กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 วทบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/วิทยาการคอมพิวเตอร์
2551 ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร/วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
2554 ศษม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2553 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครูผู้ช่วย
26 มิถุนายน 2553 - 2 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คศ. 1
3 กรกฎาคม 2557 - 10 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คศ. 2
11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560