รายชื่อ ม.6
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

นายนภสินธุ์ อาษาวัง

นายณรงศักดิ์ สวัสดี

นายณัฐวุฒิ คนใจบุญ

นายศรัณยพงศ์ สานุศิษย์

นายสมกมล นิลพันธุ์

นายกิตติชัย วรรณพฤกษ์

นายพชร นึกชม

นายภัสกร ปานเพชร

นายรัฐนันท์ ศรีวรสาร

นางสาวณิชารีย์ พานเทียนทอง

นางสาวกานต์รวี ทวีกุล

นางสาวชัญญานุช ยอแสง

นางสาวพชรพร พุทธาผา

นางสาวกุลธิดา ยะโส

นางสาวฉัตรฑริกา สายอุราช

นางสาวณพรรษ ใจแข็ง

นางสาวปภาวี โรจน์กิจวิมล

นางสาวปิยารมณ์ นามศรี

นางสาวปพิมปฎิภาน ตั้งอุปละ

นางสาวภัณฑิรา สารรัตน์

นางสาวรวิสรา ศรีมันตะ

นางสาวพิมพ์พิตรา ศิลปสิทธิ์

นางสาวกันต์ดนิษฐ์ สิงห์สี

นางสาวสิตานันท์ พิมพ์พงษ์

นางสาวปภาวี อัครพินท์

นางสาวแพรไหมทอง ธรรมจันทร์

นางสาวนภัสวรรณ ธงวิชัย

นางสาวอรลภัสญา สัพโส

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครูที่ปรึกษา

นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
ครูที่ปรึกษา
   

ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SCG)

นายฉัตรวัฒน์ ค่ำคูณ

นายพิชญุตม์ ธนาไสย์

นายยุทธวีร์ ปาละนันท์

นายศิรวัตร พลศักดิ์

นายชยากร รัตนนิรันดร

ขายธีระเชษฐ์ เจริญราษฎร์

นายนิรวิทธ์ เมธีผาติกุล

นายปิยะวัฒน์ สวัสกุล

นายสรวิชญ์ พนมอุปถัมภ์

นายหทัยชนก ประเสริฐศรี

นายกฤตยชญ์ หอมอ่อน

นายคณัสนันท์ ศรีอารักษ์

นายณัฐวุฒิ ภูมิดา

นายณัฐภัทร ติธรรม

นายธิติ ยืนยง

นายอัษฎาวุธ พรมชาติ

นายกิตติวิชญ์ ชาดีกรณ์

นายภัคพล ทองอุทัยศรี

นายภูริทัต พนมเริงศักดิ์

นางสาวชวัลลักษณ์ ศรีสมพงษ์

นางสาวเลิศฤทัย ควรมงคลเลิศ

นางสาวญาสุมินทร์ คำหา

นางสาวณฌา เหมเมือง

นางสาวปิยาพัชร ปิยะวิริยะกุล

นางสาวบัณฑิตา สุทธิอาจ

นางสาวพิชญาภัค สวนงาม

นางสาวอพัชชาพันธ์ ผลวิเชียร

นางสาวกนกวรรณ บุญเต็ม

นางสาวสวิชญา พันธุโพธิ์

นางสาวบุษบา ทองยาน

นางสาววิวิศนา ขาวอ่อน

นางสาวกนกนิษก์ โคตร์ภู

นางสาวนวพรรษ คำลี

นางสาวศศิวิมล พุทธแก้ว

นางสาวปุณยาพร แก้วบุดตา

นางสาวจิราวรรณ โยธาศรีนางเกษมศรี อินทนนท์
ครูที่ปรึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครูที่ปรึกษา