เคมี 6 - การนำเสนอโครงงาน (Mini Project) ม.6-63
ตัวอย่างการนำความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และตัวอย่างการนำเสนอบน google site
- ตัวอย่างการนำความรู้ทางเคมีมาใช้ในการแก้ปัญหา


- ตัวอย่างการนำเสนอรายงานบน google site
(รายละเอียดของโครงงานอาจไม่ดีนัก (ซึ่งนักเรียนต้องทำให้ดีกว่านี้) แต่รูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์ จะมีลักษณะคล้ายๆ ตัวอย่างนี้)

  
  

- ตัวอย่างรายชื่อโครงงาน


- นอกจาก google site แล้ว นักเรียนสามารถทำรายงานใน platform อื่นๆ ก็ได้ เช่น blog  เช่น www.blogspot.com เป็นต้น หรือ free web ต่างๆ ตามที่นักเรียนถนัด
เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/1
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1 ตรวจ2 หมายเหตุ
1 การทดสอบประสิทธิภาพโซเดียมเบนโซเอตในการถนอมอาหาร นายจีรพรรคศาสตร์ วันนาพ่อ
น.ส.บุณรดา อารีอำนาจ
4
10
     
2 การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรกำจัดปลวก น.ส.กชกร ไชยสาร
น.ส.เสาวคนธ์ วงค์ชาญศรี
9
10
     
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยาล้างจาน นายรชิษ แดงไธสง
น.ส.วรินธรณ์ จิตต์รุ่งเรือง
3
5
     
4   น.ส.ชรินทิพย์ ไตรยราชน์
น.ส.สิริยากร คำแก้ว
6
8
     
5   นายอินทรวุธ ทันที
น.ส.รัชประภา สุวรรณไตรย์
1
13
     
6   น.ส.นิรมล ภัทรินทร์วรพิศุทธิ์
น.ส.ไพลิน กอนหล่ม
7
11
     
7   นายชวนากร สุริยนตร์
น.ส.วรัญญา นันศรี
2
14
     

เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/2
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1 ตรวจ2 หมายเหตุ
1 ลายเส้นจากดินสอนำไฟฟ้า น.ส.เวฬุริยา มูลทองสุข
น.ส.พิมพกานต์ สายพันธ์
17
23
     
2 ไม้บรรทัดสำหรับคัทเตอร์ นายสรวิศ ไทรสุวรรณ์ 6      
3 การศึกษาอัตราการไหลเข้าของน้ำในชาม Saxon น.ส.กนกกร คัดทะจันทร์
น.ส.ขวัญเนตร พรมศรีธรรม
19
29
     
4   นายวรนันท์ ชอลี
น.ส.นวพร สมพล
8
11
     
5 การศึกษาประสิทธิภาพการซับคราบน้ำมันของแผ่นซับคราบน้ำมันจากกาบกล้วยและใยมะพร้าว น.ส.นฤภร โพธิน
น.ส.พัทธนันท์ พิมพนิตย์
10
15
     
6 อุปกรณ์เทน้ำพลังงานเฟือง น.ส.สุเมธินี หอมหวล
น.ส.รัตนาพร สูญราช
18
30
     
7 ระบบช่วยเหลือและวิเคราะห์สภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอด น.ส.จิดาภา อ้นมา
น.ส.นฤพร โรจน์เรืองนนท์
26
28
     
8   นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์
นายพชร โสภา
3
5
     
9   นายพงศธร รุ่งโรจน์ทวีกุล
น.ส.ณัฐณิชา ม่วงลาย
31
27
     
10 ตู้เลี้ยงผักกาดแก้วอัตโนมัติ น.ส.กรรณิการ์ บุญพิมพ์
น.ส.แสงตะวัน เปล่งทรัพย์
21
25
     
