กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
2541 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
2547 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557 วิทยาศาสตรมหาบัรฑิต สาขาชีววิทยาสำหรับครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีการศึกษา 2552-2553 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ปีการศึกษา 2554-2557 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ครู คศ.1
ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2018)