ลูกจ้างชั่วคราว

นางอมลวรรณ มีทัน

นางจิรนันท์ กุลยะ

นางณัฐชา กองเเสง

นางผลิตา ผูกดวง

นางวันเพ็ญ หลาบเงิน

นางสาวพา สาระเพชร

นางสาววิไลลักษณ์ บังชมโพธิ์

นางเหลียน บุญภักดี

นางอุมารินทร์ พระไชย

นางพนม วงนางาม

นายฉลอง โสพระ

นายธีรพงษ์ รักษ์ใหญ่

นายศรศักดิ์ สุริรมย์

นายชัยพงษ์ คูรูปี

นางชุติกาญจน์ บุทา

นายประชัน วงศ์อินพ่อ

นายศิลป์ ศรีหาโคตร

นายธวัชชัย เพชรอุเทน

นายรถิก มีนาคะ

นายสมชาย ไพรสุวรรณ์