11   น.ส.จิดาภา แก้วแสงธรรม
น.ส.ณัฐธิดา รัตโน
10
23
     
12 ตัวหนีบผ้าระบบหมุน น.ส.ปฏิพร พรหมวงศ์
น.ส.พลอยชมภู บุญทศ
12
14
     
13   น.ส.กมลชญา พรมบุตร
น.ส.ภัทร์ตรา เจริญพร
21
25
     
14 การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนจากเปลือกอ้อย น.ส.ปัณฑิตา ประสพธัญญา
น.ส.ภัทรสุดา ศรีสว่าง
13
16
     
15   นายภรัณญู แสนโยธะกะ
นายณัฐกิจ ชาชม
7
3
     

เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/3
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1 ตรวจ2 หมายเหตุ
1 การศึกษาการลดความเป็นเบสของน้ำในบ่อปูนใหม่จากใบไม้ นายรวิช ภูนาเพชร
น.ส.สายสวรรค์ เพ็งเก่ง
น.ส.วิสิตา เอกสะพัง
5
20
33
     
2 การศึกษาชนิดของแสงสีที่มีต่อความสนใจของยุง นายไชยฉัตร สรรพโส
น.ส.นริญญา ชนะทอง
7
26
     
3 ปริมาณของสารเคมีที่มีผลต่อความคงทนของดอกมะลิ น.ส.กนกพร โคตา
น.ส.เวณิกา อุปครุธ
18
19
     
4 การเปรียบเทียบปริมาณวิตามินบีที่มีต่อระยะเวลาการงอกของเห็ดนางฟ้า น.ส.ณัฐนิดา พันธุ์เวียง
น.ส.ปาณิศา สิทธิกานต์
25
27
     
5 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2 ด้าน (คิดชื่อต่อ) นายธนินท์ กรธนกิจ
นายคริษฐ์ ศิริพงษ์
11
14
     
6 เชื้อเพลิงจากพลาสติกรีไซเคิล นายพีระพล คล้ายจันทอง
นายมนตรี ลีฮวด
17
13
     
7   นางสาววันวิธู อักษรครบุรี
น.ส.ญาดาวี ไชยศรี
30
24
     
8 การศึกษาชนิดของลวดในอุโมงลวดที่มีต่อสนามแม่เหล็ก นายธีรพันธ์ เพียมา
นายพลกฤษณ์ พรรณวงศ์
3
4
     
9   น.ส.ธนาภรณ์ หิริโกกุล
น.ส.ธัญวรรณ คำเหลา
28
29
     
10   นายแก้วมงคล เสริมเจิรญกิจ
นายชยกร ดูดวงสัน
2
15
     
11 เปรียบเทียบชนิดของน้ำหมักจากพืชมีสีที่มีผลต่อระยะเวลาการงอกของหอมหัวแดง น.ส.อริศรา แก้วดวงดี
น.ส.ธนภรณ์ คำแหง
34
35
     
12   น.ส.ศุภาพิชญ์ สิเนหะวัฒนะ
น.ส.สุนิตา อินตา
36
37
     
13 การศึกษาชนิดของไม้ที่มีผลต่อความสนใจของปลวก นายศิวกร ณรงค์กิจพาณิช
นายภัทรพล ประสานศักดิ์
1
16
     
14   นายศักดิ์ทวี วดีศิริศักดิ์
น.ส.กานดารัตน์ คำคู
9
23
     
15   น.ส.เปรมสินี ดีละ
น.ส.พรธีรา พ่ออามาตย์
31
32
     
16   นายกิตติพศ คำปัน
นายพุทธิชัย ทองนาค
6
12
     
17   นายอิทธิ บุญโยทยาน
นายณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์
10
8
     
18            

เคมี 6 - การนำเสนอโครงงานนักเรียน ม.6/6
กลุ่ม หัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขที่ ตรวจ1 ตรวจ2 หมายเหตุ
1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรในยาสีฟันที่มีผลต่อกลิ่นปาก น.ส.ฌัชชา ล้านแปง
น.ส.อุนนดา สุขจิต
13
22
     
2 ประสิทธิภาพของตะใคร้หอมและเปลือกส้มในการกำจัดยุง น.ส.ดนยา วาชัยยุง
น.ส.วรรณิษา เทียมหนอง
18
30
     
