กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิลปกรณ์ จันทไชย
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 มัธยธศึกษาปีที่6/ม.6 ยางตลาดวิทยาคาร
2539 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม/เคมี
2552 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 โรงเรียนปลาปากวิทยา ครู
2551 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ครู
2552 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่