ศิษย์เก่า SC
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)

นายนภสินธุ์ อาษาวัง
(เภสัชศาสตร์ มข.)

นายณรงศักดิ์ สวัสดี
(ทันตแพทย์ ม.เวสเทิร์น)

นายณัฐวุฒิ คนใจบุญ
(บริหารธุรกิจ มช.)

นายศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
(วิทยาการคอม มข.)

นายสมกมล นิลพันธุ์
(นิติศาสตร์ มข.)

นายกิตติชัย วรรณพฤกษ์
(วิทยาการคอมฯ มข.)

นายพชร นึกชม
(เภสัชศาสตร์ มมส.)

นายภัสกร ปานเพชร
(นิติศาสตร์ มข.)

นายรัฐนันท์ ศรีวรสาร
(รอสอบ)

นางสาวณิชารีย์ พานเทียนทอง
(บริหารธุรกิจ มข.)

นางสาวกานต์รวี ทวีกุล
(เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ)

นางสาวชัญญานุช ยอแสง
(บัญชี มข.)

นางสาวพชรพร พุทธาผา
(สาธารณสุข มข.)

นางสาวกุลธิดา ยะโส
(นิติศาสตร์ มข.)

นางสาวฉัตรฑริกา สายอุราช
(นิติศาสตร์ มข.)

นางสาวณพรรษ ใจแข็ง
(ทันตแพทย์ มข.)

นางสาวปภาวี โรจน์กิจวิมล
(เภสัชศาสตร์ มมส.)

นางสาวปิยาภรณ์ นามศรี
(วิทยาศาสตร์ มข.)

นางสาวปพิมปฎิภาน ตั้งอุปละ
(เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

นางสาวภัณฑิรา สารรัตน์
(เภสัชศาสตร์ ม.อุบล)

นางสาวรวิสรา ศรีมันตะ
(ศึกษาศาสตร์-คณิต มมส.)

นางสาวพิมพ์พิตรา ศิลปสิทธิ์
(เทคนิคการแพทย์ มข.)

นางสาวกันต์ดนิษฐ์ สิงห์สี
(บัญชี มข.)

นางสาวสิตานันท์ พิมพ์พงษ์
(กายภาพบำบัด ม.มหิดล)

นางสาวปภาวี อัครพินท์
(ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มข.)

นางสาวแพรไหมทอง ธรรมจันทร์
(รอสอบ)

นางสาวนภัสวรรณ ธงวิชัย
(ศึกษาศาสตร์ มข.)

นางสาวอรลภัสญา สัพโส
(รอสอบ)

นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครูที่ปรึกษา

นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
ครูที่ปรึกษา
   

ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SCG)

นายฉัตรวัฒน์ ค่ำคูณ
(วิศวะ มมส.)


นายพิชญุตม์ ธนาไสย์
(ครุศาสตร์-อังกฤษ ม.นครพนม)

นายยุทธวีร์ ปาละนันท์
(การแพทย์ฉุกเฉิน มมส.)

นายศิรวัตร พลศักดิ์
(ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต)

นายชยากร รัตนนิรันดร
(บริหารธุรกิจ มข.)

ขายธีระเชษฐ์ เจริญราษฎร์
(รอสอบ)

นายนิรวิทธ์ เมธีผาติกุล
(วิศวะ ม.กรุงเทพฯ)

นายปิยะวัฒน์ สวัสกุล
(วิทยาการคอมฯ มข.)

นายสรวิชญ์ พนมอุปถัมภ์
(รอสอบ)

นายหทัยชนก ประเสริฐศรี
(บริหารธุรกิจ มข.)


นายกฤตยชญ์ หอมอ่อน
(วิศวะ ม.เกษตร สกลฯ)

นายคณัสนันท์ ศรีอารักษ์
(สาธารณสุข มมส.)

นายณัฐวุฒิ ภูมิดา
(เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต)


นายณัฐภัทร ติธรรม
(ครุศาสตร์ ม.รภ.สกลนคร)


นายธิติ ยืนยง
(วิศวะ AI มข.)

นายอัษฎาวุธ พรมชาติ
(สาธารณสุข มมส.)


นายกิตติวิชญ์ ชาดีกรณ์
(บัญชี มข.)

นายภัคพล ทองอุทัยศรี
(รอสอบ)

นายภูริทัต พนมเริงศักดิ์
(รอสอบ)

นางสาวชวัลลักษณ์ ศรีสมพงษ์
(วิทยาศาสตร์ มมส.)

นางสาวเลิศฤทัย ควรมงคลเลิศ
(รอสอบ)

นางสาวญาสุมินทร์ คำหา
(รอสอบ)


นางสาวณฌา เหมเมือง
(วิศวะ ส.สิรินธร ธรรมศาสตร์)


นางสาวปิยาพัชร ปิยะวิริยะกุล
(ศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง)

นางสาวบัณฑิตา สุทธิอาจ
(บัญชี ม.อุบล)

นางสาวพิชญาภัค สวนงาม
(รอสอบ)

นางสาวอพัชชาพันธ์ ผลวิเชียร
(นิติศาสตร์ มข.)

นางสาวกนกวรรณ บุญเต็ม
(นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง)

นางสาวสวิชญา พันธุโพธิ์
(พยาบาล St.Theresa College)

นางสาวบุษบา ทองยาน
(รอสอบ)

นางสาววิวิศนา ขาวอ่อน
(รอสอบ)

นางสาวกนกนิษก์ โคตร์ภู
(วิทย์การแพทย์ ม.มหิดล)

นางสาวนวพรรษ คำลี
(พยาบาล ม.รภ.อุบลราชธานี)

นางสาวศศิวิมล พุทธแก้ว
(บริหารธุรกิจ มข.)


นางสาวปุณยาพร แก้วบุดตา
(จุลชีวะฯ ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง)

นางสาวจิราวรรณ โยธาศรี
(บริหารธุรกิจ ม.เกษตร ศรีราชา)นางเกษมศรี อินทนนท์
ครูที่ปรึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
ครูที่ปรึกษา

 
 
 
แบบแจ้งข้อมูลการศึกษาต่อของศิษย์เก่า SC

(อยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบรับข้อมูล)