กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0986743577
อีเมล์ : tiprungsai@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2546 ป.บัณฑิตทางการสอน (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2550 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานี ครู คศ.1
2551-2554 โรงเรียนพะทายพิทยาคม จ.นครพนม ครู คศ.2
2555-2559 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จ.นครพนม ครู คศ.3
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560