กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0933856254
อีเมล์ : ratsamee566@gmail.com
ที่อยู่ :
12 ถ.ประชาราษฎร์ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 คบ สถาบันราชภัฏสกลนคร
2551 คบ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนบ้านหินตั้ง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2546 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1