กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมัฆวาน ประทังคติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์สาขาออกแบบ-เขียนแบบ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/ค.บ./อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎเลย
2548 ป.บัณฑิต/การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
2549 ปริญญาโท/ค.ม./การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2542 โรงเรียนบ้านหมูม้น อาจารย์1ระดับ3
2543-2546 สปจ.นครพนม บุคลากร4
2546 สพท.นพ. เขต1 บุคลากร5
2546-2550 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ครู
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ID-Planปีการศึกษา2561
2 ID-Planปีการศึกษา2560
3 Sarปีการศึกษา2560