารโรง

นางณัฐชา กองเเสง

นักการภารโรง

นางนภาภรณ์ บุญยวด

นักการภารโรง

นางผลิตา ผูกดวง

นักการภารโรง

นางวรนุช พงษ์สุภา

นักการภารโรง

นางวันเพ็ญ หลาบเงิน

นักการภารโรง

นางสมใจ แก้วบุดตา

นักการภารโรง

นางสาวพา สาระเพชร

นักการภารโรง

นางสาววิไลลักษณ์ บังชมโพธิ์

นักการภารโรง

นางเหลียน บุญภักดี

นักการภารโรง

นางอุมารินทร์ พระไชย

นักการภารโรง

นายจักรพันธ์ เพชรกล้า

นักการภารโรง

นายฉลอง โสพระ

นักการภารโรง

นายธีรพงษ์ รักษ์ใหญ่

นักการภารโรง

นายนิติพงษ์ ไชยภักดี

นักการภารโรง

นายบุญเทียม มานะเสน

นักการภารโรง

นายประชัน วงศ์อินพ่อ

นักการภารโรง

นายวิเชียร ครุธแสง

นักการภารโรง

นายศรศักดิ์ สิรุรมย์

นักการภารโรง

นายศิลป์ ศรีหาโคตร

นักการภารโรง

นายสมพร หมั่นทอน

นักการภารโรง

นายอดิเรก อภิบาล

นักการภารโรง

นายอนุชิต กุลยะ

นักการภารโรง

นายอภิวัฒน์ ภักดีศรีบุตรโคตร

นักการภารโรง