วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565

 
ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด) หมายเหตุ
57/66 9 พ.ค. 2566 ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
56/66 8 พ.ค. 2566 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
นายประหยัด วังวร
55/66 2 พ.ค. 2566 การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
54/66 27 มี.ค. 2566 รับเกียรติบัตร หมู่ทำนองสรภัญญะ
53/66 24 มี.ค. 2566 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
52/66 21 มี.ค. 2566 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
51/66 13 มี.ค. 2566 การแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ ครั้งที่ 10
50/66 11 มี.ค. 2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียน MEP
49/66 9 มี.ค. 2566 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนห้องเรียน MEP
48/66 5 มี.ค. 2566 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2566
47/66 25 ก.พ. 2566 การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565
46/66 23 ก.พ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางภาษาและทดสอบ CEFR
45/66 22 ก.พ. 2566 ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
44/66 21 ก.พ. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7-6/10
43/66 17 ก.พ. 2566 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันเนตรนารี
42/66 17 ก.พ. 2566 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ
41/66 17 ก.พ. 2566 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด
40/66 16 ก.พ. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6/6
39/66 16 ก.พ. 2566 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทย์ฯ
38/66 16 ก.พ. 2566 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
37/66 15 ก.พ. 2566 กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์เบื้องต้น ICT ม.1/5
36/66 15 ก.พ. 2566   พิธีมอบประกาศนียบัตร
35/66 13 ก.พ. 2566 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ
34/66 8 ก.พ. 2566 กิจกรรมนิทรรศการนานาชาติ
33/66 12 ก.พ. 2566 การทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566
32/66 10 ก.พ. 2566 กิจกรรมค่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
31/66 10 ก.พ. 2566 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
30/66 10 ก.พ. 2566 ประกาศผลกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
29/66 9 ก.พ. 2566 กิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ จังหวัดนครพนม
28/66 9 ก.พ. 2566 การจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ 2566
27/66 9 ก.พ. 2566 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
26/66 9 ก.พ. 2566 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25/66 8 ก.พ. 2566 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค กลุ่มสาระฯสังคมฯ
24/66 8 ก.พ. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9-6/2
23/66 8 ก.พ. 2566 กิจกรรม PIYA OPEN HOUSE 65
22/66 7 ก.พ. 2566 การตรวจสุขภาพประจำปี
21/66 6 ก.พ. 2566 การทดสอบ NET-SAT สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
20/66 6 ก.พ. 2566 รางวัลโครงงาน กำแพงเขื่อนตลิ่งป้องกันน้ำแบบพ็อปอัตโนมัติ
19/66 31 ม.ค. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/8
18/66 30 ม.ค. 2566 การทดสอบ ระบบ O-NET
17/66 30 ม.ค. 2566 ค่าย ICT สัญจร ม.2 ม.3
16/66 27 ม.ค. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/4
15/66 27 ม.ค. 2566 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
14/66 25 ม.ค. 2566 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม
13/66 24 ม.ค. 2566 กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565
12/66 20 ม.ค. 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
11/66 19 ม.ค. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7-4/10
10/66 19 ม.ค. 2566 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน Coding
9/66 19 ม.ค. 2566 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและศิลปะ
8/66 17 ม.ค. 2566 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 'คุรุสดุดี' ประจำปี 2565
7/66 21 ม.ค. 2566 กิจกรรมการทดสอบประเมินความรู้ Pre-M.1 P.Y.
6/66 9 ม.ค. 2566 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
5/66 5 ม.ค. 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
4/66 11 ม.ค. 2566 รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทน เข้ารเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีฯ
3/66 10 ม.ค. 2566 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10-4/6
2/66 5 ม.ค. 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
1/66 4 ม.ค. 2566 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2566
121/65 28 ธ.ค. 2565 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
120/65 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม “Kick off ประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค“ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
119/65 26 ธ.ค. 2565 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2-3/9
118/65 20-24 ธ.ค. 2565 ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
117/65 23 ธ.ค. 2565 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
116/65 22 ธ.ค. 2565 การประชุมการติดตามการขับเคลื่อน PA
115/65 20 ธ.ค. 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 4/3 ศึกษาดูงาน
114/65 20 ธ.ค. 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา(LG) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
113/65 9 ธ.ค. 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จ.มุกดาหาร
112/65 8 ธ.ค. 2565 โครงการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกด้านสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชน
111/65 8 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเล่นการพนันฟุตบอลโลกและหนี-ซ่อน-สู้ วิธีการเอาตัวรอดในเหตุกราดยิง
110/65 8 ธ.ค. 2565 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
109/65 6 ธ.ค. 2565 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10-3/1
108/65 6 ธ.ค. 2565 การแข่งขันกีฬาภายใน "113 ปี ปิยะเกมส์" 2022
107/65 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
106/65 3 ธ.ค. 2565
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
105/65 3 ธ.ค. 2565 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
104/65 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร
103/65 29 พ.ย. 2565 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6-2/9
102/65 23 พ.ย. 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน
101/65 22 พ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความรู้เรื่องหลักการทางวิชาคณิตศาสตร์
100/65 22 พ.ย. 2565