วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563


ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อเปิด/ดาวน์โหลด) หมายเหตุ
3 26 มิ.ย. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประเมินความพร้อมโรงเรีน
ก่อนเปิดภาคเรียน 1/63
2 6 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
1 2 มิ.ย. 63 อบรม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์