3 ประสิทธิภาพของใบฝรั่งในการลดผมร่วง น.ส.จิราพัชร มาค่าย
น.ส.ณัชชา คำป้อง
19
26
    10%
4 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการกำจัดปลวก น.ส.ชลธิชา ศิริสวัสดิ์
น.ส.พรไพลิน ควรรสุ
14
27
    20%
5 ประสิทธิภาพของสมุนไพรในสเปรย์ปรับอากาศ นายอิทธิ หอมจัด
น.ส.จุฑารัตน์ โสภา
11
28
     
6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่แมลงจากน้ำหมักสับปะรดและน้ำหมักยาสูบ น.ส.วิลาสินี ผันพรม
น.ส.มัลลิกา ก่าเรือน
31
34
    10%
7   นายพุฒิพงษ์ มณีพงศกร
นายวิษณุ ชัยพันธ์
3
12
     
8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดกระจกจากดอกอัญชัญและใบมะกรูด น.ส.อัจฉรา ทอนติลา
น.ส.วรรณิดา สีแก้ว
32
36
    10%
9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดเหาของใบน้อยหน่า น.ส.ธัญนาฏ หงษ์จันดา
น.ส.ธาริณี พิมพงษ์
น.ส.รัชดาภรณ์ หลาชาญ
20
24
33
    10%
10 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการล้างเพื่อขจัดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด น.ส.ณัฐธิดา คำมุงคุณ
นายธนวัฒน์ ปามี
29
10
    10%
11 น้ำหมักจากผลไม้สีเหลืองที่มีผลต่อระยะเวลาการออกดอกของเบญมาศ น.ส.ธีรดา ไชยคำ
น.ส.อริสรา อมูลราช
15
16
     
12 ประสิทธิภาพดอกอัญชัญในการปรับสภาพผมขาวให้กลับมาดำ น.ส.เขมาภรณ์ อุดมสินประเสริฐ
น.ส.กฤติยาณี เหมือนตรี
17
37
     
13 การศึกษาประสิทธิภาพการลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยผักมะรุม นายหฤษ วิศววิจิตร
น.ส.รติกานต์ คำจันทร์ศรี
6
35
     
14 การศึกษาประสิทธิภาพน้ำผักบุ้งแดงล้างสารฟอร์มาลิน น.ส.รินรดา ยาทองไชย
น.ส.วรรณวิษา คำเงิน
25
21
     
15            
16            
17            
18            

ส่วนประกอบของรายงาน
ส่วนประกอบของรายงานที่(ต้อง)ควรมี
- บทคัดย่อ

- ที่มาและปัญหา (บางทีใช้คำว่า "ที่มาและความสำคัญ" หรือ "บทนำ") ซึ่งหมายถึง ปัญหา และคำถาม
- วัตถุประสงค์
- สมมติฐาน (ถ้ามี)
- ขอบเขตของการดำเนินการ
- ตัวแปร (ต้วแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม)
- นิยามเชิงปฏิบัติการ
- ทฤษฎีและงานวิจัย/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- การออกแบบการทดลอง (การตรวจสอบสมมติฐาน)
- ตารางผลการทดลอง (ออกแบบตารางผลการทดลองให้เบ็ดเสร็จ)
- อภิปรายผลการทดลอง
- สรุปผลการทดลอง (ให้สรุปผลการทดลองเลย โดยบอกเหตุผลว่า เหตุใดผลการทดลองควรเป็นเช่นนั้น โดยอาศัย "ทฤษฎีและงานวิจัย/ความรู้ที่กี่ยวข้อง)

และองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติมได้
(อย่าลืมใส่ชื่อสมาชิกไว้ด้วย)
- ศึกษาตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า 30-32 (และตัวอย่างเว็บไซต์ที่ครูจะขึ้นให้ภายหลัง)
ตัวอย่างการสร้างเว็บ google site ด้วยโทรศัพท์มือถือ
การสร้างเว็บ google site ด้วยโทรศัพท์มือถือ EP.1


การสร้างเว็บ google site ด้วยโทรศัพท์มือถือ EP.2

การสร้างเว็บด้วย google site