กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทอปัด ฤทธิทิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0627672121
อีเมล์ : kroo_torpat@hotmail.com
ที่อยู่ :
42 รร.ปิยะมหาราชาลัย ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2544 ปริญญาตรี/ศิลปศาตรบัณฑิต/บริหารธุรกิจ(การบัญชี) สถาบันราชภัฎสกลนคร
2557 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2558 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ครูผู้ช่วย-ครู คศ.1
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ID-Planปีการศึกษา2560
2 ID-Planปีการศึกษา2561
3 Sarปีการศึกษา2560