เคมี 6 - การนำเสนอโครงงาน (Mini Project) ม.6-63
ตัวอย่างการนำความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และตัวอย่างการนำเสนอบน google site
- ตัวอย่างการนำความรู้ทางเคมีมาใช้ในการแก้ปัญหา


- ตัวอย่างการนำเสนอรายงานบน google site
(รายละเอียดของโครงงานอาจไม่ดีนัก (ซึ่งนักเรียนต้องทำให้ดีกว่านี้) แต่รูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์ จะมีลักษณะคล้ายๆ ตัวอย่างนี้)

  
  

- ตัวอย่างรายชื่อโครงงาน


- นอกจาก google site แล้ว นักเรียนสามารถทำรายงานใน platform อื่นๆ ก็ได้ เช่น blog  เช่น www.blogspot.com เป็นต้น หรือ free web ต่างๆ ตามที่นักเรียนถนัด
เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/1
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1 ตรวจ2 หมายเหตุ
1 การทดสอบประสิทธิภาพโซเดียมเบนโซเอตในการถนอมอาหาร นายจีรพรรคศาสตร วันนาพ่อ
น.ส.บุณรดา อารีอำนาจ
4
10
    3/4/21
2 การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรกำจัดปลวก น.ส.กชกร ไชยสาร
น.ส.เสาวคนธ์ วงค์ชาญศรี
9
10
    3/4/21
3 การศึกษาความสามารถในการบ่มกล้วยของใบไม้ นายรชิษ แดงไธสง
น.ส.วรินธรณ์ จิตต์รุ่งเรือง
3
5
    3/4/21
4 การศึกษาความสนใจเหยื่อชนิดต่างๆ ของปลาตะเพียน น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ไตรยราชน์
น.ส.สิริยากร คำแก้ว
6
8
    3/4/21
5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรในการกำจัดแมลงสาบ นายอินทราวุธ ทันที
น.ส.รัชประภา สุวรรณไตร
1
13
    3/4/21
6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพฉนวนความร้อนที่เป็นส่วนประกอบของภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุต่างๆ น.ส.นิรมล ภัทรินทร์วรพิศุทธิ์
น.ส.ไพลิน กอนหล่ม
7
11
    3/4/21
7 การศึกษาความสามารถในการถนอมผลไม้ด้วย นายชวนากร สุริยนตร์
น.ส.วรัญญา นันศรี
2
14
    3/4/21

เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/2
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1
(10 ก.พ.)
ตรวจ2
 
หมายเหตุ
1 ลายเส้นจากดินสอนำไฟฟ้า น.ส.เวฬุริยา มูลทองสุข
น.ส.พิมพกานต์ สายพันธ์
17
23
    3/4/21
2 ไม้บรรทัดสำหรับคัทเตอร์ นายสรวิศ ไทรสุวรรณ์ 6     3/4/21
3 การศึกษาอัตราการไหลเข้าของน้ำในชาม Saxon น.ส.กนกกร คัดทะจันทร์
น.ส.ขวัญเนตร พรมศรีธรรม
19
29
    3/4/21
4 ตู้เสื้อผ้าเพื่อการแต่งตัวด้วยภาพสะท้อนของ AR นายวรนันท์ ชอลี
น.ส.นวพร สมพล
8
11
    โปรดส่งลิงค์ด่วน
5 การศึกษาประสิทธิภาพการซับคราบน้ำมันของแผ่นซับคราบน้ำมันจากกาบกล้วยและใยมะพร้าว น.ส.นฤภร โพธิน
น.ส.พัทธนันท์ พิมพนิตย์
10
15
    3/4/21
6 อุปกรณ์เทน้ำพลังงานเฟือง น.ส.สุเมธินี หอมหวล
น.ส.รัตนาพร สูญราช
18
30
    3/4/21
7 ระบบช่วยเหลือและวิเคราะห์สภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอด น.ส.จิดาภา อ้นมา
น.ส.นฤพร โรจน์เรืองนนท์
26
28
    3/4/21
8 โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์
นายพชร โสภา
3
5
    3/4/21
9 กระถางเพาะชำต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติ นายพงศธร รุ่งโรจน์ทวีกุล
น.ส.ณัฐณิชา ม่วงลาย
31
27
    3/4/21
10 ตู้เลี้ยงผักกาดแก้วอัตโนมัติ น.ส.กรรณิการ์ บุญพิมพ์
น.ส.แสงตะวัน เปล่งทรัพย์
21
25
    3/4/21
11 การศึกษาความสามารถในการรับน้ำหนักของรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ น.ส.จิดาภา แก้วแสงธรรม
น.ส.ณัฐธิดา รัตโน
10
23
    3/4/21
12 ตัวหนีบผ้าระบบหมุน น.ส.ปฏิพร พรหมวงศ์
น.ส.พลอยชมภู บุญทศ
12
14
    3/4/21
13 เครื่องเก็บแปรงสีฟันกำจัดเชื้อ E.coli อัตโนมัติ น.ส.กมลชญา พรมบุตร
น.ส.ภัทร์ตรา เจริญพร
21
25
    3/4/21
14 การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนจากเปลือกอ้อย น.ส.ปัณฑิตา ประสพธัญญา
น.ส.ภัทรสุดา ศรีสว่าง
13
16
    3/4/21
15 การศึกษาปริมาณแก๊สออกซิเจนในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตัวเมืองนครพนม นายภรัณญู แสนโยธะกะ
นายณัฐกิจ ชาชม
7
3
    โปรดส่งลิงค์ด่วน
16 ICrab ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงปูนา นายชัยภัคดิ์ รัตนนิรันดร
นายกีรติ โคทังคะ
6
1
    โปรดส่งลิงค์ด่วน

เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/3
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1
(พ 10 ก.พ.) 
ตรวจ2 หมายเหตุ
1 การศึกษาการลดความเป็นเบสของน้ำในบ่อปูนใหม่จากใบไม้ นายรวิช ภูนาเพชร
น.ส.สายสวรรค์ เพ็งเก่ง
น.ส.วิสิตา เอกสะพัง
5
20
33
    3/4/21
2 การศึกษาชนิดของแสงสีที่มีต่อความสนใจของยุง นายไชยฉัตร สรรพโส
น.ส.นริญญา ชนะทอง
7
26
    3/4/21
3 การศึกษาคุณสมบัติแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสที่สกัดจากต้นไมยราบยักษ์ น.ส.กนกพร โคตา
น.ส.เวณิกา อุปครุธ
18
19
    3/4/21
4 การเปรียบเทียบปริมาณวิตามินบีที่มีต่อระยะเวลาการงอกของเห็ดนางฟ้า น.ส.ณัฐนิดา พันธุ์เวียง
น.ส.ปาณิศา สิทธิกานต์
25
27
    3/4/21
5 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2 ด้าน (คิดชื่อต่อ) นายธนินท์ กรธนกิจ
นายคริษฐ์ ศิริพงษ์
11
14
    3/4/21
6 การเปรียบเทียบปริมาณแก๊สจากการหมักมูลสัตว์ นายพีรพล คล้ายจันทอง
นายมนตรี ลีฮวด
17
13
    3/4/21
7 การศึกษาลวดลายบนใบต้นคล้าที่มีผลจากแสง นางสาววันวิธู อักษรครบุรี
น.ส.ญาดาวี ไชยศรี
30
24
    3/4/21
8 การศึกษาชนิดของลวดในอุโมงลวดที่มีต่อสนามแม่เหล็ก นายธีรพันธ์ เพียมา
นายพลกฤษณ์ พรรณวงศ์
3
4
    3/4/21
9 การเปรียบเทียบปริมาณมูลไส้เดือนสายพันธ์ต่างๆ น.ส.ธนาภรณ์ หิริโกกุล
น.ส.ธัญวรรณ คำเหลา
28
29
    Page not found
10 โซลาร์เซลล์หมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ นายแก้วมงคล เสริมเจิรญกิจ
นายชยกร ดูดวงสัน
2
15
    Error
11 เปรียบเทียบชนิดของน้ำหมักจากเปลือผลไม้ที่มีสีที่มีผลต่อระยะเวลาการงอกของหัวหอม น.ส.อริศรา ดวงดีแก้ว
น.ส.ธนภรณ์ คำแหง
34
35
    3/4/21
12 การศึกษาความสามารถในการลดความเค็มของดินจากพืชทะเล น.ส.ศุภาพิชญ์ สิเนหะวัฒนะ
น.ส.สุนิตา อินตา
36
37
    3/4/21
13 การศึกษาชนิดของไม้ที่มีผลต่อความสนใจของปลวก นายศิวกร ณรงค์กิจพาณิช
นายภัทรพล ประสานศักดิ์
1
16
    3/4/21
14 ผ่นกรองฝุ่นจากเส้นใยธรรมชาติ นายศักดิ์ทวี วดีศิริศักดิ์
น.ส.กานดารัตน์ คำคู
9
23
    3/4/21
15 การศึกษาการสังเคราะห์ Zinc Oxide จากพืช น.ส.เปรมสินี ดีละ
น.ส.พรธีรา พ่ออามาตย์
31
32
    3/4/21
16 การศึกษาอัตราการย่อยสลายของผลไม้ นายกิตติพศ คำปัน
นายพุทธิชัย ทองนาค
6
12
    3/4/21
17 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกันกระแทกจากเส้นใยมะพร้าวผสมน้ำยางพารา นายอิทธิ บุญโยทยาน
นายณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์
10
8
    3/4/21
18   น.ส.ธนิชา วาณิชชลธนัช
น.ส.จิดาภา ใจศิริ
22
21
    โปรดติดต่อ
ครูประจำวิชา

เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/6
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1
(11 ก.พ.)
(10 คน.)
ตรวจ2 หมายเหตุ
1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรในยาสีฟันที่มีผลต่อกลิ่นปาก น.ส.ฌัชชา ล้านแปง
น.ส.อุนนดา สุขจิตร
13
22
    3/4/21
2 ประสิทธิภาพของตะใคร้หอมและเปลือกส้มในการกำจัดยุง น.ส.ดนยา วาชัยยุง
น.ส.วรรณิษา เทียมหนอง
18
30
    3/4/21
3 ประสิทธิภาพของใบฝรั่งในการลดผมร่วง น.ส.จิราพัชร มาค่าย
น.ส.ณัชชา คำป้อง
19
26
    3/4/21
4 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการกำจัดปลวก น.ส.ชลธิชา ศิริสวัสดิ์
น.ส.พรไพลิน ควรรสุ
14
27
    3/4/21
5 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในสเปรย์ปรับอากาศ นายอิทธิ หอมจัด
น.ส.จุฑารัตน์ โสภา
11
28
    3/4/21
6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่แมลงจากน้ำหมักสับปะรดและน้ำหมักยาสูบ น.ส.วิลาสินี ผันพรม
น.ส.มัลลิกา ก่าเรือน
31
34
    3/4/21
7 การเปรียบเทียบระยะเวลาการดับกลิ่นปากจากสเปรย์สมุนไพร นายพุฒิพงษ์ มณีพงศกร
นายวิษณุ ชัยพันธ์
3
12
    3/4/21
8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดกระจกจากดอกอัญชัญและใบมะกรูด น.ส.อัจฉรา ทอนติลา
น.ส.วรรณิดา สีแก้ว
32
36
    3/4/21
9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดเหาของใบน้อยหน่า น.ส.ธัญนาฏ หงษ์จันดา
น.ส.ธาริณี พิมพงษ์
น.ส.รัชดาภรณ์ หลาชาญ
20
24
33
    3/4/21
10 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการล้างเพื่อขจัดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด น.ส.ณัฐธิดา คำมุงคุณ
นายธนวัฒน์ ปามี
29
10
    3/4/21
11 น้ำหมักจากผลไม้สีเหลืองที่มีผลต่อระยะเวลาการออกดอกของเบญมาศ น.ส.ธีรดา ไชยคำ
น.ส.อริสรา อมูลราช
15
16
    3/4/21
12 ประสิทธิภาพดอกอัญชัญในการปรับสภาพผมขาวให้กลับมาดำ น.ส.เขมาภรณ์ อุดมสินประเสริฐ
น.ส.กฤติยาณี เหมือนตรี
17
37
    Page not found
13 การศึกษาประสิทธิภาพการลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยผักมะรุม นายหฤษ วิศววิจิตร
น.ส.รติกานต์ คำจันทร์ศรี
6
35
    3/4/21
14 การศึกษาประสิทธิภาพน้ำผักบุ้งแดงล้างสารฟอร์มาลิน น.ส.รินรดา ยาทองไชย
น.ส.วรรณวิษา คำเงิน
25
21
    3/4/21
15 การศึกษารูปทรงของวัสดุที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับเสียง นายศุภณัฐ ศรีโพนทอง
นายพลาธิป ตะนะคี
8
2
    3/4/21
16 ประสิทธิภาพน้ำยาเร่งความยาวของเส้นผมจากสมุนไพร นายชัยสิทธิ์ โสมงาม
นายณัฐวัฒน์ สิงห์ทองชัย
5
7
    โปรดส่งลิงค์ด่วน
17 สารสกัดจากข่าและพริกสำหรับกำจัดปลวก นายอานนท์ สังข์วันดี
นายทัศนัย พงษ์ช้าง
4
1
    3/4/21
18 สมุนไพรกำจัดมด นางสาวดารายันต์ หงษ์ยนต์
นายยศพนธ์ บุ่ยวัน
23
9
    3/4/21

ส่วนประกอบของรายงาน
ส่วนประกอบของรายงานที่(ต้อง)ควรมี
- บทคัดย่อ

- ที่มาและปัญหา (บางทีใช้คำว่า "ที่มาและความสำคัญ" หรือ "บทนำ") ซึ่งหมายถึง ปัญหา และคำถาม
- วัตถุประสงค์
- สมมติฐาน (ถ้ามี)
- ขอบเขตของการดำเนินการ
- ตัวแปร (ต้วแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม)
- นิยามเชิงปฏิบัติการ
- ทฤษฎีและงานวิจัย/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- การออกแบบการทดลอง (การตรวจสอบสมมติฐาน)
- ตารางผลการทดลอง (ออกแบบตารางผลการทดลองให้เบ็ดเสร็จ)
- อภิปรายผลการทดลอง
- สรุปผลการทดลอง (ให้สรุปผลการทดลองเลย โดยบอกเหตุผลว่า เหตุใดผลการทดลองควรเป็นเช่นนั้น โดยอาศัย "ทฤษฎีและงานวิจัย/ความรู้ที่กี่ยวข้อง)

และองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติมได้
(อย่าลืมใส่ชื่อสมาชิกไว้ด้วย)
- ศึกษาตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า 30-32 (และตัวอย่างเว็บไซต์ที่ครูจะขึ้นให้ภายหลัง)
ตัวอย่างการสร้างเว็บ google site ด้วยโทรศัพท์มือถือ
การสร้างเว็บ google site ด้วยโทรศัพท์มือถือ EP.1


การสร้างเว็บ google site ด้วยโทรศัพท์มือถือ EP.2

การสร้างเว็บด้วย google site