กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศรสิน จอมพรรษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม.หลักสูตรและนวัตกรรมการจักการเรียนการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สังคมศึกษา
2556 ปริญญาโท / ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม / หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 สิงหาคม 2538 - 1 เมษายน 2547 โรงเรียนรามราชพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 เมษายน 2547-17 สิงหาคม 2552 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการ
17 สิงหาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2556 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
8 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560